Saabunud kiri: RE: Projekti “Tartu Variku Kooli õppehoone rekonstrueerimine“ auditi päring leppetrahvide tasaarveldamisega seoses

Asja number: VP-17-0118
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: RE: Projekti “Tartu Variku Kooli õppehoone rekonstrueerimine“ auditi päring leppetrahvide tasaarveldamisega seoses
Registreeritud: 09.02.2021
Kellele saadetud: Marek Treufeldt
Dokumendi liik: E-post
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik MT
Saatja kuupäev: 27.11.2020

Menetlemine:
Seisund: Registreeritud
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Vastamise tähtaeg: 09.03.2021
Failid: Tartu Linnavalitsus - vastus järelepärimisele - 201126 -lisa 1.bdoc ( 57 kb )
Tartu Linnavalitsus - vastus järelepärimisele - 201126 -lisa 2.asice ( 178 kb )
Tartu Linnavalitsus - vastus järelepärimisele -26 nov.docx ( 41 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Tere

Edastan meiepoolsed vastused.

Lugupidamisega,

Marek Treufeldt
Tartu LV


From: Merle Oagu <Merle.Oagu@fin.ee>
Sent: Thursday, November 19, 2020 3:17 PM
To: Marek Treufeldt <Marek.Treufeldt@tartu.ee>
Subject: Projekti “Tartu Variku Kooli õppehoone rekonstrueerimine“ auditi päring leppetrahvide tasaarveldamisega seoses

Tere

Ehitustööde hankelepingu nr ET 18/70 punkt 9.1.4. sätestas, et töövõtja kohustub Lepingu punktis 1.4.4. toodud vaheetappide nr 1-3 tähtaegade ületamise eest tasuma leppetrahvi 500 eurot päevas ja Ehitustööde, samuti kokkulepitud vaegtööde täitmise lõpptähtaja ületamise eest tasuma leppetrahvi 0,1% Ehitustööde üldmaksumusest päevas.
Hankelepingu p 1.5.1. alusel on ehitustööde üldmaksumuseks 8 968 142,33 eurot.
Hankeleping sõlmiti 26.07.2018.
Hankelepingu p-s 1.4.2. on ehitustööde eeldatav alustamise kuupäev 25.07.2018 ja p-i 1.4.3. alusel on lepingu eseme üleandmise kuupäev 25.07.2019. Punkt 1.4.4. sätestab tööde vaheetappide tähtajad järgmiselt:
1. Hoone ehitustööd on valmiduses, et tellija saab alustada ruumide sisustamisega – tähtaeg puudub.
2. Tööd on valmis kasutusloa taotlemiseks – tähtaeg 10 kuud alates lepingu sõlmimisest ehk 25.05.2019. Tegelikult esitati kasutusloa taotlus 27.08.2019.
3. Kasutusluba on väljastatud – tähtaeg 11 kuud alates lepingu sõlmimisest ehk 25.06.2019. Tegelikult väljastati kasutusluba 29.08.2019.
4. Lõplik kasutusvalmidus on saavutatud (Tellija ja Töövõtja on allkirjastanud „Ehitustööde üleandmise - vastuvõtmise lõppakti“, algab garantiiperiood jne) – tähtaeg 12 kuud alates lepingu sõlmimisest ehk 25.07.2019. Tegelikult allkirjastati lõppakt 27.02.2020.
Seega tekkis lepingu alusel töövõtjal kohustus tasuda leppetrahve järgmistes summades:

VaheetappTähtaeg hankelepingus:Tegelik täitmise tähtaegVahe päevadesRakendatava leppetrahvi summa päevasLeppetrahvi kogumaksumus
Tööd valmis kasutusloa taotlemiseks:
25.05.2019
27.08.2019
94
500
47 000,00
Kasutusluba väljastatud:
25.06.2019
29.08.2019
65
500
32 500,00
Lõplik kasutusvalmidus saavutatud:
25.07.2019
27.02.2020
217
8 968,14
1 946 086,89
Vaheakti (25.10.2019) ja lõppakti alusel tasaarveldati leppetrahvid muudatustöödega 26 kuni 40 (aktsepteeritud osades), mille kogumaksumus on 68 624,39 eurot. Seega on lepingus sätestatuga võrreldes muutunud leppetrahvi summad töövõtjale märkimisväärselt soodsamaks (töövõtja on tasunud ainult 3,39% lepingu alusel ettenähtud leppetrahvist). Seetõttu on tegemist hankelepingust tuleneva lepinguliste kohustuste vahekorra muutumisega pakkuja kasuks hankelepingus sätestamata viisil. See omakorda oleks võinud (kohe hankes teada olles) laiendada riigihankes osalejate hulka või mõjutada pakkumuste hinda. Ehk siis tegemist on potentsiaalse RHSi §-ile 123 mittevastava hankelepingu muudatusega, mis võib kaasa tuua mitteabikõlblikke kulusid.
Palun selgitage, miks aktsepteeris toetuse saaja leppetrahvide tasaarveldamise palju väiksemas summas, kui neid nägi ette hankeleping, ja kuidas on antud muudatus kooskõlas RHSi §-is 123 toodud sätetega.
Ootan Teie vastuseid hiljemalt 26.11.2020.
Lugupidamisega

Merle Oagu
Audiitor
Rahandusministeerium | Finantskontrolli osakond | I auditi talitus
Tel 611 3121
merle.oagu@fin.ee
www.rahandusministeerium.ee | Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
cid:image001.png@01D3BC45.3B53CF70


P Säästa loodust ja ära prindi seda e-kirja!


Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet.
This e-mail may contain information which is classified for official use. Tartu Linnavalitsus - vastus järelepärimisele - 201126 -lisa 1.bdocTartu Linnavalitsus - vastus järelepärimisele - 201126 -lisa 1.bdocTartu Linnavalitsus - vastus järelepärimisele - 201126 -lisa 2.asiceTartu Linnavalitsus - vastus järelepärimisele - 201126 -lisa 2.asiceTartu Linnavalitsus - vastus järelepärimisele -26 nov.docxTartu Linnavalitsus - vastus järelepärimisele -26 nov.docx