Saabunud kiri: RE: Projekti “Tartu Variku Kooli õppehoone rekonstrueerimine“ auditi päring TS-le nr 2

Asja number: VP-17-0118
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: RE: Projekti “Tartu Variku Kooli õppehoone rekonstrueerimine“ auditi päring TS-le nr 2
Registreeritud: 07.10.2020
Kellele saadetud: Marek Treufeldt
Dokumendi liik: E-post
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik MT
Saatja kuupäev: 07.10.2020

Menetlemine:
Seisund: Registreeritud
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Vastamise tähtaeg: 07.11.2020
Failid: 980 teostatud tööde akt mai 2019 koolihoone.asice ( 201 kb )
G A R A N T I I K I R I nr 20-031999-GF[1].asice ( 499 kb )
GARANTIIKIRI nr 18-086067-GF.bdoc ( 760 kb )
Linnavarade_osakond_Kaskkiri_2018__18.bdoc ( 74 kb )
Nordlin Ehitus OU Tartu Variku Kool pakkumuse 8768637 lisa.pdf ( 32 kb )
OÜ Nordlin Ehitus garantiiaegne tagatis[3][1].asice ( 64 kb )
Pearaamatukannete loend 155100 Variku Kool.pdf ( 164 kb )
Projekti “Tartu Variku Kooli õppehoone rekonstrueerimine“ auditi päring.docx ( 22 kb )
Teatis_.pdf ( 56 kb )
Teatis_20180115_RH-18-024.bdoc ( 40 kb )
Teatis_20180409_RH-18-024.bdoc ( 40 kb )
Kaarel Prikk.PNG ( 106 kb )
Mairo Mäemets.PNG ( 253 kb )
OÜ Nordlin ehitus.PNG ( 264 kb )
Ülo older.PNG ( 251 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Tere

Saadan suurema osa meiepoolseid vastuseid ja kommentaare.
Need on lisatud eraldi doc failiga iga küsimusele alla eraldi.
Lisaks kirjaga kaasas lisafailid.

Kui saame midagi veel täpsustada andke palun märku.

Lugupidamisega,

Marek Treufeldt
Välisabivahendite projektijuht
Tartu LV
7 361 105
52 59832From: Merle Oagu <Merle.Oagu@fin.ee>
Sent: Friday, October 2, 2020 4:42 PM
To: Marek Treufeldt <Marek.Treufeldt@tartu.ee>
Subject: Projekti “Tartu Variku Kooli õppehoone rekonstrueerimine“ auditi päring TS-le nr 2

Tere

Edastan materjalide üle vaatamisel tekkinud küsimused teemade kaupa:

Raamatupidamine
1. Esitatud raamatupidamise väljavõttes on projekti kulud kontol: lõpetamata ehitused ja etapiviisilised soetused. Palun selgitage, kas kulud jäävad sellele kontole, kuigi ehitus on lõpetatud.
2. Arve nr 1026 (kuupäev 30.05.2019) netosumma on 747 350,60 eurot, käibemaks 149 470,12 eurot ja kogusumma 896 820,72 eurot. Raamatupidamise väljavõttes on 30.05.2019 arve kohta kajastatud summad: 690 771,94 eurot ja 138 154,39 (käibemaks) eurot. Palun selgitage ebakõlasid arvude vahel ja esitage vajadusel uus raamatupidamise väljavõte.
Muud küsimused

3. Tartu Linnavalitsus on registreeritud käibemaksukohustuslasena: nr EE10067029. Makse nr 53924 sisaldab abikõlblikuks loetud käibemaksu. Ühendmääruse § 4 p 11 alusel on käibemaks mitteabikõlblik, v.a , kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 69 lõike 3 punkti c kohaselt ei ole käibemaks käibemaksuseaduse alusel tagasi saadav. Palun selgitage vastavate kulude abikõlblikuks lugemist. Juhul, kui olete piiratud maksukohustuslane (KMS § 25 lg 1), siis esitage palun vastav tõend käibemaksukohustuslasena registreerimise kohta.
4. Kas valminud hoonele on tehtud ka audit energiamärgise saamiseks? Kui jah, siis palun esitage selle tulemus.

Hange 196547
5. Toetuse saaja esindajad hankes on RHRi alusel:
· Märt Mõttus – vastutav isik
· Priit Metsjärv – volitatud isik
· Harles Link – hindaja
· Indrek Hunt - hindaja
Palun esitage vastavate isikute hankes viidatud rollidesse määramise kohta käskkiri, korraldus vmt (hankekorra § 3 lg 2).
6. Kuivõrd RHRis olevad protokollid/otsused (vastavaks tunnistamise, eduka kvalifitseerimise jmt) on allkirjastanud ainult Märt Mõttus ja Priit Metsjärv, siis palun selgitage, kuidas on tagatud kontrolljälje säilimine ülejäänud kahe hindaja tööst. Esitage vastavad dokumendid.
7. Palun esitage hankekorra § 11 lg 1 alusel selle kirja punktis 5 loetletud isikute ja vastutava struktuuriüksuse juhi kinnitused, et neil ei esine hankes nr 196547 huvide konflikti.
8. Esitatud dokumentidest puudub muudatustööde kokkulepe nr 11. Palun selgitage, kas vastava numbriga muudatus tehti. Kui jah, siis palun esitage see.
9. Ehituse töövõtulepingu nr ET 18/70 muudatuskokkuleppes nr 1 (objekti- ja projektijuhi vahetamine) puudub viide, millisele RHSi § 123 alusele on muudatust tehes tuginetud. Palun esitage vastav selgitus.
10. Palun esitage hankes nõutud koguriskikindlustuse CAR poliis ja ehitusaegne tagatis ning garantiiperioodi tagatis panga garantiikirja vormis.
11. Rahvusvahelises hanketeates oli hanke CPV põhikood: 45212222 võimlate ehitustööd. RHRi hanketeates oli CPV põhikoodiks: 45214200-2 koolimajade ehitustööd. Palun selgitage ebakõla.
12. Olete hanke projektdokumentatsiooni hankemenetluse ajal korduvalt korrigeerinud/täiendanud, mida tõendavad nii esitatud dokumentide koostamise kuupäevad kui ka RHRi teabevahetuse sektsioon.

· Embach Ehitus OÜ 02.05.2018 küsimusele (ID: 394717) 10.05.2018 vastusena esitatud valgusarvutused – failid loodud 10.05.2018.

· Embach Ehitus OÜ 08.05.2018 küsimusele (ID: 395599) samal päeval vastuseks saadetud geoloogiline uuring - failid loodud 08.05.2018.
· aktsiaselts EHITUSFIRMA RAND JA TUULBERG 16.05.2018 küsimusele (ID: 396271) samal päeval vastuseks saadetud täpsustav avatäite spetsifikatsioon F-SH-SA-2 – failil kuupäev 14.05.2018.
· aktsiaselts EHITUSFIRMA RAND JA TUULBERG 14.05.2018 küsimusele (ID: 396404) 15.05.2018 vastuseks saadetud välise ruloo joonis – failil kuupäev 15.05.2018.
· Embach Ehitus OÜ 15.05.2018 küsimusele (ID: 396661) 17.05.2018 vastusena esitatud suitsueemaldustsoonide joonised – failid loodud 15.05.2018.
· OÜ Fund Ehitus 17.05.2018 soovile (ID: 397234) saada konstruktsioonide täpsustatud joonised, on vastatud 18.05.2018, et selgitav ja täpsustav konstruktsiooniosa on ülesse laetud: https://tartu.ee/pilv/s/LDk5E1Xozr4UHf0; ftp://ftp.raad.tartu.ee/pub/LVO_ET/Variku/
· OÜ Fund Ehitus 22.05.2018 küsimusele spordihoone konstruktsioonide osas (ID: 397765) on vastatud 23.05.2018 faili „arh 23.05.18.zip“ esitamisega – seal olevad failid on loodud 23.05.2018.
· Embach Ehitus OÜ 22.05.2018 küsimusele voldikseinade osas (ID: 397771) on vastatud 23.05.2018 faili „23.05.18 voldiksein.zip“ esitamisega – seal olevad failid on loodud 23.05.2018
Palun selgitage, kuidas oli tagatud, et kõik potentsiaalsed pakkujad said pakkumuse tegemiseks vajaliku ja samasuguse info, kui pakkumuse tegemiseks vajalikke faile lisati RHRis küsimuste-vastuste alla, kuid mitte riigihanke alusdokumentidesse.
13. RHSi § 82 lg 1 sätestab, et riigihanke alusdokumentide muutmisel peab hankija pikendama pakkumuste või taotluste esitamise tähtaega selliselt, et muudetud hanketeate registris avaldamisest arvates või muudetud riigihanke alusdokumentide kättesaadavaks tegemisest või edastamisest arvates oleks pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg võrdne vähemalt poolega vastavast käesoleva seaduse §-s 93 või 94 sätestatud minimaalsest tähtajast. RHSi § 93 lg 1 p 6 alusel ei või avatud hankemenetluses pakkumuste esitamise tähtaeg olla lühem kui 45 päeva ehitustööde hankelepingu puhul hanketeate registrile esitamisest arvates, kui riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda. Viimased punktis 13 viidatud dokumendid esitati pakkujatele 23.05.2018 ja pakkumuste esitamise tähtaeg oli 28.05.2018. Palun selgitage, miks Te ei pikendanud pakkumuste esitamise tähtaega.
14. Lisaks olete andnud RHRi küsimuste ja vastuste rubriigis järgnevaid selgitusi, mida ei leia riigihanke alusdokumentidest:
· Hinnatabeli rida 221 asemel tuleb killustikaluse osas võtta aluseks hoopis ehitusprojektis toodu (ID: 393880).
· Hinnatabelis on lubatud muuta hankija esitatud tööde mahte ja arvestada tööprojektide koostamisega (ID: 394895).
· Selgitus fassaadiribikardinate lülituste osas, mis puudusid ehitusprojektist (ID: 396403).
· Selgitus, et spordisaali kergpaneelidest välisseina paksuseks võib olla ka 150 mm, ehitusprojektis 200mm (ID: 396701).
· Aktsepteeritakse klaasfassaadi U-arvu mitte rohkem kui 1,0w (m2k), kuigi arhitektuurses seletuskirjas oli see nr 0,8w (ID: 398216).

RHSi § 46 lg 3 sätestab, et riigihanke alusdokumentide kohta esitatavad selgitused või selgitamist võimaldavad dokumendid ei tohi sisaldada uut teavet, ilma milleta ei ole pakkumuste esitamine võimalik või muutuksid juba esitatud pakkumused riigihanke alusdokumentidele mittevastavaks või muutuks nende sisu. Selgituste ja selgitamist võimaldavate dokumentide alusel on keelatud riigihanke alusdokumente muuta.

Palun selgitage, miks Te ei muutnud välja toodud selgituste alusel riigihanke alusdokumente.
15. Hankepassist puudub III osa punkt D ehk muud kõrvalejätmise alusel, mis on ette nähtud siseriiklikes õigusaktides. Siseriiklikud kõrvaldamise alused RHSis on järgnevad:
· § 95 lg 1 p 2 „keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud riigis ilma seadusliku aluseta viibivale välismaalasele töötamise võimaldamise või välismaalase Eestis töötamise tingimuste rikkumise võimaldamise, sealhulgas seaduses sätestatud töötasu määrast väiksema töötasu maksmise eest“ (kohustuslik kõrvaldamise alus);
· § 95 lg 1 p 5 „kes või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liige on rahvusvahelise sanktsiooni subjekt rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tähenduses“ (kohustuslik kõrvaldamise alus);
· § 95 lg 4 p 1 „kellel on hankija asukohajärgse kohaliku maksu maksuvõlg maksukorralduse seaduse tähenduses“ (vabatahtlik kõrvaldamise alus);
· § 95 lg 4 p 11 „keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku esindajat on karistatud maksualaste süütegude eest (vabatahtlik kõrvaldamise alus)“.
Palun selgitage, miks jäeti vastavad alused hankepassi kirja panemata.
16. Palun selgitage, kuidas kontrolliti eduka pakkuja ja tema haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liikme osas RHSi § 95 lg 1 p-i 5 kohast kõrvaldamise alust (rahvusvahelised sanktsioonid). Esitage vastavad tõendusmaterjalid.
17. Palun selgitage, kuidas kontrollisite eduka pakkuja osas RHSi § 95 lg 4 p 1 alusel hankija asukohajärgse kohaliku maksu maksuvõla puudumist. Palun esitada vastavad tõendusmaterjalid.

Palutud dokumente ja selgitusi võib saata ka ühekaupa. Samuti, kui ei ole soovi neid edastada e-kirja teel, siis on võimalus seda teha läbi failivahetuskeskkonna. Andke sel juhul sellest teada. Juhul, kui soovite mingeid materjale edastada krüpteeritult, siis palun Merle Oagu nimele (isikukood: 48401050388).

Juhul kui tekkis küsimusi, siis andke teada. Selgitan hea meelega.

Ootan vastuseid hiljemalt 16.10.2020.

Lugupidamisega
Merle Oagu
Audiitor
Rahandusministeerium | Finantskontrolli osakond | I auditi talitus
Tel 611 3121
merle.oagu@fin.ee
www.rahandusministeerium.ee | Suur-Ameerika 1, 10122 TallinnP Säästa loodust ja ära prindi seda e-kirja!


Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet.
This e-mail may contain information which is classified for official use. 980 teostatud tööde akt mai 2019 koolihoone.asice980 teostatud tööde akt mai 2019 koolihoone.asiceG A R A N T I I K I R I nr 20-031999-GF[1].asiceG A R A N T I I K I R I nr 20-031999-GF[1].asiceGARANTIIKIRI nr 18-086067-GF.bdocGARANTIIKIRI nr 18-086067-GF.bdocKaarel Prikk.PNGLinnavarade_osakond_Kaskkiri_2018__18.bdocLinnavarade_osakond_Kaskkiri_2018__18.bdocMairo Mäemets.PNGNordlin Ehitus OU Tartu Variku  Kool pakkumuse 8768637 lisa.pdfNordlin Ehitus OU Tartu Variku Kool pakkumuse 8768637 lisa.pdfOÜ Nordlin Ehitus  garantiiaegne tagatis[3][1].asiceOÜ Nordlin Ehitus garantiiaegne tagatis[3][1].asiceOÜ Nordlin ehitus.PNGPearaamatukannete loend 155100 Variku Kool.pdfPearaamatukannete loend 155100 Variku Kool.pdfProjekti “Tartu Variku Kooli õppehoone rekonstrueerimine“ auditi päring.docxProjekti “Tartu Variku Kooli õppehoone rekonstrueerimine“ auditi päring.docxTeatis_.pdfTeatis_.pdfTeatis_20180115_RH-18-024.bdocTeatis_20180115_RH-18-024.bdocTeatis_20180409_RH-18-024.bdocTeatis_20180409_RH-18-024.bdocÜlo older.PNG