Saabunud kiri: FW: Projekti “Tartu Variku Kooli õppehoone rekonstrueerimine“ auditi päring TS-le nr 1

Asja number: VP-17-0118
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: FW: Projekti “Tartu Variku Kooli õppehoone rekonstrueerimine“ auditi päring TS-le nr 1
Registreeritud: 07.10.2020
Kellele saadetud: Marek Treufeldt
Dokumendi liik: E-post
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik MT
Saatja kuupäev: 15.09.2020

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Vastamise tähtaeg: 07.11.2020
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Tere

Nagu telefonis rääkisin siis siin on Rahandusministeeriumi kiri.
Kui täpne paikvaatlus kp on teada võtan ühendust.

Lugupidamisega,

Marek Treufeldt
Välisabivahendite projektijuht
Avalike teenuste arendamise meeskond
Tartu Linnavalitsus
7 361 105
52 59832


From: "Merle Oagu" <Merle.Oagu@fin.ee>
To: "Helje.Jogi@raad.tartu.ee" <Helje.Jogi@raad.tartu.ee>
Date: 14.09.2020 08:13
Subject: Projekti “Tartu Variku Kooli õppehoone rekonstrueerimine“ auditi päring TS-le nr 1
Tere, austatud Helje Jõgi

Mina olen siis Merle Oagu, Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna I auditi talituse audiitor ja projekti nr 2014-2020.1.04.18-0097 „Tartu Variku Kooli õppehoone rekonstrueerimine“ auditi juht.

Olen alustanud auditi toimingutega ning esialgne plaan näeb ette 2020. a novembri alguseks audit valmis saada. Andke palun teada, kui kavastete kuni novembri alguseni mingil ajavahemikul puhkusel olla. Siis on mul võimalik sellega auditi tööde juures arvestada. Ma ise nimetatud ajaperioodil ei puhka.

Auditisse sattunud maksetaotluse nr 53924 kuluridade (tabel manusena) osas teostan detailse kontrolli (kuludokumendi olemasolu, makse teostamine, raamatupidamises kajastamine, kulu abikõlblikkus, kui on kuluga seotud hanke kontroll jne). Lisaks hindan projekti üleselt projekti väljavalimist, väljund- ja tulemusnäitajate kogumist ja saavutamist, maksetaotluse õigeaegset menetlemist ja etteantud mahus väljamaksmist, toetusest teavitamist.

Auditi valimisse sattunud kuluridade osas olen saanud osa vajalikust tõendusmaterjalist struktuuritoetuste registrist (SFOS). Aga kahjuks kõike sealt kätte ei saa ning seetõttu pöördungi Teie poole järgmise palvega:
1. Auditi ulatusse kuulub hange viitenumbriga 196547. Selleks, et mul oleks võimalik kõigi riigihangete registris olevate dokumentidega tutvuda, lisage palun mind selle hanke meeskonda vaatlejaks.
2. Kuivõrd riigihanke alusdokumentides viidatud lingid (projektdokumentatsioon: ftp://ftp.raad.tartu.ee/pub/LVO_ET/Variku/ ; kõik seni täiendavad joonised, samuti kõik ekspertiisi aktid: ftp://ftp.raad.tartu.ee/pub/LVO_ET/Variku/ ja https://tartu.ee/pilv/s/OqikvkMZnojSuMa) enam ei toimi, siis palun edastada mulle vastavad dokumendid.
3. Palun esitage õppehoone ehitusluba ja kasutusluba või link nendeni.
4. Palun selgitage, kas hankelepingut on muudetud ainult 1 kord (Ehituse töövõtulepingu nr ET 18/70 muudatuskokkulepe nr 1). Kui on toimunud täiendavaid muudatusi, siis palun esitage nendega seonduv dokumentatsioon (muudatustaotlus, kalkulatsioonid, sõlmitud kokkulepe jmt).
5. Palun selgitage, kuidas on toimunud avalikkuse teavitamine projektist, sh lisage vajadusel tõendusmaterjale nt link kodulehele vmt.
6. Palun edastage raamatupidamise väljavõte, kust oleks näha auditi valimis (kaasa pandud fail) olevate kulude raamatupidamises kajastamine.
7. Palun esitage asjaajamiskord vmt dokument, kus on sätestatud projektiga seotud dokumentide säilitamise kohustus.
8. Samuti tahan pisteliselt tutvuda ehitusdokumentatsiooniga (teostusjoonised, kaetud tööde aktid, töökoosolekute protokollid, ehituspäevikud jmt). Palun täpsustage, kas nimetatud dokumendid on Teil olemas elektroonilises formaadis või paberkandjal ehk et kas neid saab mulle saata või tuleb neid kohapeal kontrollida.

Palutud dokumente võib saata ka ühekaupa. Samuti, kui ei ole soovi edastada neid e-kirja teel, siis on võimalus seda teha läbi failivahetuskeskkonna. Andke sel juhul sellest teada. Juhul, kui soovite mingeid materjale edastada krüpteeritult, siis palun Merle Oagu nimele (isikukood: 48401050388).
Ootan Teie vastuseid hiljemalt 23.09.2020.

Ühtlasi on vajalik rekonstrueeritud hoone kohapeal üle vaadata. Kuna mul on vajalik enne dokumentidega tutvuda, siis pakun välja, et paikvaatlus võiks toimuda näiteks 8. või 9. oktoobril. Palun andke teada, kas kumbki päev sobiks Teile. Kui ei, siis palun pakkuge mõni endale sobiv aeg välja.

Juhul kui tekkis küsimusi, siis andke teada. Selgitan hea meelega.

Lugupidamisega

Merle Oagu
Audiitor
Rahandusministeerium | Finantskontrolli osakond | I auditi talitus
Tel 611 3121
merle.oagu@fin.ee
www.rahandusministeerium.ee | Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn


P Säästa loodust ja ära prindi seda e-kirja!


Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet.
This e-mail may contain information which is classified for official use.