Saabunud kiri: Projekti 2014-2020.1.04.17-0042 osas järelevalvemenetluse lõpetamine

Asja number: VP-16-0066
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Projekti 2014-2020.1.04.17-0042 osas järelevalvemenetluse lõpetamine
Registreeritud: 17.11.2017
Kellele saadetud: Liisi Park
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Innove SA
Saatja kuupäev: 16.11.2017

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Liisi Park
Vastamise tähtaeg: 17.12.2017
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:


Tere!

Tänan põhjalike selgituste eest!
Rakendusüksus vaatas üle esitatud põhjendused ja dokumentatsiooni ning on seisukohal, et kuigi tellitud ekspertiiside maksumused kokku ületasid lihthanke piirmäära, siis rakendusüksuse hinnangul ei ole toetuse saaja eksinud ekspertiiside eeldatava maksumuse määramisel. Samuti ei saanud esitatud dokumentidest nähtuvalt toetuse saaja ekspertiiside kogumaksumust teada enne kõikide hinnapakkumiste laekumist.
Sellest tulenevalt lõpetab rakendusüksus projekti „Tartu Raatuse Kooli õppehoone rekonstrueerimine“ nr 2014-2020.01.04.17-0042 maksetaotluses nr 45635 kajastatud ehitusprojekti ekspertiiside osas järelevalvemenetlluse.

Lugupidamisega


Liivika Põder
Järelevalve peaspetsialist
SA Innove
Lõõtsa 4, 11415 Tallinn
735 0783
liivika.poder@innove.ee
www.innove.ee
From: Liisi Park [mailto:Liisi.Park@raad.tartu.ee]
Sent:
Friday, November 10, 2017 10:16 AM
To:
Liivika Põder <Liivika.Poder@innove.ee>
Subject:
Re: projekti 2014-2020.1.04.17-0042 järelevalvemenetlus

Tere

Hoonete suletud netopinnad:
- Kesklinna Lastekeskus 1563 m2
- Raatuse kool 8234 m2

Hoonete suletud netopindade suurused ei ole kindlasti lineaarses sõltuvuses ehitusprojektide ekspertiiside maksumustest. Näiteks tehnosüsteem, olgu see siis kütte-, ventilatsiooni-, vee- või kanalisatsioonisüsteem, tuleb iga hoone puhul lahendada terviklikult. Nii suuremas, kui ka väiksemas hoones on soojasõlm oma automaatikaga, tuleb kirjeldada lahendused / materjalid / paigaldusnõuded jms kogu süsteemile. See, kui palju on ruume, kuhu torustik veetakse ja radiaatorid paigaldatakse, mõjutab ekspertiisitöö mahtu vähesel määral.

Oluline on ka, millal ekspertiisid on tehtud. Tööjõukulude kasvu tõttu ei ole mõistlik võtta aluseks täpselt samasugust objekti, mille kohta ekspertiis on teostatud näiteks 6 aastat tagasi. Lisaks tuleb veel möönda, et ekspertiisimaksumused võivad olla suhteliselt kõikuvad, arvestades sellel teenuseturul valitsevat hetkelist tööde mahtu ja hooajalisust. Täpsem metoodika eeldatavate ekspertiisimaksumuste arvutamiseks pole meie hinnangul seetõttu võimalik.

Tulenevalt eelnevast ning tuginedes aastatepikkusele kogemusele, leidsime, et Raatuse kooli ehitusprojekti ekspertiiside eeldatava maksumuse aluseks tuleks võtta Kesklinna Lastekeskuse ekspertiiside maksumused, suurendades neid 2 korda.


Liisi Park
Välisprojektide teenistus
Tartu Linnavalitsus
Tel +372 7361 331
Mob +372 5912 4388

-----Liivika Põder <
Liivika.Poder@innove.ee> wrote: -----
To: Liisi Park <Liisi.Park@raad.tartu.ee>
From: Liivika Põder <
Liivika.Poder@innove.ee>
Date: 11/09/2017 02:38PM
Subject: projekti 2014-2020.1.04.17-0042 järelevalvemenetlus


Tere!

Palume täpsustada ekspertiiside eeldatava maksumuse määramise metoodikat. Kirjutasite, et lähtusite eeldatava maksumuse määramisel TKL 2016 a. juurdeehitustööde ekspertiiside maksumusest. Millistest aspektidest lähtuvalt jõudsite järeldusele, et TKLi ja Raatuse kooli ehitusprojektid on ekspertiiside eeldatava maksumuse hindamiseks võrreldavad ning et suurendades TKL ekspertiiside maksumusi kaks korda, on võimalik saada Raatuse kooli ekspertiiside eeldatav maksumus? Palun ühtlasi tuua välja nii TKL kui ka Raatuse kooli juurdeehituse või renoveeritava osa suletud netopind.


Lugupidamisega


Liivika Põder

Järelevalve peaspetsialist
SA Innove
Lõõtsa 4, 11415 Tallinn

735 0783

liivika.poder@innove.ee
www.innove.ee
From:
Liisi Park [mailto:Liisi.Park@raad.tartu.ee]
Sent:
Wednesday, November 8, 2017 1:47 PM
To:
Liivika Põder <Liivika.Poder@innove.ee>
Subject:
RE: projekti 2014-2020.1.04.17-0042 järelevalvemenetlus

Tere


Kõik kirjavahetus on lisatud e-kirjale.


Lisan juurde eraldi KH Energia Konsult pakkumise (fail: KH_Energia_Konsult_pakkumus_125_RaadiKoolEkspertiis.doc). Hinnapakkumise koostamise ajaks on märgitud 20.12.2016, mis on ilmselt eksitus (tõenäoliselt on pakkumise põhi kopeeritud mõne olemasoleva pakkumise pealt ja kuupäev on unustatud muuta). Vaadates dokumendi atribuute on näha, et dokument on loodud (31.01.2017 kell 8:42 ning viimati muudetud 31.01.2017 kell 9:13 ehk vahetult enne meile saatmist). Kuivõrd tegu oli ilmse eksitusega, ei ole me pakkujal palunud pakkumise kuupäeva korrigeerida.
Parimat


Liisi Park
Välisprojektide teenistus
Tartu Linnavalitsus
Tel +372 7361 331
Mob +372 5912 4388
From:
Liivika Põder <Liivika.Poder@innove.ee>
To:
Liisi Park <Liisi.Park@raad.tartu.ee>
Cc:
Kaidi Kerner <Kaidi.Kerner@innove.ee>
Date:
08.11.2017 12:35
Subject:
RE: projekti 2014-2020.1.04.17-0042 järelevalvemenetlus

Tere!

Palun esitada elektri/nõrkvoolu ekspertiiside osas kõik esitatud pakkumused koos vastava kirjavahetusega.


Lugupidamisega


Liivika Põder

Järelevalve peaspetsialist
SA Innove
Lõõtsa 4, 11415 Tallinn

735 0783

liivika.poder@innove.ee
www.innove.ee

From:
Liisi Park [mailto:Liisi.Park@raad.tartu.ee]
Sent:
Tuesday, November 7, 2017 3:33 PM
To:
Liivika Põder <Liivika.Poder@innove.ee>
Subject:
Re: projekti 2014-2020.1.04.17-0042 järelevalvemenetlus

Tere


Vastused Teie küsimustele:
1) Kuna eriosade ehitusprojektidega on varasemalt esinenud kõige rohkem puudusi ja ebatäpsusi, mis ilmnevad ehitustööde ajal, siis otsustasime neile osadele tellida 2 ekspertiisi.

2) Eriosade projektidele soovisime kahte ekspertiisi (vt p 1). 24. jaanuariks oli meile teada kahe ekspertiisi maksumus (Maatriks Projekt OÜ ja AU Energiateenus OÜ, maksumusega kokku 4790 € + km). KH Energia Konsult esitas oma pakkumise alles 31. jaanuaril. Seega viimaste päringute väljasaatmise ajahetkeks oli meile niisiis teada kahe ekspertiisi maksumus summas 4790 € ning kolme ekspertiisi eeldatav maksumus 4840 € (EL/EN ekspertiis 1620 x 2 = 3240 € ning konstr. ekspertiis 1600 €), mis teeb ekspertiiside eeldatavaks maksumuseks kokku 9630 €.

Parimat


Liisi Park
Välisprojektide teenistus
Tartu Linnavalitsus
Tel +372 7361 331
Mob +372 5912 4388
From:
Liivika Põder <Liivika.Poder@innove.ee>
To:
Liisi Park <Liisi.Park@raad.tartu.ee>
Cc:
Kaidi Kerner <Kaidi.Kerner@innove.ee>
Date:
07.11.2017 13:04
Subject:
projekti 2014-2020.1.04.17-0042 järelevalvemenetlus


Tere!

Tänan kiire vastuse eest! Palun veel vastust järgmistele küsimustee:

1.
Miks planeeriti võtta elektri/nõrkvoolu ja KVVKJ osadele 2 ekspertiisi?
2.
19.01.2017 esitatud VKKV osade hinnapakkumiste kokku summa on 4790 eurot ja 23.01.2017 elektri/nõrkvoolu hinnapakkumus 2830 eurot. Kokku oli antud ekspertiiside pakkumuste summa 7620 eurot. Arvestades, et juba esitatud pakkumused ületasid planeeritud maksumusi ja et konstruktiivse osa pakkumist ei oldud veel võetud (eeldatav maksumus 1600 eurot), siis miks oli vaja võtta veel üks hinnapakkumine elektri/nõrkvoolu osale? Hinnapäringutest ei tule välja, miks oli vaja võtta täiendav hinnapakkumus CECC LP OÜ-lt.

Ootan vastust hiljemalt 13.11.2017.


Lugupidamisega


Liivika Põder

Järelevalve peaspetsialist
SA Innove
Lõõtsa 4, 11415 Tallinn

735 0783

liivika.poder@innove.ee
www.innove.ee
From:
Liisi Park [mailto:Liisi.Park@raad.tartu.ee]
Sent:
Monday, November 6, 2017 11:16 AM
To:
Liivika Põder <Liivika.Poder@innove.ee>
Cc:
Kaidi Kerner <Kaidi.Kerner@innove.ee>
Subject:
RE: projekti 2014-2020.1.04.17-0042 osas järelevalvemenetluse algatamine

Tere


Ekspertiiside eeldatava maksumuse määramisel lähtusime 2016. a Tartu Kesklinna Lastekeskuse juurdeehituse ehitusprojekti ekspertiisitööde maksumustest, millele tegime, arvestades Raatuse kooli projekti suurust ning suuremat tööde mahtu, empiirilise korrektuuri.


Tartu Kesklinna Lastekeskuse (TKL) ekspertiiside maksumused (ilma km-ta):

- nõrkvoolu ekspertiis 330 € (Teleprojekt OÜ);

- tugevvoolu ekspertiis 480 € (PB-Projekt OÜ);

- VKKV ekspertiis 900 € (Pakrum OÜ);

- konstruktiivne ekspertiis 800 € (Park Projekt OÜ)


Niisiis, arvestades Raatuse kooli ehitusprojekti suuremat mahtu, korrigeerisime TKL ekspertiiside maksumusi järgmiselt - suurendasime neid 2 korda, et mitte mingil juhul alahinnata Raatuse kooli ekspertiiside eeldatavaid maksumusi:

- elekter ja nõrkvool 1620 €

- VKKV 1800 €

- konstruktiivne 1600 €


Planeerisime tellida elektri/nõrkvoolu ja KVVKJ osale 2 ekspertiisi ning konstruktiivsele osale ühe ekspertiisi. Arvutuskäik:

(1620 + 1800) x 2 + 1600 = 8440 € + km.


Hinnapäringud ja tellitud tööd olid järgmised (boldis märgitud ettevõte, kellelt ekspertiis telliti) :
1. Elektri ja nõrkvoolu projekti jaoks tehti hinnapäringud (kokkupakitud faili kaust EL-NV):
1) PB Projekt OÜ (päring 1)

2) KH Energia Konsult OÜ (päring 2) - Arve 9.02.2017 nr 170544

3) Elwo AS (päring 3)

4) Lenhard Weiss Energy AS (päring 4)

5) GECC LP OÜ (päring 5) - Arve 16.02.2017 nr 17013


2. VKKV (hinnapäringud edastatud kaustas nimetuse (kokkupakitud faili kaust VKKV)

1) Maatriks Projekt OÜ (päring 1) - Arve 3.02.2017 nr 17105

2) OÜ Viva Insenerid (päring 2)

3)
AU Energiateenus OÜ (päring 3) - Arve 17.02.2017 nr 1127

3. Konstruktiivne osa (kokkupakitud faili kaust konstruktiivne osa)

Esmalt saadeti välja kaks hinnapäringut:
1) OÜ Roolaht ja Partnerid (päring 1)

2) OÜ Valgur Projekt (päring 2)

Kuna need päringud ei toonud tulemusi - üks ettevõte teatas, et ei saa hetkel soovitud teenust pakkuda ja teine ei vastanud üldse, siis esitati täiendavat hinnapäringud:
3) Ehitusekspertiisibüroo OÜ (päring 3)

4) Inseneribüroo Matrico (päring 4)

5) AS Tari Projektibüroo (päring 5)

6) Projekt O2 OÜ
(päring 6)
7) Ehitusseire OÜ (päring 7) -
Arve 21.03.2017 nr 2170038 (kogemata oli jäänud kahe silma vahele ja seetõttu ei olnud lisatud eelmiste hinnapakkumistega koos)


Lugupidamisega


Liisi Park
Välisprojektide teenistus
Tartu Linnavalitsus
Tel +372 7361 331
Mob +372 5912 4388
From:
Liivika Põder <Liivika.Poder@innove.ee>
To:
Liisi Park <Liisi.Park@raad.tartu.ee>
Cc:
Kaidi Kerner <Kaidi.Kerner@innove.ee>
Date:
03.11.2017 11:15
Subject:
RE: projekti 2014-2020.1.04.17-0042 osas järelevalvemenetluse algatamineTere!

Vatsavalt esitatud selgitustele ei ole arusaadav, milliste esitatud hinnapäringute alusel on tööd tellitud. Seega palun iga arve juurde välja tuua, kellele ja mis sisuga on hinnapäring esitatud. Samuti palun selgitada, kuidas olete arvestanud ekspertiiside eeldatavat maksumust? Palun välja tuua vastav arvestuskäik.

Palun saata vastus hiljemalt 09.11.2017.

Lugupidamisega


Liivika Põder

Järelevalve peaspetsialist
SA Innove
Lõõtsa 4, 11415 Tallinn

735 0783

liivika.poder@innove.ee
www.innove.eeFrom:
Liisi Park [mailto:Liisi.Park@raad.tartu.ee]
Sent:
Monday, October 30, 2017 9:39 AM
To:
Liivika Põder <Liivika.Poder@innove.ee>
Subject:
Re: projekti 2014-2020.1.04.17-0042 osas järelevalvemenetluse algatamine

Asja viide: VP-16-0066


Tere


Rakendusüksuse hinnangul oleks hankija pidanud ehitusprojekti ekspertiiside eeldatavad maksumused liitma ning tellima ekspertiisid kasutades RHS kohaselt menetlusliigina lihthanget.

Hankija liitiski ehitusprojekti ekspertiiside eeldatavad maksumused, mille tulemusel eeldatav maksumus ei ületanud 10 000 eurot (sel juhul ei pea korraldama lihthanget/lihthankeid).

Ehitusprojekti ekspertiiside kulud kokku olid järgmised (summad on toodud ilma käibemaksuta):
1. GECC LP OÜ arve summas 2900 eurot;

2. OÜ Ehitusseire arve nr 2170038 summas 1800 eurot;

3. AU Energiateenus OÜ arve nr 1127 summas 1840 eurot;

4. AS KH Energia-Konsult arve nr 170544 summas 2830 eurot;

5. Maatriks Projekt OÜ arve nr 17105 summas 2950 eurot.

Kokku on ehitusprojekti ekspertiiside kulude summa 12 320 eurot ilma käibemaksuta.

Asjaolu, et erinevate ekspertiiside kulud kokku võivad ületada 10 000 eurot, selgus alles kronoloogiliselt viimaste hinnapäringute puhul.

Riigihangete kkk-s on esitatud küsimus-vastus.

4. Kuidas peab hankija toimima, kui riigihanke eeldatav maksumus jääb alla riigihanke piirmäära, kuid pakkumusi laekub nii alla kui ka üle piirmäära?

Juhul, kui edukaks osutub pakkumus, mille maksumus on alla riigihanke piirmäära, siis pole hankija eeldatava maksumuse määramisel eksinud ning võib sellise pakkumuse esitanud pakkujaga hankelepingu sõlmida. Samas, kui edukaks tunnistatakse pakkumus, mille maksumus ületab riigihanke piirmäära, on hankijal oluline põhjendada eeldatava maksumuse määramise kooskõla RHS § 20 sätestatuga. Juhul, kui hankija pole järginud eeldatava maksumuse arvestamise reegleid tuleks riigihanke piirmäära ületavad pakkumused tagasi lükata ning korraldada RHSi § 16 lg 2 sätestatud reegleid kohaldades uus hankemenetlus.

Vastusest tulenevalt on hankija esimeste tellimiste puhul käitunud korrektselt. Ka viimase tellimuse puhul ei saa hankija käitumist käsitleda rikkumisena, kuivõrd hankija on määranud eeldatava maksumuse kooskõlas RHS §20 sätetega.

Ekspertiiside teostamiseks on küsitud pakkumusi mitmetelt ettevõtjatelt.


KVVKJ projektiosa ekspertiisi teostamiseks:

1. Maatriks Projekt OÜ;

2. VIVA INSENERID OÜ;

3. AU Energiateenus OÜ.


Konstruktiivse projektiosa ekspertiisiks:

1. AS Tari;

2. Ehitusseire OÜ;

3. Projekt O2 OÜ;

4. Inseneribüroo Matrico OÜ;

5. Valgur projekt OÜ;

6. ROOLAHT JA PARTNERID OÜ.


Elektri- ja nõrkvoolu projektiosa ekspertiisiks:

1. AS KH Energia-Konsult;

2. GECC LP OÜ;

3. LEONHARD WEISS ENERGY AS;

4. AS ELWO;

5. PB-Projekt OÜ.


Oleme valmis andma vajadusel täiendavaid selgitusi järelevalvemenetluse käigus.


Kirjale lisatud välja saadetud hinnapäringud.


Lugupidamisega

Liisi Park

Tartu Linnavalitsus

Välisprojektide teenistus

Tel 7 361 331, 5912 4388