Asi: PRÕM tegevuste elluviimine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-15-0139
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Sigrid Ester Tani
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: PRÕM tegevuste elluviimine
Registreeritud: 14.12.2015

Projekt


Lühikokkuvõte


Lepingu ese on PRÕM alategevuse nr 8.6 „Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine“ (edaspidi Tegevus) elluviimine.
PRÕM - Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetaja koolituse koolituspraktika" ja "Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine" elluviimiseks“
Pooled (Tartu KHK ja SA Innove) lähtuvad PRÕM tegevuste elluviimisel ja lepingujärgsetes tegevustes haridus- ja teadusministri poolt 05.09.2015 käskkirjast nr 316 (edaspidi PRÕM käskkiri), selle lisast (PRÕM) ja kõigist lepingu kehtivuse ajal tehtud nimetatud käskkirja muudatustest. Lisaks lähtuvad pooled PRÕM tegevuste elluviimisel perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduses ja selle rakendusaktides ning juhendis „Juhend projektide ettevalmistamiseks ja rakendamiseks toetuse taotlejale ja saajale“[1] sätestatust.


Eesmärgid


Töömaailma ja kutseõppe tihedam seostamine. PRÕM tegevusi viiakse ellu lähtuvalt "Ühtekuuluvusfondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna nr 1 "Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturu" EL vahendite kasutamise eesmärgist nr 5 "Õpe- kutse ja kürghariduses on suuremas vastavuses tööturu vajadustega ning toetab ettevõtlikkust.


Tegevused


PRÕM alategevuse nr 8.6 „Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine“ elluviimine.


Tulemused


Loodud on uued töökohapõhise õppe õppekohad.


Maksumus


450 000 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


450 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Innove

Millise programmi / meetme raamesJuhtpartner


Tartu Kutsehariduskeskus

Partnerid


1. Selver AS
2. Tartu Tarbijate Kooperatiiv TÜ
3. OÜ TMB Element
4. Datalin OÜ

Juht


Tartu KHK töökohapõhise õppe koordinaator Sigrid Ester Tani

Algus- ja lõpptähtaeg


01.03.2015 - 31.12.2022

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord