Asi: Integreeritud teenuste mudeli piloteerimine 0 - 3 - aastastele lastele

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0051
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Vastutav töötaja: Heili Piho-Arna
Teised töötajad: Merle Liivak
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Integreeritud teenuste mudeli piloteerimine 0 - 3 - aastastele lastele
Registreeritud: 04.04.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Erinevates riigi ja kohaliku omavalitsuse süsteemides kasutatakse laste abivajaduse hindamiseks paljusid erinevaid hindamismetoodikaid ja koostatakse hindamisdokumente (rehabilitatsiooniplaan, juhtumiplaan, individuaalne arenduskava jne), mis sisuliselt ühtivad, kuid mis koostatakse üksteisest eraldiseisvalt. Seeläbi ei jõua harvikhaigustega (esinemissagedus kuni 1 % väikelastest) lapsed õigeaegselt sotsiaalsüsteemi või vastupidiselt meditsiinisüsteemi, ega saa vajaminevat kompleksset abi nii ravi- kui ka toetusmeetmete valikust.


Eesmärgid


Piloteerida lastele suunatud integreeritud teenuste mudelit ja lapse abivajaduse tuvastamise ühtset töövahendit 0-3 aastaste harvikhaigustega lastele. Ühtse töövahendi tulemusel kirjeldatakse ühes dokumendis lapse ja pere vajadustele vastavaid sotsiaal- ja meditsiinivaldkonnas olemasolevaid toetusmeetmeid, sh nii KOV kui riigi tasandil. Piloteerimise käigus rakendatakse integreeritud mudelit kuni 10 lapse abivajaduse hindamiseks ning toetusmeetmete rakendamise järelhindamiseks 6 kuu jooksul.


Tegevused


Projekti käigus saavutatakse koostöö meditsiinisüsteemiga harvikhaigustega sündinud laste varajaseks märkamiseks, neile sobiva ravimeetme ning rahastuse leidmiseks. Samuti saavutatakse ka lapse ja pere abivajadust toetavate sotsiaalteenuse määramiseks selge töövoog ja hindamismetoodika.


Tulemused


Harvikhaigustega lastele pakutakse ravi ja tugimeetmeid varakult, mis ennetab pere hoolduskoormuse tõusu ja leibkonna toimetulekuriski süvenemist. Ühtse töövoo ja hindamismetoodika piloteerimise järel kasutatakse töömetoodikat üle Eesti.


Maksumus


19 720 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


19 720 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Sotsiaalkindlustusamet

Millise programmi / meetme raames


Konkurss "Toetuse andmine integreeritud teenuste
mudeli piloteerimiseks 0-15- aastastele lastele"

Juhtpartner


Sotsiaalministeerium

Partnerid


SA Eesti Agrenska Fond, SA TÜ Kliinikumi Kliinilise geneetika keskus

Juht


Heili Piho-Arna

Algus- ja lõpptähtaeg


04.06.2019

Osakond


STO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord