E-post Hinnapäring

Asja number: RH-18-398
Vastutaja: Marko Metsma
Saaja: ...@gmail.com
Teema: Hinnapäring
Saadetud: 19.12.2018
Failid: Töövõtulepingu_Projekt.docx ( 30 kb )
hinnapakkumus.xlsx ( 10 kb )
Seotud dokumendid:
Show details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Hide details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Meie nr 4-6/RH-18-398

Hinnapäring


Asja viide: RH-18-398

Kutse hinnapakkumusel osalemiseks
Aluseks võttes Tartu linna hankekorra § 9 lg 1 kutsub Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakond Teid osalema endise Tartu linnas, endise Tähtvere valla territooriumil asuvate kruusa- ja kattega teede ning tänavate hooldustööde tegemiseks 2019.aastal.

Hanke objekt  on Tartu linnas (endise Tähtevere valla territooriumil) asuvate kruusa- ja kattega  teede ning tänavate hooldustööd 2019. aastal (so greiderdamine, vajadusel materjali lisamisega, peenarde korrashoid, järelevalve teede seisundi üle, liiklusmärkide korrastus, aukude parandus)
Pakkumuse tegemiseks peab pakkuja vastama järgmistele nõuetele:
 1.        Pakkuja peab tööde teostamiseks omama vähemalt:
a.         ühte greiderit või järelveetavat greiderit, millele on paigaldatud GPS seade või samaväärne seade, mis võimaldab tellijal reaalajas jälgida töötatud aega ja kohta. Pakkuja esitab informatsiooni tehnika olemasolu kohta.
b.        ühte kallurit ja ühte laadurit. Pakkuja esitab informatsiooni tehnika olemasolu kohta (informatsioonis peab olema toodud mehhanismi mark ja registreerimisnumber);
c.        juhul, kui pakkuja ei oma punktis „a“ ja „b“ nõutud tehnikat, esitab pakkuja teise isiku nõusoleku nimetatud tehnika kasutamiseks töövõtulepingu täitmisel koos punktis „b“ nõutud informatsiooniga.

Pakkuja esitab ühikhinnad vastavalt  juurdelisatud vormile (käibemaksuta) järgmiselt:
1.        1 km kruusa- ja killustikkattega ning katteta teede ja tänavate hooldus. Maksumuses arvestades järgmisi Töövõtja kohustusi:
1.1.        Töövõtja kohustuseks on Tartu linnas (endise Tähtvere valla territooriumil) teede ja tänavate seisundinõuete jälgimine tehes teede ja tänavate läbisõitu vähemalt üks kord nädalas;
1.2.        teede ja tänavate greiderdamine;
1.3.        tehnotrasside kaevude kaante reguleerimine koos ümbruse korrastamisega;
1.4.        liiklusmärkide korrastamine.

2.        1 m³ kruusakoguse ühikhinna maksumus. Hind peab sisaldama materjali hinda koos paigaldusega;
3.        1 m³ killustikukoguse ühikhinna maksumus. Hind peab sisaldama materjali hinda koos paigaldusega;
4.        1 m³ pinnase kaeve koos materjali äraveo ja utiliseerimise ühikhinna maksumus.
5.        1 tonni musta segu maksumus. Hind peab sisaldama materjali hinda koos paigaldusega.

NB! Pakkumuses märgitud ühikhinnad ei kuulu tööde käigus korrigeerimisele. Tööde ühikhinnad esitada koos kõigi kuludega.
Pakkuja kohustub veenduma, et esitatud pakkumuse ühikhinnad sisaldavad kõiki tööde valmiduseks vajalikke tööde mahtusid.
Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui need ületavad märgatavalt vastavate tööde teostamise keskmist turuhinda või Hankija eelarvelisi võimalusi.
Käesoleva aasta eelarves on hanke objektiks olevate tööde tellimiseks maksimaalselt 50 000 eurot km-ga. Tellija tellib töid vastavalt tekkivale vajadusele eelarves planeeritud rahaliste vahendite piirides.

Pakkumuste võrdlemine ja hindamine
Tellija võrdleb ja hindab kõiki vastavaks tunnistatud pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud.
Hindamisele võetakse ainult need pakkumused, kus pakkuja on esitanud tõendid tehnika kohta ja esitatud tehnika vastab hinnapäringus esitatud nõuetele.
Tellija võrdleb ja hindab pakkumusi hinnapakkumuses esitatud ühikhindade alusel. Soodsaim pakkumus selgitatakse välja järgmiselt:
Igale tööliigile omistatakse koefitsient:
1.        1 km kruusa- ja killustikkattega tänavate hoolduse koefitsient on 60;
2.        1 m³ kruusakoguse maksumuse koefitsient on 10;
3.        1 m³ killustikukoguse maksumuse koefitsient on 10;
4.        1 m³ pinnase kaeve koos materjali äraveo ja utiliseerimise ühikhinna maksumuse koefitsient on 10;
5.        1 tonni musta segu paigalduse koefitsient 10

Esitatud hinnapakkumuses korrutatakse esitatud ühikhind läbi eelpool nimetatud  koefitsiendiga. Iga hinnapakkumuse tulemus summeeritakse.
Edukaks tunnistatakse madalaima punktide kogusumma saanud pakkumus.

Töövõtulepingu tingimused
Töövõtuleping, mille tingimused on toodud hinnapäringu lisas, sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkujaga.
Hinnapakkumus koos informatsiooniga tehnika kohta esitada, 15. jaanuariks  2019 kl 9.00 aadressile marko.metsma@raad.tartu.eeDocument IconTöövõtulepingu_Projekt.docxType: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Name: Töövõtulepingu_Projekt.docx

Document Iconhinnapakkumus.xlsxType: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Name: hinnapakkumus.xlsx