Asi: Kohanemise ja lõimumise toetamine kohalikul tasandil

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-23-0021
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse avalike suhete osakond
Vastutav töötaja: Kadri Lees
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Kohanemise ja lõimumise toetamine kohalikul tasandil
Registreeritud: 24.01.2023

Projekt
Osalemise otsus:


Tartu Linnavalitsuse 26.01.2023 korraldus nr.128


Lühikokkuvõte


Arendatakse nõustamisteenust ja infohaldust, muudetakse info kättesaadavamaks ja pakutakse sotsiaalse suhtlemise võimalusi erinevate klubiliste tegevuste kaudu, et toetada sihtrühma kohanemist Tartus. Arendataks edasi sihtrühmaga kokkupuutuvate spetsialistide võrgustikku.


Eesmärgid


Suurendada Tartu linna suutlikkust pakkuda tulemuslikult teenuseid uussisserändajatele, erineva keele- ja kultuuritaustaga inimestele ja tagasipöördujatele


Tegevused


Lõimumist, sealhulgas kohanemist toetavate teenuste arendamine, sealhulgas veebipõhiste (mitmekeelsete) teenuste pakkumine ja info kajastamine Tartuga seotud veebilehtedel.
Kohalike tugivõrgustike arendamine.
Tartus elavate sihtrühmade (Toetatava tegevuse sihtrühm on vähemalt 18-aastased uussisserändajad, erineva keele- ja kultuuritaustaga inimesed ja tagasipöördujad.) kaasamine.


Tulemused


Partnerluslepinguga võetud kohustused on täidetud.


Maksumus


50 000 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


50 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Linnade ja Valdade Liit

Millise programmi / meetme raames


ESF21+

Juhtpartner


Eesti Linnade ja Valdade Liit

Partnerid


Tartu Välismaalaste Teenuskeskus MTÜ

Juht


Janika Hango (MTÜ Tartu Välismaalaste Teenuskeskuse juhataja)

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2023 - 31.12.2023

Osakond


ASO

Projekti kodulehekülgShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord