Asi: Raske ja sügava puudega lastele (0-17) tugiisiku-, lapsehoiu- ja transporditeenuse arendamine ja pakkumine kohalikus omavalitsuses

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-21-0029
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Vastutav töötaja: Kristi Lootus
Teised töötajad: Angelika Pärna
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Raske ja sügava puudega lastele (0-17) tugiisiku-, lapsehoiu- ja transporditeenuse arendamine ja pakkumine kohalikus omavalitsuses
Registreeritud: 03.03.2021

Projekt
Osalemise otsus:


Tartu Linnavolikogu 04.12.2020 otsus nr.303


Lühikokkuvõte


01. novembrist 2015 on Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi SKA) korraldanud ja rahastanud Euroopa Sotsiaalfondist (edaspidi ESF) raske ja sügava puudega lastele lapsehoiu-, tugiisiku-, ja sotsiaaltransporditeenuste osutamist. 31. detsember 2020 lõpetab SKA senisel kujul teenuste rahastamise ja suunab kuni 31. detsembrini 2022 teenuste korraldamise ESF-i vahenditest kohalikele omavalitsustele. Alates aastast 2023 lõpetatakse täielikult ESF vahendite eraldamine raske ja sügava puudega lastele lapsehoiu-, tugiisiku-, ja sotsiaaltransporditeenuste osutamiseks, pärast mida peavad kohalikud omavalitsused tagama nimetatud teenuste rahastamise oma eelarvest.

Perioodil 2021-2022 ESF vahendite üle andmine koos teenuste korraldamisega KOV-le on eesmärgiga suurendada kohaliku omavalitsuse rolli ja toetada neid sotsiaalhoolekande seadusest tulenevate kohustuslike teenuste osutamisel.

ESF-i vahendite taotlemiseks nimetatud perioodil peab kohalik omavalitsus esitama projektitaotluse, mille alusel on Tartu linnal on võimalik taotleda toetust summas 1 401 508 eurot.

Tartu linnas oli 31. detsember 2019 seisuga raske ja sügava puudega laste arv 699 ning neist 41% kasutasid ESF-i poolt rahastatud tugiteenuseid. Seoses raske ja sügava puudega lastele lapsehoiu-, tugiisiku-, ja sotsiaaltransporditeenuste korraldamise muutumisega peavad alates 01. jaanuar 2021 seni SKA-lt teenuseid taotlenud lapsevanematele puuetega lastele tugiteenuste korraldamise ja rahastamise tagama kohalik omavalitsus.Eesmärgid


Eesmärk on pakkuda raskest ja sügavast puudest tuleneva abivajadusega lastele vajalikke tugiteenuseid lapsehoiu-, tugiisiku- ja sotsiaaltranspordi teenuse näol. Tugiteenuste eesmärk on pakkuda lastele arengut toetavaid tugiteenuseid, mis ühtlasi toetavad lapsevanema toimetulekut ning tööhõives osalemist ja aitavad vähendada hoolduskoormust.Tegevused


Raske ja sügava puudega lapsele tugiisiku-, sotsiaaltranspordi- ja lapsehoiuteenuse määramine vastavalt lapse abivajadusele. Lapse tegeliku tugiteenuste vajaduse ning mahu hindab lastekaitse spetsialist. Kohalik omavalitsus korraldab teenuse osutajate poolt esitatud aruandluse ja arvete esitamise SKA-le.


Tulemused


Varasemalt ESF-i rahastusel ja SKA korraldamisel puuetega laste tugiteenuseid kasutanud lapsevanemad saavad vajalikke teenuseid taotleda Tartu linnalt. Sujuva ülemineku tulemusena ei jää laste abivajadus katmata ning lapsevanemal on võimalus valida lapse individuaalsest abivajadusest tulenevalt teenuseosutaja. Samuti vähendavad tugiteenused lapsevanemate hoolduskoormust ning loovad soodsad tingimused tööhõives osalemiseks.


Maksumus


1 801 938 EUR

Tartu kohustused


400 430 EUR

Toetus


1 401 508 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Sotsiaalkindlustusamet

Millise programmi / meetme raames


Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist, TAT "Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine"

Juhtpartner


Tartu Linnavalitsus, Sotsiaal- ja tervishoiuosakond

PartneridJuht


Liina Toom, lastekaitseteenistuse peaspetsialist

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2021 - 31.12.2022

Osakond


STO

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord