Asi: Õppija arengut toetava mentorluse arendamine Tartu KHK-s

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-20-0009
Menetlev üksus: Tartu Rakenduslik Kolledž
Vastutav töötaja: Jako Jaagu
Teised töötajad: Veronika Kupri
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Õppija arengut toetava mentorluse arendamine Tartu KHK-s
Registreeritud: 21.01.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti eesmärgiks on arendada Tartu KHK-s välja õpetajate mentorsüsteem ning tugivõrgustik, millega toetatakse õpetaja rolli muutumist uueneva õpikäsituse rakendamiseks koolis. Õpetaja roll mentorina on olla õppija isikliku arengu ning õpitee kujundamise toetaja.


Eesmärgid


Projekti eesmärk on välja töötada Tartu Kutsehariduskeskuse mentorsüsteem ja valmistada ette koolitatud mentorid õppijate toetamiseks õpingute ajal.


Tegevused


Projekti raames koolitatud mentorid oskavad välja selgitada õppijate individuaalseid arenguvajadusi ning toetada õppijate eelnevaid teadmisi ja oskusi ning tulevikueesmärke arvestavat individuaalse õpitee planeerimist. Mentoritel on teadmised nõustamisest ja õppijate võimestamise võimalustest. Välja on töötatud protsessid ja sisu mentorsüsteemi rakendamiseks, arvestades õppijate erinevate võimalustega.   Välja on töötatud tööplaanid ja abimaterjalid mentoritele, mis on kättesaadavad Moodle keskkonnas, moodustunud on mentorite kogukond


Tulemused


Projekti tulemusena on  koolis olemas mentoriteks personal, kes on saanud väljaõppe, töötamaks mentorina õppijatele ning olemas on mentorsüsteemi kui protsessi terviklahendus koos vajaliku metoodilise materjaliga selle rakendamiseks.


Maksumus


8 077 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


8 077 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Innove

Millise programmi / meetme raames


 tegevus 4 “Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks”

Juhtpartner


Tartu Rakenduslik Kolledž

PartneridJuht


Tartu KHK direktori asetäitja õppealal Liivi Raudsepp

Algus- ja lõpptähtaeg


01.08.2020 - 30.09.2021

Osakond


KHK

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord