Asi: Koolitus "LAK-õppe rakendamise kogemusi õpetajalt õpetajale"

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0192
Menetlev üksus: Tartu Aleksander Puškini Kool
Vastutav töötaja: Svetlana Dolgorukova
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Koolitus "LAK-õppe rakendamise kogemusi õpetajalt õpetajale"
Registreeritud: 17.12.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Programm on vahetult seotud enesereflektsiooni ja nõustamisprotsessiga, kokku toimub vähemalt 8 (akadeemilist) tundi nõustamist.nr


Eesmärgid


Õppijad on teadlikud lõimitud õppetunni kavandamise, läbiviimise ja analüüsimise võimalustest ja vajalikkusest.


Tegevused


4 ühepäevased moodulid 17.09., 15.10., 12.11., 03.12.2018


Tulemused


Koolitusel osalejad on:
analüüsinud oma senist kogemust ja lähtuvalt sellest seadnud endale koolituse eesmärgid;
mõtestanud LAK-õppe põhimõtted;
teadvustanud endale tunni ülesehituse põhimõtted;
teadvustanud keeleliste osaoskuste arendamise võimalusi erinevates ainetundides;
leidnud ja kasutavad erinevaid lõiminguvõimalusi ainetundides;
mõtestanud eesmärkide ja tagasiside seost;
teadlikud lõimitud õppetunni kavandamise, läbiviimise ja analüüsimise võimalustest ja vajalikkusest;
kogenud eneserefleksiooni olulisust iseenda kui õppija arengus.


Maksumus


1 811 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


1 811 EUR

Kellele taotlus esitatakse


INNOVE SA

Millise programmi / meetme raames


Eestisisese ühisürituse toetamine

JuhtpartnerPartnerid


Tallinna Sakala eragümnaasium
Kohtla-Järve Maleva Põhikool

Juht


Tatjana Kodas, Tartu Aleksander Puškini Kooli ·õppealajuhataja

Algus- ja lõpptähtaeg


17.09.2018 - 03.12.2018

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord