Asi: Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul III

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0088
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Veronika Kupri
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul III
Registreeritud: 14.05.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Korraldame täiendava eesti keele õppe valdavalt vene keelt emakeelena kõnelevatele õppijatele, mis hõlmab endas auditoorset õpet, muuseumite külastusi ja ekskursiooni.
Täiendava võõrkeele õppe raames korraldame erialakeelelaagri Helsingis. Osalejateks on TKHK-s teeninduserialadel soome keelt õppivad noored. Keelepraktika keelõppe osana on väga oluline ja motiveeriv, eriti suheldes omaealiste sama valdkonna õppijatega meie partnerkoolist.


Eesmärgid


Täiendava eesti keele õppe korraldamise eesmärk on aidata eesti keelest erineva emakeelega õppuritel toime tulla nii igapäevastes kui ka tööalastes situatsioonides, aga ka orienteeruda Eesti kultuuriruumis, aidata kursuslastel praktiseerida eesti keeles kõnelemist, toime tulla eestikeelses koolis.

Täiendava võõrkeele õppe eesmärgiks on õppija toimetulek kultuuriliselt mitmekesises töökeskkonnas ja konkurentsivõime tõstmine tööturul. Võõrkeeleoskus julgustab õpilasi kandideerima välispraktikale, loob eeldused edukamaks toimetulekuks keelekeskkonnas ja annab julguse suhelda Eestimaad külastava turisti või väliskolleegiga nende emakeeles.


Tegevused


Täiendav eesti keele õpe:
Tegevus 1: auditoorne õpe 30 tundi, 10 sessiooni
Tegevus 2: e-õpe, 20 tundi
Tegevus 3: Eesti kultuur, 8 tundi
Tegevus 4: Õppereis Tallinna. Külastatavad kohad: KUMU, parlament

Täiendav võõrkeeleõpe:
Erialakeelelaager kogumahuga 80 tundi: keelelaager Helsingis 5 päeva (40 tundi), ettevalmistav keelekursus keelelaagrile eelneval kahel nädalal (10 tundi) ja järgnev kursus keelelaagrile kahel järgneval nädalal (10 tundi), iseseisev töö e-õppena (20 tundi).


Tulemused


Täiendava keeleõppe läbinud omandab pädeva kultuurilise teadmuse ning suureneb igapäevatööks vajalik sõnavara ning keelelised teadmised ja oskused enese väljendamiseks.


Maksumus


11 681 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


11 681 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Innove

Millise programmi / meetme raames


PRÕM 8.8 „Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul“

JuhtpartnerPartneridJuht


Tartu KHK õpetaja Sille Lillestik

Algus- ja lõpptähtaeg


31.08.2018 - 31.12.2018

Osakond


KHK

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord