Asi: DeVa

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0078
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse kultuuriosakond
Vastutav töötaja: Airi Park
Teised töötajad: Piret Talur
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: DeVa
Registreeritud: 26.04.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti lühinimi: DeVa
Projekti pealkiri: Valimiseks valmis! Tartu Linna Noortevolikogu demokraatlike valimiste eeltöö

Projekti "Valimiseks valmis! Tartu Linna Noortevolikogu demokraatlike valimiste eeltöö" (DeVa) raames valmistatakse linnavolikogu ja noored ette 2019. aastal toimuvateks Tartu Linna Noortevolikogu valimisteks. Projekti jooksul on noortevolikogu potentsiaalse rolli teadvustamiseks planeeritud rida tegevusi: kohtumised õpilasesindustega, kandidaatide koolitused ja koostöö mentoritega, tutvustusseminarid koolides ja noortekeskustes, teavitusprogramm noortevolikogu tööst ja ID-kaardi kasutamisest hääletamisel. Projekti eeltööna on partnerid MTÜ Tartu Noortevolikogu ja Tartu Linnavalitsus viinud läbi rea töökohtumisi ning avaliku seminari kõigile Tartu linna noortele. Projekti raames toimub 8 tutvustusseminari ja 1 koolitus kokku 260 noorele koostöös 15 kohaliku poliitikuga. Projekti tulemusena on nii noored kui poliitikud huvitatud ja valmis demokraatlikult valitava Tartu Linna Noortevolikogu töö käivitamiseks.


Eesmärgid


Projekti eesmärk on valmistada ette esimesed demokraatlikud Tartu Linna Noortevolikogu valimised.


Tegevused


Projekti raames tegeleme noortevolikogu olemasolu ja rolli teadvustamisega Tartu linna noorte seas ning selle saavutamiseks oleme planeerinud mitmeid tegevusi:
* Arutelu ja vajaduste/võimaluste/ootuste kaardistus õpilastesindustega, sh planeerida ettevalmistuspakett kandideerijatele (kuidas ennast esitleda ja promoda, mis sobib ja mis ei sobi jne);
* Viia kõikide kandidaatidega läbi koolitus eelnevalt kaardistatud vajadustele tuginedes ning eraldi kohtumine tutvustamaks täpsemalt noortevolikogu liikme tööülesandeid ja töökorraldust valituks osutumisel;
* Kandidaatidele mentorite leidmine linnavolikogu liikmete hulgast;
* Noortevolikogu ja Tartu Linnavolikogu töö tutvustamine koolides;
* Info levitamine olemasolevate kanalite kaudu: ühiskonnaõpetuse õpetajad, huvijuhid, koolidirektorid, noorsootöötajad jpt;
* Kuna alaealistel ei ole tavaliselt tarvis tavaliselt ID kaardi koode kasutada, siis soovile ellu viia ka ID kaardi kampaania, et hääletusel osalemine ei jääks tehniliste põhjuste taha.


Tulemused


Oodatavad tulemused osalejatele:
* noored on teadlikumad noortevolikogu olemasolust ja selle rollist;
* valimistel osalevad kandidaadid on teadlikud enda õigustest ja kohustustest ning nad oskavad teadlikumalt ennast tutvustada oma tulevastele valijatele;
* oodatav hääletajate arv valimistel on 10% valmimisealistest ja Tartu linna sisse kirjutatud noortest;
* Tartu Linnavolikogu on teadlikum noortevolikogust ja kuna tegu on esinduskoguga, siis vastuvõtlikum nende ettepanekutele.

Oodatavad tulemused:
* toimuvad esimesed demokraatlikud Tartu Linna Noortevolikogu valimised;
* oodatav hääletajate arv valimistel on 10% valmimisealistest ja Tartu linna sisse kirjutatud noortest;
* Tartu Linnavolikogu on teadlikum noortevolikogust ja kuna tegu on esinduskoguga, siis vastuvõtlikum nende ettepanekutele.

Oodatav tulemus noortele endile ja kohalikule tasandile on praktiliselt samad, kuna eesmärk on viia Tartu linnas läbi esimesed demokraatlikud Tartu Linna Noortevolikogu valimised ning selleks on tarvis korraldada erinevaid teavitustegevusi ja koolitusi osalevatele noortele ja suuremale sihtrühmale.


Maksumus


9 240 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


9 240 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Noorteagentuur SA Archimedes; Erasmus+

Millise programmi / meetme raames


KA3 - Noorte ja otsustajatevaheline dialoog

Juhtpartner


Tartu LV kultuuriosakond

Partnerid


Tartu Noortevolikogu MTÜ

Juht


Airi Park

Algus- ja lõpptähtaeg


01.08.2018 - 31.12.2018

Osakond


KO

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord