Asi: Healthy Nutrition 2018-2019

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-18-0008
Menetlev üksus: Tartu Raatuse Kool
Vastutav töötaja: Rene Leiner
Teised töötajad: Liia Guthan
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Healthy Nutrition 2018-2019
Registreeritud: 20.01.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Südameveresoonkonna haigused on tänapäevase ühiskonna suurimaid probleeme. Enamik nende, miljoneid elusid nõudvate, haiguste põhjuseid peitub elustiilis ja meie enda valikutes, millest vale toitumine ja vähene liikumisaktiivsus on ühed peamistest. Selle projektiga, mis suunatud ennekõike 9-11-aastastele lastele, keskendutakse peamiselt toitumisega seotud küsimustele, mis peaks pikemas perspektiivis omama pikaajalist mõju laste toitumisharjumustele, vähendades sellega ka nimetatud haigustesse haigestumise riske. Kindlasti ei puudu projektist ka füüsilise aktiivsusega seotud teemad.

Teiseks antud projekti fookusgrupiks on õpetajad. Raatuse kool on 2018. aasta sügiseks läbi tegemas olulist muutust - kogu koolimaja täielikku rekonstrueerimist. See tähendab suuri muutusi õpikeskkonnas - väga palju õppest hakkab toimuma nn avatud õpiruumis. Samal ajal käib töö õppekava kaasajastamisega, kus suurem rõhk projekti- ja teemapõhisel õppel, õpetajate koostööl. Lisaks on fookuses ka õpilaste liikumisharjumused, õppimist toetav hindamine, aktiivsed õpimeetodid, õppekava üldpädevused, toitumine ja erivajadustega laps koolis.


Eesmärgid


1) Tervislikku elustiili järgiv, loodushoidu ja säästlikku tarbimist väärtustav, kohalikust toidust ja liikumisest lugupidav, inimese ökoloogilist jalajälge, toidu tegelikku hinda, selle mõju keskkonnale ja ökosüsteeme mõistev, avatud maailmavaate ja heade sotsiaalsete oskustega õpilane.
2) Kaasaegset õpikäsitlust valdav, innovaatilisi ja õppimist toetavaid õpimeetodeid rakendav õpetaja.


Tegevused


Projekti käigus toimub kaks mobiilsusnädalat õpilastele ja õpetajatele, kuhu on planeeritud väga mitmeid projekti teemadega seotud tegevusi, sh õpilaste osalemine tundides, õpetajate töövarjutamine ja õppetegevuses osalemine, praktilised projekti eesmärke täitvad õpitoad õpilastele ja õpetajatele. Detailne ja pikk loetelu planeeritud tegevustest on toodud projektitaotluses.


Tulemused


Lühike valik oodatavaid tulemusi:
- innovaatilisi õppemeetodeid kasutavad õpetajad, kes orienteeruvad hästi kaasaegsel õpimaastikul
- õpilastel on paranenud teadmised naaberriikide ajaloost ja kultuurist, arenenud inglise keele oskus ja suurenenud huvi teiste keelte vastu, suhtlemisoskus teisest kultuurist pärit inimestega, sotsiokultuurilised oskused
- suurenenud enesekindlus ja avatus
- arenenud loovus, teadlikkus, esinemisoskus
- parem kohanemisvõime, tolerantsus, motivatsioon ja initsiatiivikus
- suurem paindlikkus teisest kultuurist pärit inimeste mõistmiseks
- koolide senise kogemuse ja oskusteabe jagamine
- arenenud suhtlemis- ja koostööoskustega õpilased, kes oskavad kriitiliselt arutleda tervisliku eluviisi, loodushoiu, säästliku tarbimise, inimese liikumisvajaduse, ökoloogilise jalajälje, ökosüsteemide jms üle ning samas seda kõike positiivselt ise praktiseerida.


Maksumus


25 635 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


25 635 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Swedish Council for Higher Education (UHR) Box 45093, 104 30 Stockholm

Millise programmi / meetme raames


Põhjamaade Ministrite Nõukogu elukestva õppe programm Nordplus Junior

Juhtpartner


Tartu Raatuse Kool

Partnerid


Melaskóli (Reykjavik, Island)

Juht


Rene Leiner

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2018 - 31.08.2019

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord