Asi: HEAT - Participatory urban planning for healthier urban communities

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-17-0126
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnakantselei
Vastutav töötaja: Anneli Säälik
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: HEAT - Participatory urban planning for healthier urban communities
Registreeritud: 17.08.2017

Projekt
Osalemise otsus:


Tartu Linnavalitsuse 12.09.2017 korraldus nr. 888


Lühikokkuvõte


Linnaplaneerimisel on suur roll inimeste käitumisharjumuste muutmisel. Suurendamaks kergliikluse osakaalu ja parandamaks jalakäimise ning jalgrattaga sõitmise tingimusi viiakse projekti raames ellu rida (planeerimis) tegevusi, et kujundada tervislikum linnakeskkond ja soodustada jalgrattaliiklust.


Eesmärgid


Eesmärk on arendada kaasavamaid ja integreeritumaid linnaplaneerimise praktikaid ja katsetada neid projekti partnerlinnades Tartus, Jurmalas ja Turus.


Tegevused


1. Tuua võimalikult suure hulga inimeste arvamused ja soovid linnaplaneerijateni ja suurendada inimeste kaasvastutust kergliiklusteede arendamisel. Selleks viiakse läbi töögrupid koos simulatsioonimängudega, kus inimesed saavad otsustada, kuidas jalgrattaliikluse infrastruktuuri parandada (võimalikud rakendused nt Cities Skyline, softGIS)
2. Kaasata teiste seotud valdkondade (tervis-, sotsiaal-, sport-) esindajaid planeerimisprotsessi analüüsimaks tervislikke ja majanduslikke kasusid, mis tulenevad jalgrattaliiklusest - töögrupid linnaplaneerijatega.
3. Parandada inimeste suhtumist kergliiklusess - linnaelanikud osalevad simulatsioonimängudes ja kergliiklust propageerivates kampaaniates.
Viiakse läbi piloottegevused partnerlinnades
4. Viia läbi ühiskampaaniad erinevate liikluse ja transpordiga seotud valdkondade esindajate ja arvamusliidritega - kaardistatakse võimalikud sihtgrupid ja nende tegevused partnerlinnades ja Kesk-Läänemere regioonis. Viiakse läbi ühisseminare eesmärgiga arendada välja koostöömudel(id). Tulemusena valmivad (poliitika) soovitused integreeritud ja tervislik - aktiivse linnaplaneerimise praktikate rakendamiseks.


Tulemused


Suureneb jalgrattaliikluse osakaal
Linnaplaneerimisel kasutatavad kaasamispraktikad on senistega võrreldes tulemuslikumad
Suureneenud elanike rahulolu


Maksumus


220 408 EUR

Tartu kohustused


33 061 EUR

Toetus


187 347 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Interreg

Millise programmi / meetme raames


Kesk-Läänemere programm

Juhtpartner


Baltic Region Healthy Cities Association

Partnerid


Council of Southwest Finland - Service Centre for Sustainable
Development and Energy of Southwest Finland (VALONIA)
Turku University of Applied Sciences
Jurmala City Council
Institute of Baltic Studies (IBS)

Juht


Mati Raamat

Algus- ja lõpptähtaeg


01.04.2018 - 31.03.2021

Osakond


LPMKO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord