Asi: ENLIGHT

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0061
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnakantselei
Vastutav töötaja: Anneli Säälik
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: ENLIGHT
Registreeritud: 25.04.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


ENLIGHT on Euroopa ülikoolide võrgustik, mis edendab kõrghariduse ümberkujundamise kaudu õiglast elukvaliteeti, kestlikkust ja üleilmset koostööd. Võrgustikku kuulub üheksa klassikalist teadusülikooli. Projekti tegevustesse kaasatakse kohalikud kogukonnad ja omavalitsused.


Eesmärgid


Muuta üleilmsete probleemide lahendamise viisi, keskendudes viiele põhivaldkonnale: tervishoid ja heaolu, digitaalsed lahendused ja digiteerimise mõju, kliimamuutus, energia ja ringmajandus, võrdsus.


Tegevused


Linnad ja piirkonnad Enlighti võrgustikus aitavad välja töötada õppe- ja teadustegevuse vorme, mis võimaldavad lahendada kohalikke elulisi probleeme. Linnad ja piirkonnad on sisuliselt nö eluslaborid, kus tehakse (elukestvat) õppe- ja teadustööd selle nimel, et saavutada ÜRO kestliku arengu eesmärgid tervishoiu ja heaolu, digitaalsete lahenduste, kliimamuutuse, energia ja ringmajanduse ning ühiskondliku võrdsuse valdkonnas.
Tegevuspaketid 
1)    ühtlustatakse ülikoolide kvaliteedipõhimõtteid, mis võimaldab tunnustada automaatselt õpinguperioode teistes võrgustiku ülikoolides;
2)    töötatakse välja koosloome metoodika (ülikool + piirkondlikud osalejad), et määratleda erialased teadmised ja oskused, mida üliõpilastel on kindlaksmääratud probleemide lahendamiseks vaja;
3)    tugevdatakse üliõpilaste üldoskusi ja valmidust üleilmseks tegutsemiseks ning luuakse oskusteavet, et lõimida õppekavadesse keelteoskus, juhtimisoskus, ettevõtlikkus ja mitmekesisuse teadvustamine;
4)    töötatakse välja struktuur ja tehnoloogilised lahendused kaasava, sujuva ja keskkonnahoidliku õpi- ja töörände jaoks ning paindlikuks õppimiseks;
5)    töötatakse välja mudelid süsteemseteks aruteludeks kohalike, Euroopa ja üleilmsete sidusrühmadega;
6)    töötatakse välja põhjalik metoodika, et hinnata Enlighti pädevusraamistiku mõju õppijatele ja nende sotsiaal-majanduslikule keskkonnale.


Tulemused


Katseprojektide tulemusi rakendatakse uute probleemide lahendamisel ja uutes oludes. See toob kaasa uue sünergia teadusuuringute ja innovatsiooni vallas ning jätkuva koostöö Euroopa Liidu projektide raames.


Maksumus


0 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


0 EUR

Kellele taotlus esitatakseMillise programmi / meetme raamesJuhtpartnerPartnerid


Tartu Ülikool
Genti Ülikool (Belgia)
Göttingeni Ülikool (Saksamaa)
Tartu Ülikool (Eesti)
Baskimaa Ülikool (Hispaania)
Bordeaux' Ülikool (Prantsusmaa)
Galway Iirimaa Riiklik Ülikool (Iirimaa)
Groningen Ülikool (Holland)
Uppsala Ülikool (Rootsi)
Bratislava Comeniuse Ülikool (Slovakkia).

Juht


Anneli Säälik

Algus- ja lõpptähtaeg


25.04.2020 - 31.12.2025

Osakond


Kants

Projekti kodulehekülgShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord