Asi: Play: a gateway to learning

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-19-0032
Menetlev üksus: Tartu Raatuse Kool
Vastutav töötaja: Rene Leiner
Teised töötajad: Ave Paabo; Liia Guthan
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Play: a gateway to learning
Registreeritud: 08.03.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Inimesed on oma loomult motiveeritud mängima. Sellele motivatsioonile tugineb mängupõhine kooliõppeprogramm, kasutades mängimist kui õppimise konteksti. Teadusuuringud on näidanud, et mängu- ja draamapõhine õpe parandab õpilaste akadeemilisi ja arengulisi õpitulemusi. See on eriti oluline 21. sajandil ja kaheksa Eesti ja teiste Euroopa riikide õppekavade preambulas oleva üldpädevuse saavutamise osas.


Eesmärgid


Iseseisev, motiveeritud ja ajas jätkusuutlik ja ennastjuhtiv õppija, kes on huvitatud maailmast, on ettevõtlik, kriitiliselt mõtlev ja elus hakkama saav. Kitsam eesmärk on tekitada õpilastes eduelamusi, õpetades neile asjakohaseid oskusi läbi mänguliste õppemeetodite.


Tegevused


Tahame töötada kolme olulise tasandi integreerimisega - õppimise, kasvatamise ja mängimise vaheliste seostega. Mängimine on inimkonna oluline osa, sest meie aju eksperimenteerib mängimise ajal abstraktsete mõistetega . Iga elav inimene on "homo ludens" ja elu jooksul inimesed, kes tahavad mängida, ei ole ainult rohkem õnnelikud, vaid nad kasutavad ka rohkem ära oma aju potentsiaali. Selles projektis tahame uurida erinevaid viise, kuidas kasutada „mängimist“, et motiveerida ja tõhustada laste kognitiivsete ja sotsiaal-emotsionaalsete oskuste kasvu. Projekti käigus viiakse osalevate riikide koolides läbi rida õppimis- ja koolitustegevusi ning rahvusvahelisi mobiilsusnädalaid.


Tulemused


Positiivset mõju loodame näha järgmiste faktorite osas:

- õpilaste baasoskuste areng läbi mängu- ja draamaõppe meetodite kasutamise
- sotsiaalsed oskused
- koostööoskused
- õpimotivatsioon
- ettevõtlikkus
- infotehnoloogilised oskused
- probleemilahendamise oskus
- kreatiivsus
- enesekindlus ja väljendusoskus
- julgus võtta vastu otsuseid
- ühiskondlike protsesside mõistmine
- analüütiline mõtlemine
- vabanemine eelarvamustest
- enesega rahulolu, positiivne minapilt
- kriitiline mõtlemine, otsuste langetamise oskus
- võõrkeeleoskus
- tunnetega toimetulek
- teadlikkus Euroopa kodanikuks olemisest
- innovaatilisi õppemeetodeid kasutavad õpetajad
- koolide senise kogemuse ja oskusteabe jagamine
- avastus- ja probleemõppe, mängu- ja draamaõppe elemente sisaldavate õppemeetodite senisest efektiivsem kasutamine osalevate koolide õpetajate poolt
- suurenenud Euroopa ühtekuuluvustunne ja erinevate kultuuride aktsepteerimine


Maksumus


33 000 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


33 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


YIA-BEFR - BIJ - Bureau International Jeunesse (BIJ) (Belgia)

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ KA229 - School Exchange Partnerships

Juhtpartner


Don Boscocollege Kortrijk (Belgia)

Partnerid


Liminganlahden yhtenäiskoulu (Soome)
Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano (Portugal)

Juht


Rene Leiner

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2019 - 31.08.2021

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Põhjus määramata

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord