Saabunud kiri: Sõbra tn 54, Sassi tn 19 kruntide detailplaneering

Asja number: DP-20-007
Sari: 9-2 Esitatud planeeringud
Teema: Sõbra tn 54, Sassi tn 19 kruntide detailplaneering
Registreeritud: 12.04.2021
Kellele saadetud: Aire Priks
Dokumendi liik: Planeeringu ettepanek
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Vallikraavi Kinnisvara AS
Saatja kuupäev: 09.04.2021

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Ingrid Voolaid
Vastamise tähtaeg: 12.05.2021
Failid: Sobra54_Sassi19_DP_09.04.2021.dwg ( 1905 kb )
Sobra54_Sassi19_DP_seletuskiri_09.04.2021.pdf ( 908 kb )
Sobra54_Sassi19_DP_09.04.2021-põhijoonis pdf.pdf ( 1016 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:

Tere Ingrid
Tegin vastavad parandused (vt manus): CAD-fail: Maa-ametile esitatavad failid parandan jooksvalt siis, kui saame lahenduse lõplikult paika (nt vastuvõetud lahenduse põhjal, sest need on ju alles kehtestamisel vaja esitada).

Tervitades

Triin Nurmsalu
Maastikuarhitekt
AS Vallikraavi Kinnisvara
Tel +372 5348 4495


From: Ingrid Voolaid <Ingrid.Voolaid@tartu.ee>
Sent: Tuesday, March 23, 2021 12:31 PM
To: Triin Nurmsalu <triin@vallikraavi.ee>
Subject: sõbra 54, sassi 19 dp

Tere Triin

Ma ei hakka ametlikku kirja saatma, panen meilile mõned vormistust puudutavad märkused, mis oleks vaja parandada.
Üks küsimus, mis puudutab eraomandis olevat Sassi tänavat, jääb praegu üles, saadan selle osas täiendavalt kui saan vastuse, kuidas sellega edasi toimetada.

1. Mitte rääkida korruselisusest põhijoonisel, korruselisust me ei kehtesta
2. Sügavus anda abs.meetrites.
3. Ehitusõiguse tabelis ei saa olla planeeritav eh.alune pind 0 ja olemasolevast hoonest tabelis ka ei räägi. Airega arutasime, kuidas võimalikult selgelt neid arve kujutada, panen kommentaaridega põhijoonise juurde. Seal peaks olema samamoodi nagu on kõrgused ära toodud hooneosade kaupa, ära toodud ka ehitisealused pinnad samade hooneosade kaupa ja kui hooneosal 3 on kaks erinevat kõrgust- see peaks ka olema välja toodud.
4. Kas ehitisregisrti järgi on kaks ärihoonet krundil (äkki peaks tooma alajaama eraldi kuidagi välja sulgudes, muidu ei tule kohe selle peale et kolmas hoone on alajaam).
5. Ptk-s 4 - krundi ehitusõigusega on määratud ka hoone maksimaalne lubatud sügavus.
6. Meie eelmises kirjas oli märkus: Planeeringuala peab hõlmama vaid kehtestatavaid osasid, seetõttu ei ole vaja tee maad planeeringualana kajastada. Teemaa planeeringusse võtmine oleneb sellest, kuidas see lahendus lõpuks tuleb, kas planeerime seda ümber või mitte.

Vormistusnõuetele vastavad failid ja tärkandmed:
1. CAD mudelis ja kihtide üldinfo tabelis tuleks näidata ainult konkreetses asukohas kehtestatavad kihid. Praegu on liiga palju näidatud, sest nt haljastuse konkreetset asukohta ju ei kehtestata.
2. Kui krundil on rohkem kui üks hoonestusala (hetkel kaks maapealset hoonestusala ja maa-alune) siis, tuleb tekitada lisa kihid, mille moodustamisel nimetada kiht kasutades krundi hoonestusala kihi tüve, lisades sellele järel-liidendi (lisaks DP_hoonestus_maa-alune kihile, tuleks lisada ka alajaama jaoks hoonestusala kiht sama loogikaga). Samuti tuleb sellele hoonestusalale luua eraldi objectID ja objectID tuleb paigutada asukohta, kus hoonestusalad omavahel ei kattu. Täiendada selles osas ka tärkandmete tabelit.
3. Igale ruumiobjektile antud objectID peab olema kihtide lõikes kordumatu ehk nt kahel hoonestusalal jne ei saa olla samasugune objectID.
4. Hoonestusalade objectID-ks võib panna nt A, B, C ja siis tärkandmete tabelis lisada need DP_hoonestus lehele. Lisaks moodustada samal lehel tabelis veerg nimega ehTing, kuhu panna info kõrguse erisuste kohta hoonestusalas ( 1.hoone osal abs.kõrgus 60 m; 2.hooneosal 46m; 3.hooneosal 60 m), KõrgusAbs alla jätta maksimaalne kõrgus. Eemaldada tärkandmete tabelist DP_hoonestus_hooneosa vaheleht.

CAD fail, kus kõik kihid on:
1. Eristada selgemini, milline ehitisealuse pinna kiht on illustratiivne täpsustus, milline maksimaalne lubatud ehitisealune pind. Muuta kihil DP_hoonestus_maks eh pind nimeks DP_max_eh_pind.
2. 1.hooneosa, alajaama hoonestusala ja max.eh pind ruumikujud peavad olema closed polyline/ shape.
3. Näidata maksimaalne lubatud ehitisealune pindala, hetkel jääb üle 3m2 puudu maksimaalsest.


Tervitades,
Ingrid
Sobra54_Sassi19_DP_09.04.2021.dwgSobra54_Sassi19_DP_09.04.2021.dwgSobra54_Sassi19_DP_seletuskiri_09.04.2021.pdfSobra54_Sassi19_DP_seletuskiri_09.04.2021.pdfSobra54_Sassi19_DP_09.04.2021-põhijoonis pdf.pdfSobra54_Sassi19_DP_09.04.2021-põhijoonis pdf.pdf