Õigusakti eelnõu: Tartu raudteejaama teedevahelise reisijate ooteplatvormi ja selle juurdepääsude laiendamiseks projekteerimistingimuste määramine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Tartu raudteejaama teedevahelise reisijate ooteplatvormi ja selle juurdepääsude laiendamiseks projekteerimistingimuste määramine
Reg. number: LV-K-0458
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 16.04.2020
Koostaja: Liisa Unt
Ettekandja: Urmas Ahven
Õigusakt: Tartu Linnavalitsuse 05.05.2020 korraldus nr 495 "Tartu raudteejaama teedevahelise reisijate ooteplatvormi ja selle juurdepääsude laiendamiseks projekteerimistingimuste määramine"
EELNÕU

Lisa
Tartu Linnavalitsuse
korralduse eelnõu nr LV-K-0458 juurde

  Tartu raudteejaama teedevahelise reisijate ooteplatvormi ja selle juurdepääsude laiendamise projekteerimistingimused

  Projekteerimistingimuste taotleja: AS Eesti Raudtee

  1. Lähteandmed
  1.1 Projekt koostada vastavalt majandus- ja taristuministri 21. juuli 2015. a määrusele nr 97 "Nõuded ehitusprojektile".
  1.2 Projekteerimisel lähtuda teede- ja sideministri 09.07.1999 a määrusest nr 39 "Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine (lisad 3, 4 ja 5),
  Eesti Standardis EVS 834:2016 “Linnatänavad” esitatud nõuetest.
  1.3 Projekteerimisel lähtuda Tartu Linnavolikogu 14.09.2017. a otsusega nr 494 kehtestatud "Tartu linna üldplaneeringu" põhimõtetest.
  1.4 Ehitustegevust kavandatakse ehitismälestise kaitsevööndis. Muinsuskaitseseaduse § 61 lg 4 näeb ette mälestise ja muinsuskaitseala kaitsevööndis projekteerimistingimuste väljastamise vajaduse korral tuleb koostada muinsuskaitse eritingimused, taotleda need Muinsuskaitseameti riikliku registri kaudu.
  1.5 Keskkonnaregistri andmetel asub projekteeritav ala jääkreostusobjektil (Tartu veduridepoo naftasaaduste hoidla JRA0000091).
  1.6 Projekteeritav ala asub riigikaitseobjekti kaitsevööndis.
  1.7 Projekteerimise aluskaardiks kasutada Euroopa kõrgussüsteemis (EH2000) koostatud aktuaalset (situatsiooni, tehnovõrke, reljeefi ja piire tõeselt kajastavat) geodeetilist alusplaani täpsusastmega M 1:500 ning projekti seletuskirja ja asendiplaanile lisada viide kasutatud töö kohta (firma nimi, töö nr, töö tegemise aeg, kõrgussüsteem). Geodeetiline töö peab olema registreeritud Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemis (Geoarhiivis).
  1.8 Ehitustööde järgselt tuleb geoarhiivi esitada ka rajatud ehitiste teostusmõõdistused.
  1.9 Ehitusprojekt tuleb koostada, kontrollida või selle koostamist tuleb juhtida vastavat pädevust omava isiku poolt (ehitusseadustiku § 23). Tee-ehituslik osa projektist peab olema koostatud vastavat tegevusõigust omava isiku poolt ning vastama tee ehitusprojektile esitatavatele nõuetele (majandus- ja taristuministri 02.07.2015. a määrus nr 82).
  1.10 Geodeetilise märgi kaitsevööndis tegutsemisel tuleb lähtuda ruumiandmete seadusest ning keskkonnaministri 28.06.2013. a määrusest nr 50 "Geodeetiliste tööde tegemise ja geodeetilise märgi tähistamise kord, geodeetilise märgi kaitsevööndi ulatus ning kaitsevööndis tegutsemiseks loa taotlemise kord".
  1.11 Projekteerimisel lähtuda Euroopa Liidu õigusest, mis käsitleb raudteesüsteemi allsüsteemi koostalitluse tehnilisi kirjeldusi, sest ooteplatvormi laiendamisel/ümberehitamisel on vajalik ehitamise käigus nn teavitatud asutuse poolt viia läbi vastavushindamine.
  1.12 Projekteerimistingimused, võrguettevõtete tehnilised tingimused ja muu projektiga seonduv informatsioon (sh kokkulepped maaomanikega) lisada projekti kausta.
  1.13 Taotletud ehitustegevus ei ole keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §6 alusel olulise keskkonnamõjuga tegevus. Otsustajal (käesoleval juhul Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet) tuleb tegevusloa andmisel kaaluda eelhinnangu koostamise vajadust.

  2. Projektlahenduse sisu
  2.1 Projekteerida ooteplatvormi laiendamine/pikendamine Tallinna suunal ja selle juurdepääsude rekonstrueerimine. Tagatud peab olema ohutu ooteplatvorm ning kõigi liiklejagruppide nõuetekohane ja loogiline pääs ooteplatvormile nii raudteega samal tasandil kui tunneli kaudu ning juurdepääs Vaksali tn 12a kinnistule. Juurdepääsude ja platvormi projekteerimisel arvestada vajadusel ka ooteplatvormi hooldamiseks vajaliku tehnika juurdepääsuga/liikumisega seonduvaga. Lahendus peab olema ka kooskõlas Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018. a määrusega nr 28 "Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele".
  2.2 Platvormil lahendada reisijate ooteala koos varjualuse ja muu inventariga, mis on oma ilmelt sarnane olemasoleva katusega ning sobitub ümbritseva miljööga ja eeskätt jaamahoone arhitektuuriga. Alale kavandatav väikeinventar soovitame valida kooskõlas linnaarhitekti poolt koostatud juhistele: http://www.tartu.ee/et/linnakujundus. Suunised platvormi valgustitele määratakse muinsuskaitse eritingimustega.
  2.3 Juurdepääsud ooteplatvormile tuleb lahendada kuni avalikult kasutatava teemaani. Vaksali tn 14 ja Vaksali tn 14a valdaja on nõus läbipääsu kavandamisega tingimusel, et kinnistutel säilib vajalik arv parkimis- ja elektriautode laadimiskohti. Selleks tuleb projektis põhiprojekti tasemel lahendada kinnistute õuealade projekteerimine (sh vertikaal) koos parkimiskohtade äranäitamisega ning määrata vajalikud ehitusmahud. Juurdepääsud võivad paikneda ka Vaksali tn 14 kinnistul. Vaksali tn 14 ja Vaksali tn 14a kinnistul tuleb ehitustegevuse kavandamisel lähtuda alal kehtivast Vaksali 14 ja lähiala detailplaneeringust.
  2.4 Projekteerida liikluskorraldus sh suunaviidad, tõkkepuud ja piirded, mis täidavad oma eesmärki ehk ala kasutajatel (sh jalakäijad ja jalgratturid) ei tohi olla võimalik ületada raudtee selleks mitte ettenähtud viisil kuid nad peavad leidma õige tee. Raudteeülesõidukohtade sihipärase kasutamise tagamiseks ülesõiduga piirneval alal tuleb vajadusel ette näha täiendavad ohutusmeetmed (torupiirded, liiklusmärgid). Linnaruumi projekteeritavate viitade disaini osas teha koostööd ideekonkursi võitjatega (Disainiosakond OÜ).
  2.5 Projektlahenduse vertikaalne planeerimine peab tagama sujuva liiklemise võimaluse ja sidumise ümbritseva olukorraga ning sademevee ärajuhtimise rajatistelt. täiendava sademevee ärajuhtimise vajadusel taotleda selleks tehnilised tingimused AS-ilt Tartu Veevärk.
  2.6 Projekteerida ala nõuetekohane valgustamine. Asendiplaanil näidata valgustuse toitekaablite ja mastide asukohad. Projekteerimisel teha koostööd Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna tänavavalgustuse peaspetsialistiga.
  2.7 Projekteerida ehitusest tulenev tehnovõrkude rajamine, rekonstrueerimine ja ümbertõstmine, vajadusel taotleda võrguettevõtetelt tehnilised tingimused (lisada projekti mahtu).
  2.8 Ehitusprojektis esitada tööde käigus rikutud katete (sh muru ja kõnnitee) taastamine koos markeeringutega. Katete taastamiseks näidata alad, mahud, ristlõiked ja konstruktsioonid. Teekatendi taastamine peab vastama majandus- ja taristuministri 03.08.2015. a määruses nr 101 "Tee ehitamise kvaliteedinõuded" sätestatud nõuetele. Asfaldist katendikihtide ehitamisel lähtuda lisaks Maanteeameti peadirektori 23.12.2015. a käskkirjaga nr 0314 kehtestatud juhistest.
  2.9 Projekteeritaval alal asub kõrghaljastus ning selle kahjustamine lubatud ei ole. Projekti mahus näidata puude ehitusaegne kaitsmine ning ehitustöid 2m kaugusel tüvest teha lubatud ei ole, võra ulatuses võib kaevetöid teha käsitsi.
  2.10 Ehitustöödel avalikult kasutataval teel tuleb täita Tartu Linnavalitsuse 28.12.2012. a määruses nr 20 "Teede ja tänavate sulgemise kord" ja Tartu Linnavolikogu 18.12.2003. a määruses nr 52 "Kaevetööde eeskiri" sätestatud nõudeid. Seletuskirjas fikseerida, et ajutine liikluskorraldus tööde teostamise ajal tuleb lahendada vastavalt majandus- ja taristuministri 13.07.2018. a määrusele nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele".
  2.11 Projektis fikseerida, et ehitustööde tellija peab ehitamisega ja lammutamisega kaasnevate veoste vedamisel kindlustama ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ja vältima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning vee kandumise väljapoole ehitusobjekti piire. Selleks kavandada vajalikud teehooldetööd. Vastavad meetmed kirjeldada ja lisada projekti seletuskirja ning töömahtudesse.
  2.12 Kui lammutamisprojekti eraldi ei esitata, siis esitada käesoleva projekti mahus lammutamisel tekkivate jäätmete kogus liikide kaupa ning tekkinud jäätmete käitlemine (kellele üle antakse). Eraldi välja tuua ohtlike jäätmetega seonduv (nt asbestijäätmed), kogused ja nõuded tööde teostamisel ja käitlemisel. Projektis fikseerida, et jääkreostuse ilmnemisel tuleb see nõuetekohaselt likvideerida.
  2.13 Projekti mahus esitada muuhulgas järgmised joonised:
  2.13.1 asendiplaan koos ala vertikaalplaneerimisega;
  2.13.2 rajatise iseloomulikud lõiked;
  2.13.3 esitada tehnovõrkude koondplaan (olemasolevad, likvideeritavad ja projekteeritavad tehnovõrgud) ja valgusarvutused;
  2.13.4 katete taastamise joonis koos taastatavate katete aladega ning ristlõiked koos katete konstruktsioonide äranäitamisega.

  3. Kooskõlastused, load, nõusolekud
  3.1 Maaomanik (selle valitseja);
  3.2 Ehitustööde läbiviimiseks tehnovõrkude kaitsevööndites võtta võrguettevõtete nõusolekud;
  3.3 Riigikaitseobjekti kaitsevööndis on ehitustegevus lubatud Kaitseministeeriumi loal;
  3.4 Tartu Linnavalitsus;
  3.5 Ehitusseadustiku § 73 tulenevalt on raudtee kaitsevööndis ehitustegevuse kavandamisel vajalik raudtee omaniku nõusolek ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti luba.

  4. Ehitusprojekt esitada digitaalselt Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile koos ehitusloa taotlusega menetlemiseks ehitisregistri www.ehr.ee kaudu. Ehitusprojektide vormistamisel järgida juhendit: „Ehitusprojekti dokumentide vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel“.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Tartu raudteejaama teedevahelise reisijate ooteplatvormi ja selle juurdepääsude laiendamiseks projekteerimistingimuste määramine " juurde