Korraldus: Ühisomandi lõpetamise ja pärandvara jagamise lepingu sõlmimine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Ühisomandi lõpetamise ja pärandvara jagamise lepingu sõlmimine
Reg. number: 1386
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 10.12.2019
Jõustumise kp: 10.12.2019
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
10.12.2019 kuni 09.12.2094
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus