Õigusakti eelnõu: Tartu Lasteaed Klaabu asutamine ja põhimääruse kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu Lasteaed Klaabu asutamine ja põhimääruse kinnitamine
Reg. number: LVK-O-0569
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 12.05.2009
Koostaja: Kairit Peekman
Ettekandja: Jüri Sasi
Esitab: linnavalitsus, 12.05.2009 istungi protokoll nr 24
Juhtiv komisjon: Hariduskomisjon
Komisjonid: Rahanduskomisjon
Õigus- ja korrakaitsekomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Hariduskomisjoni protokoll nr 47:
Õigus- ja korrakaitsekomisjoni protokoll nr 48:
Rahanduskomisjoni protokoll nr 56:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 12.06.2009 otsus nr 533 "Tartu Lasteaed Klaabu asutamine ja põhimääruse kinnitamine"
Failid: Klaabu.doc ( 22 kb )
uus_Klaabu_lasteaia_eelarve.xls ( 40 kb )
EELNÕU

Lisa
Tartu Linnavolikogu
otsuse eelnõu nr LVK-O-0569 juurde

  Tartu Lasteaed Klaabu põhimäärus

  1. peatükk
  Üldsätted

  Paragrahv 1. Nimetus
  Koolieelse munitsipaallasteasutuse nimetus on Tartu Lasteaed Klaabu (edaspidi lasteasutus).

  Paragrahv 2. Haldusala
  Lasteasutuse kõrgemalseisvaks organiks on Tartu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus). Lasteasutus on Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna (edaspidi haridusosakond) haldusalas tegutsev koolieelne munitsipaallasteasutus, mis lähtub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest, seadustest ning nende alusel antud õigus- ja haldusaktidest.

  Paragrahv 3. Liik
  Lasteasutuse liigiks on lasteaed.

  Paragrahv 4. Asukoht ja tööaeg
  (1) Lasteasutus asub Tartus.
  (2) Lasteasutus on aastaringselt tegutsev asutus, mille lahtioleku aja ja selle erisused otsustab linnavalitsus, arvestades lasteasutuse hoolekogu ettepanekut.

  Paragrahv 5. Teeninduspiirkond
  (1) Lasteasutuse teeninduspiirkonna kinnitab Tartu Linnavolikogu.
  (2) Laste lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab linnavalitsus.

  Paragrahv 6. Pitsat, eelarve, sümboolika ja arvelduskonto
  (1) Lasteasutusel on eelarve, oma nimetusega pitsat ja sümboolika.
  (2) Lasteasutus kasutab haridusosakonna arvelduskontosid.

  Paragrahv 7. Keel
  (1) Lasteasutuse asjaajamiskeel on eesti keel.
  (2) Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse keel on eesti keel.

  Paragrahv 8. Haldusmenetlus
  Lasteasutuse tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades koolieelse lasteasutuse tegevust reguleerivatest seadustest tulenevate erisustega.
  2. peatükk
  Tegevuse eesmärgid ja ülesanded

  Paragrahv 9. Tegevuse eesmärk
  Lasteasutuse tegevuse eesmärgiks on võimaldada pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele hoidu ja alushariduse omandamist.

  Paragrahv 10. Ülesanded
  Lasteasutuse ülesanneteks on:
  1) luua lapse vanusele vastavad tingimused ja võimalused lapse hoidmiseks;
  2) luua tingimused ja võimalused alushariduse omandamiseks arvestades lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi;
  3) luua tingimused ja võimalused lapse mitmekülgseks ja järjepidevaks arenguks;
  4) luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
  5) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut;
  6) korraldada laste toitlustamine vastavalt päevakavale;
  7) teha lapse hoidmisel ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel koostööd vanemate, sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, lastekaitse spetsialistide, haridusosakonna, teiste koolieelsete lasteasutustega ja muude organisatsioonidega;
  8) luua töötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks ja rakendamiseks.
  3. peatükk
  Õppe- ja kasvatustegevuse alused

  Paragrahv 11. Struktuur
  (1) Lasteasutuse juhataja moodustab sõime- ja lasteaiarühmad ning vajadusel liitrühmad.
  (2) Lasteasutuse juhataja ettepanekul moodustab linnavalitsus lasteasutuses sobitusrühmi ja erirühmi, samuti loob vajadusel osaajalisi kohti.
  (3) Lasteasutuse rühmade liigid ja nende kohtade arvu kinnitab linnavalitsus lasteasutuse juhataja ettepanekul, samuti otsustab osaajaliste kohtade loomise.

  Paragrahv 12. Õppekava
  Lasteasutuses toimub laste õppe- ja kasvatustegevus koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel koostatud lasteasutuse õppekava järgi. Lasteasutuse õppekava kinnitab lasteasutuse juhataja käskkirjaga pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  Paragrahv 13. Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus
  (1) Lasteasutusel on tegevuskava ja igal rühmal päevakava, mille koostamise aluseks on koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava, lasteasutuse õppekava arvestades Lõuna-Eesti kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteasutuse tegevuskava ja rühmade päevakavad kinnitab lasteasutuse juhataja käskkirjaga.
  (2) Lasteasutusel on kodukord, mille kiidavad heaks pedagoogiline nõukogu ja hoolekogu ning kinnitab käskkirjaga lasteasutuse juhataja.
  (3) Lasteasutuse õppekava läbinud lapsele annab lasteasutus välja õiendi.
  (4) Lasteasutus võimaldab lastele logopeedilist abi.

  Paragrahv 14. Koostöö lapsevanemaga
  (1) Lasteasutuse pedagoogid teevad laspevanemaga lapse arengu toetamiseks koostööd, mis põhineb dialoogil, vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel.
  (2) Pedagoog teavitab regulaarselt lapsevanemat lapse arengust ja õppimisest ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldusest.
  (3) Lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks viib pedagoog vähemalt üks kord õppeaastas lapsevanemaga läbi arenguvestluse, kus annab tagasisidet lapse arengust ja õppimise tulemustest, selgitab välja lapsevanema seisukohad ja ootused lapse arengu suhtes.
  (4) Lapsevanemal võimaldatakse osaleda õppe- ja kasvatustegevuse kavandamises ja läbiviimises ning anda tagasisidet lasteasutuse tegevusele lasteasutuses rühma vanemate koosolekute ja vanemate üldkoosolekute kaudu.

  Paragrahv 15. Lapse tervise kaitse
  Lasteasutus tagab lapse lasteasutuses viibimise ajal tema ohutuse ja tervise kaitse vastavalt õigusaktides kehtestatud nõuetele.
  4. peatükk
  Laste ja vanemate õigused ja kohustused

  Paragrahv 16. Laste õigused
  Lapsel on õigus:
  1) võtta osa tegevustest, mis tagavad alushariduse omandamise, sh kavandada oma tegevust ja teha valikuid;
  2) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

  Paragrahv 17. Vanemate õigused
  (1) Vanemal on õigus:
  1) tuua laps lasteasutusse lasteasutuse lahtiolekuaegadel arvestades lepingust, õigus- ja haldusaktidest tulenevate nõuetega;
  2) saada pedagoogilt regulaarselt teavet lapse arengu ja õppimise kohta;
  3) olla kaasatud õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisse ja läbiviimisse;
  3) nõuda vajalike tingimuste loomist lapse mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, tehes tingimuste loomisel koostööd pedagoogidega;
  4) saada tuge ja nõu õppe- ja kasvatusküsimustes;
  5) tutvuda lasteasutuse õppekava, rühma tegevus- ja päevakavaga, kodukorraga ja muude lasteasutus tegevust reguleerivate dokumentidega;
  6) olla valitud hoolekogu liikmeks;
  7) saada lasteasutusest ja haridusosakonnast teavet lasteasutuse töökorralduse, õppe- ja kasvatustegevuse ning oma õiguste kohta;
  8) pöörduda oma õiguste kaitseks lasteasutuse hoolekogu, pedagoogilise nõukogu, juhataja, haridusosakonna, Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanema, politseiametniku ja sotsiaaltöötaja poole.

  (2) Vanemal on õigus kasutada ka muid talle õigus- ja haldusaktidega antud õigusi.

  Paragrahv 18. Vanemate kohustused
  (1) Vanem on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks;
  2) pidama kinni lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  3) tasuma vanemate poolt kaetavat osa ja toidukulu;
  4) sõlmima lasteasutusega kirjaliku Tartu linna munitsipaallasteasutuses koha kasutamise lepingu (edaspidi leping);
  5) täitma lasteasutuse kodukorda, sõlmitud lepingut ning kandma vastutust nende rikkumise eest;
  6) informeerima lasteasutust lapse tervisehäiretest;
  7) hoidma lasteasutuse kasutuses olevaid esemeid.

  (2) Vanem on kohustatud täitma ka muid talle õigus- ja haldusaktidega pandud kohustusi.
  5. peatükk
  Lasteasutuse töötajad

  Paragrahv 19. Lasteasutuse töötajad
  Lasteasutuse töötajad (edaspidi personal) on:
  1) pedagoogid - juhataja, juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal, õpetajad ning teised õppe- ja kasvatustöö alal töötavad isikud;
  2) tervishoiutöötaja;
  3) lasteasutuse majandamist tagavad töötajad;
  4) õpetajaid abistavad töötajad.

  Paragrahv 20. Personali koosseisu määramine ja töölepingute sõlmimine
  (1) Lasteasutuse personali koosseisu määrab lasteasutuse juhataja, arvestades õigusaktidega kehtestatud nõudeid, ja esitab selle haridusosakonna kaudu linnavalitsusele kinnitamiseks.
  (2) Lasteasutuse juhataja sõlmib, muudab, lõpetab ja ütleb üles töölepingud personaliga vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele. Juhataja võtab töötaja vastutusele töölepingu rikkumise eest.

  Paragrahv 21. Konkursi korraldamine
  Pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteasutuse juhataja konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu lasteasutuse juhataja ettepanekul.

  Paragrahv 22. Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus
  (1) Töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus on määratud käesoleva põhimääruse, töösisekorra, töölepingu (sh ametijuhendi), kollektiivlepingu ning õigusaktidega.
  (2) Töösisekorra kinnitab lasteasutuse juhataja käskkirjaga ja teeb selle töötajatele allkirja vastu teatavaks.
  (3) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest lasteasutuses.
  (4) Pedagoogid on kohustatud toetama ja nõustama vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.
  (5) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse ja tema perekonna kohta.
  (6) Personal on kohustatud andma teavet linnavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitse küsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.
  6. peatükk
  Lasteasutuse tegevuse korraldamine

  Paragrahv 23. Lasteasutuse juhataja
  (1) Lasteasutust juhib juhataja. Juhataja kannab vastutust lasteasutuse üldseisundi ja arengu, rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise, lasteasutusele kasutada antud linnavara heaperemeheliku majandamise ja säilimise ning korrashoiu eest.
  (2) Lasteasutuse juhataja kindlustab lasteasutuse tulemusliku ja häireteta töö ning lasteasutuse kodukorra täitmise, juhib õppe- ja kasvatustegevust koostöös pedagoogilise nõukogu, lasteasutuse hoolekogu, haridusosakonna ja muude organitega.
  (3) Lasteasutuse juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vastavalt linnavalitsuse kehtestatud korrale.
  (4) Linnavalitsus kinnitab ametisse, vabastab ametist lasteasutuse juhataja ja määrab tema palga. Töölepingu juhatajaga sõlmib, muudab, lõpetab ja ütleb üles linnapea või tema volitatud ametiisik, samuti võtab vastutusele töölepingu rikkumise eest.

  Paragrahv 24. Lasteasutuse juhataja ülesanded
  Lasteasutuse juhataja:
  1) esindab lasteasutust ja teeb oma pädevuse piires tehinguid, mis on suunatud käesolevas põhimääruses, õigus- ja haldusaktides ning töölepingus (sh ametijuhendis) sätestatud ülesannete täitmisele;
  2) korraldab lasteasutuse pedagoogilise nõukogu tegevust;
  3) tagab lasteasutuse hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu seaduslike otsuste rakendamise lasteasutuses;
  4) esitab õppeaasta alguses ühe kuu jooksul hoolekogu koosseisu haridusosakonna kaudu linnavalitsusele kinnitamiseks;
  5) sõlmib, muudab,ütleb üles, lõpetab vanemaga lepingu;
  6) kinnitab käskkirjaga vanemaga sõlmitud lepingu alusel lapse rühma nimekirja arvamise ja sealt väljaarvamise vastavalt õigus- ja haldusaktidega kehtestatud nõuetele;
  7) otsustab personalivajaduse üle, jagab töötajate vahel tööülesanded ja –kohustused, määrab lasteasutuse töötajate koosseisu ning esitab selle haridusosakonna kaudu linnavalitsusele kinnitamiseks;
  8) sõlmib, muudab, lõpetab ja ütleb üles töölepingud personaliga ning võtab töötaja vastutusele töölepingu rikkumise eest;
  9) tagab sisehindamise korraldamise lasteasutuses ja kinnitab sisehindamise aruande;
  10) kinnitab käskkirjaga õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastava lasteasutuse õppekava, sisehindamise läbiviimise korra, töösisekorra ja muud lasteasutuse tegevust reguleerivad dokumendid;
  11) korraldab isikuandmete kaitse ja teabele juurdepääsu, samuti juurdepääsupiirangute kehtestamise;
  12) esitab linnavalitsusele haridusosakonna kaudu õigusaktidega sätestatud nõuetele vastava lasteasutuse eelarve eelnõu;
  13) tagab lasteasutuse eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
  14) esitab linnavalitsusele ja lasteasutuse hoolekogule kirjaliku ülevaate õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatab kirjalikult lasteasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest;
  15) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  16) tagab lasteasutuse, laste ja pedagoogidega seotud andmete kandmise üleriigilistesse registritesse;
  17) esitab haridusosakonnale lasteasutuse tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente;
  18) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
  19) moodustab vajadusel ajutisi nõuandvaid töögruppe ja komisjone;
  20) täidab muid talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

  Paragrahv 25. Lasteasutuse pedagoogiline nõukogu
  (1) Lasteasutusel on pedagoogiline nõukogu, kuhu kuuluvad lasteasutuse pedagoogid ja mille ülesanne on lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning juhatajale, hoolekogule ning linnavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.
  (2) Pedagoogiline nõukogu tegutseb õigusaktidega kehtestatud korras ja lasteasutuse juhataja käskkirjaga kinnitatud töökorra alusel.

  Paragrahv 26. Lasteasutuse hoolekogu
  (1) Lasteasutuse hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks lapse arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
  (2) Hoolekogu liikmed valitakse ja hoolekogu koosseis kinnitatakse Tartu Linnavolikogu kehtestatud korras.
  (3) Lasteasutuse hoolekogu pädevused ja tegutsemise kord on määratud õigusaktides ja hoolekogu põhimääruses. Hoolekogu põhimääruse kinnitamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 hoolekogu liikmete häältest.
  (4) Lasteasutuse hoolekogul on õigus saada lasteasutuse juhatajalt ning linnavalitsuselt oma tööks vajalikku teavet.
  (5) Juhataja on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

  Paragrahv 27. Lasteasutuse juhtkond
  (1) Lasteasutusel on juhtkond, kuhu kuuluvad lasteasutuse juhataja, juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal ning majandusjuhataja.
  (2) Lasteasutuse juhtkond on juhatajale lasteasutuse tegevusega seotud küsimuste lahendamisel nõuandev organ.
  7. peatükk
  Vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve

  Paragrahv 28. Vara
  (1) Lasteasutuse kasutuses olevaks linnavaraks on lasteasutusele sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muud asjad, õigused ning hüved. Linnavara omanikuks on Tartu linn.
  (2) Linnavara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning Tartu linnale rahaliste kohustuste võtmine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

  Paragrahv 29. Rahalised vahendid
  (1) Lasteasutust rahastatakse riigieelarvest ja linnaeelarvest, vanema poolt kaetavast osast, projektipõhistest eraldistest ja annetustest ning käesolevas põhimääruses sätestatud tasulisest tegevusest saadud laekumistest.
  (2) Lasteasutuse tasulisteks tegevusteks on lasteasutuse kasutuses oleva linnavara üürimine ja rentimine, huviringide läbiviimine, laste toitlustamine päevakava alusel. Tasulise tegevuse, va toitlustamine, hinnad kinnitatakse linnavalitsuse kehtestatud korras.
  (3) Lasteasutuse raamatupidamisarvestust korraldab haridusosakond koos lasteasutuse juhatajaga vastavalt õigus- ja haldusaktidele.

  Paragrahv 30. Asjaajamine ja aruandlus
  (1) Lasteasutuse asjaajamine toimub linnavalitsuse kehtestatud korras.
  (2) Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmine ja pidamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.
  (3) Lasteasutus esitab oma tegevuse kohta statistilise ja eelarve täitmise aruande õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

  Paragrahv 31. Järelevalve
  (1) Riiklikku järelevalvet lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või maavanem õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.
  (2) Lasteasutuse ja lasteasutuse juhataja tegevuse õiguspärasuse, sihipärasuse ja otstarbekuse üle teostab järelevalvet linnavalitsus vastavalt õigus- ja haldusaktidele.
  8. peatükk
  Ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  Paragrahv 32. Lasteasutuse ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine
  (1) Lasteasutuse korraldab ja kujundab ümber ning tema tegevuse lõpetab Tartu Linnavolikogu otsuse alusel linnavalitsus õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.
  (2) Lasteasutuse ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsusest teavitatakse kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, vanemaid (eestkostjad, hooldajad), personali ning maavanemat hiljemalt neli kuud enne ümberkorraldamist, ümberkujundamist või tegevuse lõpetamist.
  (3) Lasteasutuse tegevuse lõpetamisel tagab linnavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist teises lasteasutuses.
  (4) Lasteasutuse tegevuse lõpetamisel täidab lasteasutuse juhataja lasteasutuse tegevuse käigus Tartu linnale võetud kohustused ja nõuab sisse võlad vastavalt linnavalitsuse poolt moodustatud likvideerimiskomisjoni otsusele.
  9. peatükk
  Lõppsätted

  Paragrahv 33. Lasteasutuse põhimääruse muutmine, täiendamine ja kehtetuks tunnistamine
  Lasteasutuse põhimääruse muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu.

  Paragrahv 34. Põhimääruse rakendamine
  Lasteasutus alustab õppe- ja kasvatustegevust linnavalitsuse määratud ajal. Kuni selle ajani on lasteasutuse juhatajal õigus lasteasutuse nimel teha lasteasutuse asutamiseks vajalikke toiminguid.
  Õiend
  Tartu Linnavolikogu otsuse eelnõu "Tartu Lasteaed Klaabu asutamine ja põhimääruse kinnitamine " juurde


  AmetinimetusAmetikohtade arv