Õigusakti eelnõu: Tarbijakaitsealastele projektidele toetuste andmise kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tarbijakaitsealastele projektidele toetuste andmise kord
Reg. number: LVK-M-0017
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 07.03.2006
Koostaja: Helle Uusorg
Ettekandja: Malle Blumenau
Esitab: linnavalitsus istungi protokoll nr 14, 07.03.2006.a
Juhtiv komisjon: Õigus- ja korrakaitsekomisjon
Õigusakt: Tarbijakaitsealastele projektidele toetuste andmise kord
EELNÕU

Lisa
Tartu Linnavolikogu
määruse eelnõu nr LVK-M-0017 juurde


Tartu Linnavolikogu....................... 2006. a
määruse nr ........ lisa 1
TAOTLUS
TARBIJAKAITSEALASELE PROJEKTILE TOETUSE SAAMISEKS


Projekti nimi:........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Projekti kestus (alguse- ja lõpukuupäev): .............................................................................................

Projekti juht (nimi, amet, kontaktandmed):.............................................................................................

..............................................................................................................................................................

1. TAOTLEJA

Taotleja ärinimi ja registrikood:................................................................................................................

Aadress: ................................................................................................................................................

Telefon:............................................................Telefaks:.........................................................................

E-post:...................................................................................................................................................

Taotleja pangaandmed (pank, arveldusarve number):...............................................................................

Taotleja esindaja (nimi, amet, kontaktandmed): .......................................................................................

2. PROJEKTI MAKSUMUS

Taotletav summa (sõnadega):..................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Projekti kogumaksumus (sõnadega):........................................................................................................

..............................................................................................................................................................

3. PROJEKTI KIRJELDUS

3.1. Projekti taust (ülevaade probleemist, hetkeolukorra kirjeldus):.......................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
3.2. Projekti eesmärk ja sihtgrupp (projekti vajalikkuse põhjendus, oodatavad tulemused, projektist

kasusaajad):............................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

3.3. Projekti raames kavandatavad tegevused ja projekti teostamise ajakava (loetleda tegevused ja nende läbiviimise aeg etappide kaupa, iga tegevuse või etapi maksumus):

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

3.4. Projekti kaasatud partnerid (nende tegevused, nendepoolne kaasfinantseerimine):.........................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

4. PROJEKTI EELARVE KULUARTIKLITE LÕIKES (kroonides)


KuluartikkelMaksumus kokkuOmafinantseerimine*Kaasfinantseerimine **Taotletav toetus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
  * Omafinantseerimise vahendid on rahalised/mitterahalised (mitterahaliste vahendite kasutamisel esitada nende loetelu)

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ** Kaasfinantseerimise vahendid on rahalised/mitterahalised (mitterahaliste vahendite kasutamisel esitada nende loetelu)

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  KINNITAN ESITATUD ANDMETE ÕIGSUST.

  Taotleja esindaja nimi ja allkiri:........................................................................................................

  Kuupäev: ..............................................Tartu Linnavolikogu....................... 2006. a
määruse nr ........ lisa 2
TARBIJAKAITSEALASE PROJEKTI TEGEVUS- JA FINANTSARUANDE VORM

Projekti kogumaksumus:.........................................................................................................................

Projekti nimi...........................................................................................................................................

Projekti kestus (alguse- ja lõpukuupäev): ...............................................................................................

Lepingu pooled ja lepingu sõlmimise kuupäev..........................................................................................

..............................................................................................................................................................

Projekti juht (nimi, amet, kontaktandmed):...............................................................................................

Projekti kaasatud partnerid:....................................................................................................................

Projekti tulemus (kokkuvõtlikult):............................................................................................................

..............................................................................................................................................................

1. PROJEKTI RAAMES TEOSTATUD TEGEVUSED JA NENDELE VASTAVAD TULEMUSED
Tegevused Tegevustele vastavad tulemused
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4.4.
5. 5.
6. 6.
7. 7.
8.8.
9. 9.
10.10.

2. PROJEKTI EELARVE TÄITMINE KULUARTIKLITE LÕIKES (kroonides)

Kuluartikkel Maksumus kokku Eraldatud toetus
Eelarve Täitmine Eelarve Täitmine
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
  3. PROJEKTI TEOSTAMISEST JÄRELE JÄÄNUD VAHENDID (kroonides): .........................

  ..............................................................................................................................................................

  4. LISAD (projekti teostamise jooksul valminud materjalid – avaldatud artiklid, teabematerjalid, infobülletäänid, bukletid, voldikud, võrdlusanalüüsi tulemused, tarbijate küsimustikud, seminaride tagasisidelehed jms):

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................  KINNITAN ESITATUD ANDMETE ÕIGSUST

  Toetuse saaja esindaja nimi ja allkiri ................................................................................................

  Kuupäev: ...................................
Õiend
Tartu Linnavolikogu määruse eelnõu "Tarbijakaitsealastele projektidele toetuste andmise kord " juurde