Õigusakti eelnõu: Tartu linna 2019. aasta I lisaeelarve

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna 2019. aasta I lisaeelarve
Reg. number: LVK-M-0071
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 28.03.2019
Koostaja: Tiina Ligi
Ettekandja: Monica Rand
Esitab: linnavalitsus, 28.03.2019 istungi protokoll nr 22
Juhtiv komisjon: Rahanduskomisjon
Komisjonid: Arengu- ja planeerimiskomisjon
Hariduskomisjon
Kultuurikomisjon
Linnavarakomisjon
Majanduskomisjon
Sotsiaalkomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Arengu- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 20:
Hariduskomisjoni protokoll nr 18:
Kultuurikomisjoni protokoll nr 18:
Linnavarakomisjoni protokoll nr 14:
Majanduskomisjoni protokoll nr 23:
Sotsiaalkomisjoni protokoll nr 17:
Rahanduskomisjoni protokoll nr 17:
Majanduskomisjoni protokoll nr 25:
Rahanduskomisjoni protokoll nr 18:
Linnavalitsuse istungi protokoll nr 30 (punkt 1):
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 17.05.2019 määrus nr 65 "Tartu linna 2019. aasta I lisaeelarve"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2019_LVK-M-0071.pdf ( 162 kb )
I lisaeelarve Lisa 1.pdf ( 214 kb )
I lisaeelarve Lisa 2.pdf ( 257 kb )
I lisaeelarve lisa 3.pdf ( 301 kb )
I lisaeelarve Lisa 4.pdf ( 368 kb )
Muudatusettepanekud.pdf ( 94 kb )
EELNÕU

toetus kinnitatud
eelarves
tegelikult saadav toetus
vahe
Tasandusfond
6 613 000
8 111 940
1 498 940
Toetusfond, sh:
34 264 166
36 185 113
1 920 947
õpetajate ja juhtide tööjõukulud
22 066 004
24 056 438
1 990 434
õpetajate ja juhtide täiendkoolitus
150 936
153 581
2 645
õppekirjandus
716 946
714 723
-2 223
tõhustatud ja eritoe tegevuskulud
2 400 000
2 386 457
-13 543
koolilõuna
2 112 075
2 092 650
-19 425
koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulud
1 440 000
1 402 562
-37 438
huvihariduse ja -tegevuse toetus
487 000
516 861
29 861
raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus
194 289
224 695
30 406
toimetulekutoetuse maksmise hüvitis ja arenduskulud
1 500 000
1 289 961
-210 039
matusetoetus
280 000
269 630
-10 370
asendus- ja järelhooldusteenuse toetus
1 620 1510
1 764 287
144 136
kohalike teede toetus
1 182 865
1 183 781
916
rahvastikutoimingute kulude hüvitis
113 900
129 487
15 587
kokku
40 877 166
44 297 053
3 419 887
objekti nimetus
esialgne eelarve
muutmine
täpsustatud eelarve
Raekoja plats 14 ruumide remont
600 000
84 416
684 416
IT tarkvara arendused ja IT vahendite soetamine
546 400
45 000
591 400
objekti nimetus
esialgne eelarve
muutmine
täpsustatud eelarve
Maarjamõisa lasteaed (Puusepa 10)
655 000
108 748
763 748
lasteaed Pääsupesa (Sõpruse pst 12) rekonstrueerimine
900 000
300 000
1 200 000
lasteaedade mänguväljakute ja õuepaviljonide korrashoid
50 000
35 000
85 000
objekti nimetus
esialgne eelarve
muutmine
täpsustatud eelarve
haridusasutuste territooriumide korrashoid
150 000
125 483
275 483
ettekirjutuste täitmine
100 000
90 000
190 000
objekti nimetus
esialgne eelarve
muutmine
täpsustatud eelarve
Maarja tugikeskuse peremajade rajamine
1 615 000
77 635
1 692 635
Tüve 9 sotsiaalüürimajade projekteerimine
100 000
25 000
125 000
üldhooldekodu rajamise detailplaneering ja eskiisprojekt
20 000
30 000
50 000