Otsus: Tartu linna arengukava 2018-2025 muutmisettepanekute heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu linna arengukava 2018-2025 muutmisettepanekute heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Reg. number: 266
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 25.06.2020
Jõustumise kp: 26.06.2020
Eelnõu: Tartu linna arengukava 2018-2025 muutmisettepanekute heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Failid: LVKO2020062500266.bdoc ( 18 kb )

Lisa
Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2020. a
otsuse nr 266 juurde
Nr
Ettepanek
Põhjendus
1.Jätta välja ptk 3.2. Nutikas ettevõtluslinn ülesanne 43:


Kultuuri- ja spordiürituste sidumine majutusvõimaluste ja ärikohtumiste korraldamisega.
Kuna linnavalitsus saab selle tegevuse täitmist vaid kaudselt mõjutada, siis ei ole mõistlik seda tegevust eraldi välja tuua.
2.Jätta välja ptk 3.2. Nutikas ettevõtluslinn ülesanne 49:

Osalemine EASi kvaliteedimärgiste programmis.
Kuna Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusel (EAS) puudub vastav kvaliteedimärgiste programm, siis ei ole võimalik ka selles osaleda.
3.Muuta ptk 3.2. Nutikas ettevõtlus linn ülesande 50 sõnastust ja sõnastada see järgmiselt:

Osalemine turismisektori arengut toetavate organisatsioonide (SA Tartumaa Turism, MTÜ Eesti Konverentsibüroo) juhtimises ning nende arengu toetamine.
Sulgudest on välja jäetud „SA Lõuna-Eesti Turism“, mida enam ei eksisteeri.

Algne sõnastus oli: Osalemine turismisektori arengut toetavate organisatsioonide (SA Tartumaa Turism, SA Lõuna-Eesti Turism, MTÜ Eesti Konverentsibüroo) juhtimises ning nende arengu toetamine.
4.Muuta ptk 3.3. Inspireeriva elukeskkonnaga linn ülesande 18 sõnastust ja sõnastada see järgmiselt:

Haljasalade ja parkide väärtustamine ja arendamine. Parkide väljanägemise ja kasutuse muutmine senisest mitmekesisemaks, rajades nendesse erinevaid vabaaja ja puhkevõimalusi (sh koostöö Tartu Ülikooliga Toomemäe arendamisel ja Eesti Maaülikooliga Tähtvere dendropargi arendamisel).
Sulgudesse on lisatud koostöö Eesti Maaülikooliga dendropargi rajamiseks, mida soovitakse eraldi rõhutada.

Algne sõnastus oli: Haljasalade ja parkide väärtustamine ja arendamine. Parkide väljanägemise ja kasutuse muutmine senisest mitmekesisemaks, rajades nendesse erinevaid vabaaja ja puhkevõimalusi (sh koostöö Tartu Ülikooliga Toomemäe arendamisel).
5.Muuta ptk 3.4. Hooliv lin ülesande 31 sõnastust ja sõnastada see järgmiselt:

Koostöö vabaühenduste ja neid toetavate organisatsioonidega linnaelu probleemide lahendamiseks (kaasav eelarve jms).
Ülesande tekstist on välja jäetud sõna „arendamine“, mis eeldab süsteemset tegevust. Pigem on oluline, et erinevates valdkondades tehtaks vabaühendustega pidevalt koostööd.

Algne sõnastus oli: Koostöö arendamine vabaühenduste ja neid toetavate organisatsioonidega linnaelu probleemide lahendamiseks (kaasav eelarve jms).
6.Muuta ptk 3.5. Loov lin ülesande 36 sõnastust ja sõnastada see järgmiselt:

Spordi ja vabaajaharrastuse (sh ekstreemspordihall, jalgpalli sisehall) sisetingimuste ning välitingimustes spordi- ja rattaparkide kaasajastamine ja loomine.
Lisatud on spordi- ja vabaajaharrastuste välitingimuste kaasajastamise ja loomise vajadus, mis on samuti oluline.

Algne sõnastus oli: Spordi ja vabaajaharrastuse (sh ekstreemspordihall, jalgpalli sisehall) sisetingimuste kaasajastamine.
7.Muuta ptk 3.5. Loov linnülesande 59 sõnastust ja sõnastada see järgmiselt:

Noorte kaasamine kaasava eelarve protsessi.
Muudatuse eesmärk on muuta sõnastust lihtsamaks ja arusaadavamaks.

Algne sõnastus oli: Noorte ja noorsootöö teemade integreerimine kaasava eelarve protsessi.
8.Lisada ptk 3.5. Loov linnmeetme Rahvusvahelise kõlapinnaga sündmuste ja protsesside soodustaminealla uus ülesanne:

Tartu laululava kaasajastamine ja sündmustekeskuseks kujundamine.
Soovitakse rõhutada Tartu laululava olulisust rahvusvaheliste sündmuste soodustamisel.
9.Lisada ptk 3.5. Loov linnmeetme Mitmekülgses kasutuses oleva ning linnaloodust ja kultuuri väärtustava avaliku ruumi tekke soodustamine alla uus ülesanne:

Tähtvere puhkepargi, sh laululava, dendro-, laste- ja noorte- ning spordipargi arendamine Tähtvere rekreatsioonialaks.
Soovitakse rõhutada Tähtvere puhkepargi olulisust rekreatsioonialana.