Määrus: Tartu Linnavolikogu 16. märtsi 2006. a määruse nr 17 "Tarbijakaitsealastele projektidele toetuste andmise kord" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 16. märtsi 2006. a määruse nr 17 "Tarbijakaitsealastele projektidele toetuste andmise kord" muutmine
Reg. number: 64
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 22.02.2012
Jõustumise kp: 27.02.2012
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 16.03.2006 määrust nr 17 ()
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 16. märtsi 2006. a määruse nr 17 "Tarbijakaitsealastele projektidele toetuste andmise kord" muutmine
Failid: lvk7m_0064.pdf ( 7433 kb )

Lisa
Tartu Linnavolikogu 22. veebruari 2012. a
määruse nr 64 juurde
Lisa 1
Tartu Linnavolikogu 16. märtsi 2006. a
määrusele nr 17
TAOTLUS
TARBIJAKAITSEALASELE PROJEKTILE TOETUSE SAAMISEKS

Projekti nimi:.......................................................................................................

...............................................................................................................................

Projekti kestus (alguse- ja lõpukuupäev):................................................................

Projekti juht (nimi, amet, kontaktandmed):..............................................................

...............................................................................................................................

1. TAOTLEJA
Taotleja ärinimi ja registrikood:................................................................................

Aadress: .................................................................................................................
Lisa 2
Tartu Linnavolikogu 16. märtsi 2006. a
määrusele nr 17
TARBIJAKAITSEALASE PROJEKTI TEGEVUS- JA FINANTSARUANDE VORM

Projekti kogumaksumus:..........................................................................................

Projekti nimi............................................................................................................

Projekti kestus (alguse- ja lõpukuupäev): ..................................................................

Lepingu pooled ja lepingu sõlmimise kuupäev...........................................................

...............................................................................................................................

Projekti juht (nimi, amet, kontaktandmed):.................................................................

Projekti kaasatud partnerid:......................................................................................

Projekti tulemus (kokkuvõtlikult):..............................................................................

...............................................................................................................................

1. PROJEKTI RAAMES TEOSTATUD TEGEVUSED JA NENDELE VASTAVAD TULEMUSED

TegevusedTegevustele vastavad tulemused
1.1.
2.2.
3.3.
4.4.
5.5.
6.6.
7.7.
8.8.
9.9.
10.10.