Asi: Tartu Forseliuse Kooli juhtimissüsteemi ümberkorralduste jätkuprojekt

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-23-0055
Menetlev üksus: Tartu Forseliuse Kool
Vastutav töötaja: Terje Käär
Teised töötajad: Jüri Sasi
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Forseliuse Kooli juhtimissüsteemi ümberkorralduste jätkuprojekt
Registreeritud: 10.03.2023

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Forseliuse Kool on viimase kolme õppeaasta jooksul teinud olulisi samme selleks, et muuta
juhtimissüsteem laiemaks ning kaasata õppimisse tegevõpetajaid. Märgatavad muutused on juba toimunud
ning hetkel on Tartu Forseliuse Koolis tegutsemas lisaks juhtkonnale ka koolikorraldustiim, kes juhib
õppekorralduslikku poolt läbi õpiringide töö koordineerimise ning õppeaasta fookusteemade juhtimise. Kui
alustasime Tartu Forseliuse Kooli juhtimissüsteemi muudatustega aastal 2019/2020, töötas Tartu Forseliuse
Koolis 40 õpetajat. Tänaseks on Tartu Forseliuse Kooli õpetajate arv kasvanud 56-ni. See seab meile aga uusi
väljakutseid ning enne kui saame edasi liikuda, on vajalik kaardistada ära olukord, kus me hetkel kooli
meeskonnana oleme - millised on meie inimeste väärtushoiakud, ootused organisatsiooni kultuurile ning kuidas
nähakse juhtimisprotsesse. Selleks on plaanitud läbi viia diagnostiline uuring. Viimase kolme aasta jooksul on
kooli kogukollektiiv kasvanud märkimisväärselt (50-lt 79-ni) ning sellest tulenevalt on tulnud juurde ka
juhtimisalaseid väljakutseid (nt uute inimeste pardale saamine, ühise väärtusruumi ning ühtsustunde loomine,
uute inimeste toetamine/võimestamine). Seega on oluline korraldada ühine koostööpäev kooli juhttiimile, et
leppida kokku ühistes põhimõtetes, võimestada juhttiimi liikmeid ning luua koostöine, läbipaistev ning selgetel
põhimõtetel toimiv kooli juhtimine, mis toetaks väljakutsetega edukalt hakkama saamist.


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on luua Tartu Forseliuse Koolis jagatud juhtimissüsteem, kus rohkem õpetajaid on kaasatud
juhttiimi, mis tegutseb ühistel väärtustel, kus rollid ja vastutused on selgelt piiritletud.


Tegevused


1. Kooli personali (juhtkond, õpetajad, tugimeeskond) seas viiakse läbi väärtuste uuring, mis loob
arusaama kooli väärtustest (need, mis on ühiselt seatud vs uuringutulemused) ja annab suuna, kuidas ja
mille kallal edasi tegutseda
2. Kooli juhttiim osaleb Indrek Maripuu meeskonnakoolitusel, mille abil pannakse paika ühised
koostööpõhimõtted ning luuakse selge arusaam oma rollist ja ülesannetest juhttiimis
3. Kooli juhttiimi liikmed läbivad Kaupo Saue täienduskoolituse teemal “Kuidas viia läbi jõustatud
vestlusi kolleegidega” ning saavad toetada kolleege oma vastutusalas


Tulemused


Tartu Forseliuse Koolis on jagatud juhtimissüsteem, rohkem õpetajaid on kaasatud juhttiimi, mis tegutseb
ühistel väärtustel, kus rollid ja vastutused on selgelt piiritletud.


Maksumus


6 260 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


6 260 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Euroopa Sotsiaalfond

Millise programmi / meetme raames


2014-2020.1.2 Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu
toetamine

Juhtpartner


Tartu Forseliuse Kool

PartneridJuht


Signe Salumäe

Algus- ja lõpptähtaeg


27.02.2023 - 31.08.2023

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord