Asi: Tartu VOCO õpiränne 2023-2024

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-23-0036
Menetlev üksus: Tartu Rakenduslik Kolledž
Vastutav töötaja: Andrei Atškasov
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu VOCO õpiränne 2023-2024
Registreeritud: 10.02.2023

Projekt


Lühikokkuvõte


Vastavalt Tartu VOCO rahvusvahelistumise starteegiale 2021-2027, pakub kool oma õppijatele ja töötajatele võimalust osaleda rahvusvahelises õpirändes. Kvaliteetselt korraldatud õpirännete tulemusel kasvab õpilaste õpimotivatsioon, tõuseb kutsehariduse maine ning töötajate professionaalne areng.


Eesmärgid


Käesoleva projektiga planeerime 130 õpirännet 15 kuu jooksul, sh 90-le õpilasele ja 30-le töötajale. Viimaste aastate õpilaste küsitlused näitavad, et õpiränded aitavad vähendada väljalangevust ja tõstavad õpimotivatsiooni (praktiline, paindlik õpe sh välisriikides).
Kvaliteetselt korraldatud õpiränded teevad Tartu VOCO atraktiivseks, konkurentsivõimeliseks ja tunnustatud Euroopa kutseõppeasutuseks ja koostööpartneriks.


Tegevused


Projekti tegevused: õpilaste õpiränne, õpilaste ja juhendajate osalemine rahvusvahelistel kutsemeistrivõistlustel, haridustöötajate õpiränne (sh töövarjutamine, stžeerimine, õpetamine välisriigis, osalemine rahvusvahelistel erialastel kursustel), välisekspertide toomine ja kaasamine kooli õppetegevusse.


Tulemused


Kavandatavate tegevuste tulemusel on kasvanud õpilaste õpimotivatsioon, loodud eeldused väljalangevuse vähenemiseks, õppeprotsessi rikastamine. Haridustöötajate õpiränded toetavad kooli personali professionaalset arengut, mis on oluline nii kooli üldise maine kui ka õppe kvaliteedi jaoks.


Maksumus


342 475 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


342 475 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Haridus- ja Noorteamet

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+

Juhtpartner


Tartu Rakenduslik Kolledž

PartneridJuht


Andrei Atškasov

Algus- ja lõpptähtaeg


01.06.2023 - 31.08.2024

Osakond


VOCO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord