Asi: Remote and Hybrid work for Thriving Cities – Remote IT

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-23-0035
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnakantselei
Vastutav töötaja: Sandra Õnne
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Remote and Hybrid work for Thriving Cities – Remote IT
Registreeritud: 08.02.2023

Projekt


Lühikokkuvõte


Kaugtöö on muutunud igapäevaseks töövormiks. Suured muudatused toimusid pandeemia aastatel erakordse kiirusega, mistõttu ei olnud võimalust süsteemselt ja organisatsioonipõhiselt hinnata kaugtöö mõjusid inimestele, tööprotsesside toimimisele ega töö tulemuslikkusele. Samuti jäi piiratuks aeg, et valida erinevaid kaugtöö tehnilisi lahendusi ja näha ette kõiki kaasnevaid riske. Nõudmised ja eeldused füüsilisele töökeskkonnale teisenesid, samuti ei tea me ka näiteks seda, mida tähendab asjaolu, et inimesed ei liikle enam samavõrd töö ja kodu vahet.
Lisaks kodust töötamisele muutus oluliselt populaarsemaks ka ajutiselt teise piirkonda või ka riiki elama asumine ilma töökohta vahetamata. See omakorda võimaldab näiteks turismi madalhooajal meelitada inimesi pikemaajaliselt piirkonda ja teenida seeläbi täiendavaid maksutulusid. Samuti on võimalik seda asjaolu ära kasutada koostöösidemete arendamiseks ettevõtluses.
Tartu puhul on püsivaks probleemiks olnud, et vaatamata väga suurele hulgale linnas õppivatele üliõpilastele, suundutakse pärast hariduse omandamist siit sageli ära. Põhjuseks eelkõige vähene kohalik töökohtade pakkumine ja piiratud karjäärivõimalused. Kaugtöö võiks olla üheks probleemi leevendavaks võimaluseks, aga millises vormis seda linna ja ülikoolide koostöös soodustada või toetada, ei ole võimalik ilma alternatiive tundmata hinnata.
Teise olulise aspektina näeme vajadust ühtsete kaugtöö põhimõtete järele ja organisatsiooniülese kaugtöökultuuri kujundamiseks.


Eesmärgid


Paremini ära kasutada kaugtööst tulenevaid võimalusi piirkonna ja organisatsiooni arendamiseks ning minimeerida kaugtööga seotud riske.


Tegevused


Parimate praktikate leidmine ja hindamine
Temaatilised kohtumised partnerlinnade kogemuste tundmaõppimiseks
Tartu kogemuste tutvustamine
Väikesemahulise juhtumianalüüsi planeerimine ja läbiviimine
Tegevusplaani koostamine


Tulemused


Oluliselt paranenud ülevaade olemasolevatst kaugtöö meetoditest ja tehnoloogiatest,
Teadmised erinevate kaugtöömeetodite eelistest ning nende realiseerimise võimalustest, arvestas Tartu klimaatilisi, kultuurilisi, infrastruktuurilisi ja teisi seonduvaid tingimusi.
Organisatsiooniüleselt kokku lepitud põhimõtted ja kaugtöökultuuri juurutamise tegevusplaan organisatsoonis.
Fookusvaldkonnad ja tulemused võiva projekti käigus sõltuvalt saadud kogemustest muutuda.


Maksumus


73 450 EUR

Tartu kohustused


22 035 EUR

Toetus


51 415 EUR

Kellele taotlus esitatakse


URBACT IV Managing Authority

Millise programmi / meetme raames


URBACT

Juhtpartner


Dubrovnik Development Agency DURA

Partnerid


Bucharest District 6 (Rumeenia)
Heraklion (Kreeka)
Brindisi (Itaalia)
Tirana (Albaania)
Murcia (Hispaania)
Cámara de Lobos (Portugal)
Tartu

Juht


Sandra Õnne

Algus- ja lõpptähtaeg


01.06.2023 - 31.12.2025

Osakond


Kants

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord