Asi: Töökohapõhise õppe käivitamine 2023/2024. õppeaastal metallivaldkonnale töökohapõhise õppe rakendusmudeli alusel

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-23-0031
Menetlev üksus: Tartu Rakenduslik Kolledž
Vastutav töötaja: Laura Kalaus
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Töökohapõhise õppe käivitamine 2023/2024. õppeaastal metallivaldkonnale töökohapõhise õppe rakendusmudeli alusel
Registreeritud: 03.02.2023

Projekt


Lühikokkuvõte


Tegevuskava raames koostatakse metallierialale ühine koolidevaheline profiõppe rakendamise ja hindamise mudel kaasates süsteemi loomisesse ja käivitamisse profiõpet läbiviidavad asutused.


Eesmärgid


Ettevalmistavad tegevused rakendusmudeli koostamiseks ja käivitamiseks, et vähendada tööjõupuudust, pakkuda noortele võimalust õppida ja töötada meistrite käe all ning teenida samal ajal töötasu.


Tegevused


1) Koostöökohtumised teiste koolidega 2) Koostöökohtumised osalevate/potentsiaalsete ettevõtetega 3) Metallieriala profiõppe rakendamise reklaam


Tulemused


1) Koostatud on ühine koolidevaheline proffiõppe rakendamise ja hindamise mudel
2) Profiõpet läbiviidavate asutuste ootused ja võimalused on kaardistatud, neid on kaasatud süsteemi loomisesse ja käivitamisse ning võtavad kasutusele hindamismudeli.
3) Erinevate huvigruppide ja ettevõtete teadlikkus metallieriala profiõppest on kasvanud.


Maksumus


27 305 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


27 305 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Haridus- ja Noorteamet

Millise programmi / meetme raames


Programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM+)

Juhtpartner


Tartu Rakenduslik Kolledž

PartneridJuht


Laura Kalaus

Algus- ja lõpptähtaeg


01.03.2023 - 31.08.2023

Osakond


VOCO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord