Asi: Robootikaga õppetegevuste lõimimine - RoboTäht alustab Tähtvere lasteaias

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-23-0024
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Tähtvere
Vastutav töötaja: Aino Sillamaa
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Robootikaga õppetegevuste lõimimine - RoboTäht alustab Tähtvere lasteaias
Registreeritud: 27.01.2023

Projekt


Lühikokkuvõte


Hetkel on lasteaias olemas kolme eri tüüpi robootikavahendeid- BeeBot(1 komplekt), MatataLab Lite(2 komplekti) ja Qobo robottigu(2 komplekti). Lisaks on lasteaial olemas 18 tahvelarvutit, mida saab õppetegevustes kasutada ning üks nutitahvel. Õppetöös kasutavad rühmad valdavalt tahvelarvuteid ning robootikavahendeid kordamööda graafiku alusel, et oleks kõigil võimalik tegevusi läbi viia.
Kuna lasteaias on rühmi 14, siis oleks soov parandada erinevate vahendite "varusid" ja soetad juurde uusi ning põnevaid vahendeid, millega ilmestada õppetegevusi. Soov on soetada igale vanusegrupile sobivaid vahendeid- kõige vanematele lastel ka juba õues kasutatav robotliikur ning sõimerühmadele ja pervasiivsete arenguhäiretega laste rühmale kõige lihtsama kodeerimisvõimalusega robotkilpkonn, et ka nemad saaksid kasutada võimalust ilmestada tegevusi ja õppimist erinevate vahenditega ja muuta see lastele põnevamaks.


Eesmärgid


Eesmärgiks on muutuva õpikäsituse rakendamine, laste digipädevuste arendamine, õpetajate erialaste digioskuste arendamine kui ka õppe kujundamine töömaailma vajadustele vastavaks. Kitsamaks eesmärgiks on igapäevaselt motiveeritult kasutada innovaatilisi IT õppevahendeid, mis aitavad rikastada ja kaasajastada lastega kasutatavat projektõppe meetodit ning millest kasvaks välja õppekavasse eraldi robootika suuna loomise võimalus, mida järjepidevalt arendada ja täiustada. IT õppevahendite järjepidev kasutamine võimaldab kujundada riiklikus õppekavas kirjeldatud üldpädevusi ning jätkata tehnoloogia kasutamist tänapäeva laste huvi, vajadusi ja ootusi silmas pidades. Eesmärgiks on kaasata kõiki ning äratada huvi nii algajas kui kogenud õpetajas. Tänu lasteaia tugevale kogemustega juhtimissüsteemile ja suurele tahtejõule soovime pakkuda IT õppevahendite kasutamise näol kvaliteetset ja kaasavat alusharidust (erirühmade kaasamine).


Tegevused


1. Plaan on kasutada vähemalt 1 kord nädalas igas vanusegrupis lastega rühmas või nutitoas õppetegevuseks.
2. Lasteaia nimekirjas on hetkeseisuga 223 last ning vahendeid hakkavad kasutama kõik lapsed läbi terve õppeaasta.
3. Soov oleks luua oma lasteaeda tutvustav materjal ning erinevate õppetegevus valdkondadele vähemalt 1 materjal iga valdkonna kohta (neid materjale jooksvalt täiendatakse).


Tulemused


Toetuse andmise tulemusel mitmekesistatakse õpet alushariduse valdkonnas IT õppevahendite soetamisega. IT õppevahendite kasutamise järgselt pareneb koostöö ja meeskonna arendamise oskus nii lastel kui personalil. Vahendite soetamise tulemusena saavad Tähtvere lasteaia õpetajad viia läbi töötubasid ja näidistegevusi koostöös Tartu linna ja valla lasteaedadega ning korraldada põnevaid konkursse, milles saavad osaleda kõik soovijad ka väljas poolt lasteaeda (näiteks lapsed, kes ei käi lasteaias).


Maksumus


5 141 EUR

Tartu kohustused


771 EUR

Toetus


4 370 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Riigi Tugiteenuste Keskus

Millise programmi / meetme raames


2014-2020.1.3 Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt

Juhtpartner


Tartu LA Tähtvere

PartneridJuht


Aino Kallavus

Algus- ja lõpptähtaeg


02.01.2023 - 30.04.2023

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord