Asi: Projekt „Multikultuursed Krõllikad“

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-23-0014
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Krõll
Vastutav töötaja: Helena Tuvike
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Projekt „Multikultuursed Krõllikad“
Registreeritud: 16.01.2023

Projekt


Lühikokkuvõte


Viimastel aastatel on meie lasteaed muutunud multikultuursemaks - järjest rohkem tuleb meile lapsi erinevatest maailma paikadest. Õpetajad, kelle rühma tuleb laps teisest kultuuri- ja keeleruumist, peab oskama luua turvalise, kaasava ja toetava keskkonna ning tulema toime ettejuhtuvate takistustega. Olgu see siis eesti keele mitte valdamine, eritoitumine, erinevad traditsioonid vms. Tunneme, et antud valdkond on meie majas veel nö lapsekingades ning õpetajad vajavad praktilisi nõuandeid ja näited, kuidas toetada erineva kultuuri ja keele taustaga last kõige efektiivsemalt. Seega on üheks meie prioriteetseks arendamist vajavaks valdkonnaks kultuuriline mitmekesisus ning teisest riigist tulnud lapse toetamine ja kaasamine.
Logopeedid ja õpetajad on täheldanud, et paljud muukeelsed lapsed ei suuda omandada eesti keelt vaid rühmas läbiviidavate tegevuste ja mängu käigus. Pigem vajavad teisest keeleruumist lapsed eesti keele õppeks lisa tuge. Oleme otsinud Eesti siseselt eelkooliealistele lastele teise keele õpetamise koolitusi, kuid kahjuks pole neid leidnud. Kuna logopeedid on kõneravi vajavate laste arvu suuruse tõttu üle koormatud, ei jätku neil ressurssi eesti keele kui teise keele arendamise jaoks. Lisaks võib logopeediline kõnearenduse tund erineda keeleõppe tunni metoodikast (logopeedid ei tegele
teise keele õpetamisega, vaid emakeele arendamisega erinevates kõne valdkondades). Seega oleks meil vaja nii õpetajatele kui ka tugimeeskonnale koolitusi, kuidas viia läbi eelkooliealiste lastega keeleõppe tunde.
Lisaks muukeelsetele lastele ning järjest suurenevale erivajadustega laste arvule, on ka hetkeline olukord maailmas üsnagi pingeline (COVID-19, Ukraina sõda, igapäevaelu kallinemine). Õpetajad ei saa efektiivselt tagada lastele parimat
arengukeskkonda, kui nad ise vajavad turgutust. Seetõttu peame mõtlema ka oma töötajate heaolu edendamisele. Selleks on head erinevad koolitused, kus õpetatakse stressiga toime tulemist, enesehoidu ning antakse juurde võtteid ja mõtteid, kuidas enda vaimse tervise eest hoolitseda. Lisaks koolitustel saadud nippidele on ka keskkonna vahetus, mis kaasneb koolitusega välisriigis, heaks vahendiks enese laadimiseks ja uue energia kogumiseks, et siis tööle naastes jätkata tegevusi ning jagada saadud kogemusi ka teistele.


Eesmärgid


Lasteasutuse töötajad teavad, kuidas luua teisest kultuuriruumist tulnud lapsele turvaline, kaasav ja igakülgset arengut toetav keskkond. Lasteasutuse töötajad teavad ja kasutavad Eesti keele kui teise keele õppe metoodikat (lisaks ka eesti keele ring tuge vajavatele lastele). Õpetajad tasakaalukamad ning tulevad paremini toime stressirohketes olukordades kasutades erinevaid vaimse heaolu
saavutamiseks vajalikke võtteid.


Tegevused


Osaleme järgnevatel koolitustel: "Learning to Speak Through Play"; "Creative teaching techniques to promote inclusive education"; "Resilience and Well-being Strenghts for Teachers". Pärast igat õpirännet täidavad osalejad tagasiside küsimustiku. Saadud teadmiste kinnistamine ja jagamine toimub läbi õpetajalt õpetajale koolituste või töötubade ettevalmistamise ja läbiviimise. Lisaks toimuvad ümarlauad nende rühmadega, kus koolituselt saadud teadmisi tuleb rakendada. Keeleõppega seotud eesmärkide saavutatust kontrollivad logopeedid, viies lastega õppeaasta lõpus läbi kõne arengu hindamise ning võrreldes saadud tulemusi õppeaasta alguse omadega. Kultuurilise kaasatuse ja teisest kultuuriruumist lapse toetamise eesmärkide
täitmist hindab maja eripedagoog/HEVKO läbi rühma vaatluse (ennem koolitus vs õa lõpus). Töötajate vaimse tervise edendamise tulemusi hindab psühholoog õa lõpus. Rühmad, kus on aktiivselt kasutusele võetud koolitustel saadud teadmised ja õppemeetodid ning on märgata positiivseid muutusi tuge vajavates lastes, saavad korralduskulude eest osta rühma õppemänge.


Tulemused


Teise keele õppe koolitusel õpivad osalejad, kuidas õpetada väikestele lastele võõrkeelt läbi TPR (täielikul füüsilisel reageerimisel põhineva) meetodi, liikumise, sensoorsete tegevuste, mängu, kunsti ja raamatutega tegutsemise. Kursuse lõpus on osalejatel teadmised erinevatest teise keele õpetamise meetodites ja nende kasutusvõimalustest ning mis kõige tähtsam - nad oskavad neid ka omavahel integreerida ning teavad, millised raskused võivad lastel teist keelt õppides tulla ning kuidas neid raksusi ka ületada ja ärgitada lapsi võõrkeeles rääkima.
Kaasamise koolitusel saadakse juurde
teadmisi ja praktilisi oskusi, kuidas kasutada alternatiivseid õppemeetodeid erineva taustaga laste õpetamisel ja kaasamisel - olgu see siis kultuuriline eripära, sotsiaalselt vähekindlustatud pere laps, pagulane vms. Ise läbi tehes õpitakse ka
erinevaid aktiivõppe meetodeid kaasamise, sallivuse, mitmekesisuse ja kriitilise mõtlemise arendamiseks. Osalejad saavad praktilisi teadmisi lihtsatest ja vähest rahalist ressursi vajavatest eksperimentidest, mida saab kasutada õppijate
motivatsiooni, kaasatuse ja kuuluvustunde tõstmiseks, olenemata nende kultuurilisest, etnilisest, sotsiaal-majanduslikust taustast või haridustasemest.
Vaimse heaolu koolitusel on tähtsal kohal vaimse heaolu teadvustamine ja vaimse vastupidavuse arendamine, et aidata osalejatel liikuda parema ja stabiilsema vaimse tervise poole. Läbi erinevate vaimse tervishoiu strateegiate õppe - nagu emotsioonide juhtimine, positiivne mõtteviis, sisemise
narratiivi muutmine ning empaatia ja kaastunde arendamine - saavad osalejad juurde olulisi praktilisi teadmisi ja oskusi, kuidas taastada enda vaimne vastupidavus ning muuta oma elu seeläbi positiivsemaks. Tuvastades ja analüüsides vaimse
tervise hoiuks vajalikke tegevusi ja oma tugevusi, leitakse koos koolitajatega viise, kuidas liikuda efektiivsemalt oma elu raskemate ja kergemate perioodide vahel, edendades seeläbi osalejate vaimset, emotsionaalset ja füüsilist tervist.


Maksumus


27 200 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


27 200 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Haridus- ja Nooreteamet

Millise programmi / meetme raames


1. Põhimeede: Üksikisikute õpiränne

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Krõll

Partnerid


Asociación
Socioeducativa
Eduplus, Hispaania, www.tenerifecourse
s.com
Associazione
Futura, Itaalia, www.assofutura.eu
Teacher Academy
Ireland Limited, Iirimaa, www.teachertrainin
g.ie

Juht


Ann Aosaar

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2023 - 31.12.2023

Osakond


HO allasutus

Projekti kodulehekülgShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord