Asi: Integrated, circular, and digitally supported sustainable solutions for waste minimization and carbon capture in buildings and the constructions sector - Woodcircles

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-23-0013
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse ruumiloome osakond
Vastutav töötaja: Jaagup Ainsalu
Teised töötajad: Indrek Ranniku; Liina Helmoja; Olja Fomina; Tõnis Arjus
Tähtaeg: 31.07.2027
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Integrated, circular, and digitally supported sustainable solutions for waste minimization and carbon capture in buildings and the constructions sector - Woodcircles
Registreeritud: 16.01.2023

Projekt


Lühikokkuvõte


Ehitussektor moodustab 35% kogu jäätmetekkest ning 5–12% kasvuhoonegaaside (KHG) heitkogustest ELis. Tõhusam materjalikasutus võib nendest heitkogustest säästa kuni 80%. Woodcircles projekt on ellu kutsutud selleks, et vähendada ehitussektori negatiivset keskkonnamõju. Projekti fookuses on puitehitised ning puitmaterjalid.


Eesmärgid


Projekti peamiseks eesmärgiks on vähendada ehitusmaterjalide valmistamisel energiatarbimist ja koos sellega ka CO2 heitkoguseid ning vähendada üldist materjalikasutust (seeläbi ka jäätmete hulka). Alameesmärkideks on:
1. Vähendada Euroopa ehitussektori kasvuhoonegaaside heitkoguseid, jäätmeteket ja materjalide tarbimist, suurendades linnametsade materjalide ringkasutust.
2. Luua uuenduslikud ja jätkusuutlikud väärtusahelad ringlussevõetud taastuvate ehitusmaterjalide jaoks.
3. Kasutada digitaaltehnoloogiate potentsiaali lisandväärtust loovate ja kulutõhusate ringlahenduste kasutuselevõtuks.
4. Suurendada taaskasutatud ja ringlussevõetud materjalide kvaliteeti ja usaldatavust nii tööstuse kui ka tarbijate tasandil.


Tegevused


1. Luuakse kaks uuenduslikku väärtusahelat ringlussevõetud puidu jaoks: üks isolatsioonimaterjalide jaoks ja teine ​​puidutoodete jaoks (EWP), et suurendada Euroopa puitkonstruktsioonijäätmete ringlussevõtu määra.
2. Töötatakse välja ja piloteeritakse "linna saeveski" (City Sawmill) lahendus – digitaalselt juhitud puidujäätmete töötlemisrajatis, mis suudab muuta madala väärtusega puidust ehitusjäätmed standardiseeritud kulutõhusaks baastooteks.
3. Luuakse ehituskomponentide ja ehitiste tootmiseks, kokkupanekuks ja lahtimonteerimiseks mõeldud projekteerimise lahendus (DFMAD).
4. Töötatakse välja ja piloteeritakse ringlussevõetud puidul põhinevaid ehitussüsteeme (eeltoodetud paneelid) hoonete kiireks püstitamiseks ja teisaldamiseks.
5. Pilootlinnades (Tartu, Torino, Rotterdam) viiakse läbi projektis välja töötatud näidishoone demonstratsioonid.
6. Töötatakse välja avatud lähtekoodiga digitaalne disainijuhend,
7. Arendatakse ja demonstreeritakse uuenduslikke digitaalseid tööriistu ja tehnoloogiaid, et analüüsida linnametsadest saadava puitmaterjali kvantiteeti ja kvaliteeti.
8. Töötakse välja linna saeveski (Urban Sawmill) digitaalne kaksik, et demonstreerida digitaalse kaksiku eeliseid (simuleerida ja optimeerida rajatise projekteerimist, logistikat, juhtimist ning toimimist enne ehitamist).
9. Teavitustegevused.


Tulemused


Tõusnud on teadlikkus puitmaterjalide (taas)kasutamisest ehituses.
Loodud on mitmed digitaalsed lahendused, mis hõlbustavad puitmaterjalide taaskasutust ehituses.
Katsetatud on uudseid taaskasutatud puidul põhinevaid ehitusmaterjale ning nendest materjalidest toodetud ehituskonstruktsioone.
Tutvustatud on projektis välja töötatud näidishoonet Tartu linna ja regiooni elanikele.
Kaardistatud on linnametsade puidu potentsiaal ehituses.
Koostöös ehitusettevõtjatega ja jäätmekäitlejatega on leitud lahendusi ehituspuidu taaskasutamiseks.


Maksumus


205 000 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


205 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Euroopa Komisjon

Millise programmi / meetme raames


Horizon

Juhtpartner


Danish Technological Institute (Denmark), Anders Kjellow awk@teknologisk.dk

Partnerid


Waugh Thistleton Architects, Great Britain
Stora Enso, Finland
University of Cambridge, Great Britain
Urbasofia, Romania
Trimble, Finland
Scandibyg, Denmark
Fundació, Spain
City of Turin, Italy
Environment Park, Italy
Folkhem, Sweden
Woodfiber, Denmark
Amsterdam University of Applied Sciences, Netherlands
City of Rotterdam, Netherlands
Fondazione Icons, Italy
City of Tartu, Estonia
011h Sustainable Construction, Spain
Easyscience, Austria
Rothoblaas, Italy
Iren, Italy
Iren Ambiente, Italy

Juht


Tõnis Arjus

Algus- ja lõpptähtaeg


01.06.2023 - 31.05.2027

Osakond


RLO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord