Asi: Kirjavahetus

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-23-0012
Menetlev üksus: Tartu Karlova Kool
Vastutav töötaja: Epp Pärn
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Kirjavahetus
Registreeritud: 16.01.2023
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
16.01.2023 kuni 15.01.2098
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus


Projekt


Lühikokkuvõte


Kultuuridevaheline õppimine


Eesmärgid


Projekti peamine eesmärk on õppija toimetulek kultuuriliselt mitmekesises õpi- ja töökeskkonnas ning konkurentsivõime tõstmine tööturul. Võõrkeeleoskus julgustab õpilasi kandideerima vahetusõpilaseks, välispraktikale ja loob eeldused edukamaks toimetulekuks keelekeskkonnas. Suulisele eneseväljendusoskuse arendamine omab kõige paremaid tulemusi keelepraktika käigus. Praktiline õpe toimub kahes võõrkeeles (inglise/saksa) suheldes eakaaslastega Saksamaal. Noored suhtlevad ühise õppetöö käigus kasutades aktiivõppemeetodeid, koos musitseerides, sportides ja matkates.
Teiseks eesmärgiks on Euroopa riikide koostöö mõtestamine kahe sõpruslinna (Tartu – Lüneburg) ajaloo, majandus- ja kultuurikontaktide näitel. Ajaloo tundmaõppimine toimub praktiliste õppekäikude kaudu võõrkeelses keelekeskkonnas külastades hansalinna Lüneburgi. Linna ajaloo, vaatamisväärsuste ja muuseumite kohta koostatakse koos kohalike õpilastega näitlikud õppevahendid edaspidiseks kasutamiseks koolis.


Tegevused


Õpilased saavad keelekeskkonnas eakaaslastega suheldes hakkama eneseväljendamisega kahes võõrkeeles (inglise ja saksa keeles). Õpilaste sõnavara on täienenud, mida hinnatakse testiga. Õpilased osalevad aktiivselt aruteludes elukutse valiku teemal ja esitavad küsimusi külastatavates ettevõtetes. Õpilased omavad ülevaadet karjääri planeerimisest ja tulevikuametitest Saksamaal, mis kajastub projekti tutvustavates ettekannetes oma koolikaaslastele. Õpilased osalevad aktiivselt linnaekskursioonidel ja muuseumites täites nende külastuste kohta töölehed. Õpilased koostavad uute teadmiste ja kogemuste põhjal erinevaid digivahendeid kasutades näitlikud õppematerjalid edaspidiseks kasutamiseks koolis. Koolis avatakse õpilaste koostatud Lüneburgi tutvustav stend.


Tulemused


Suureneb õpilaste enesekindlus kasutada võõrkeeli, paraneb arusaamine kõnekeelest ja suureneb sõnavara. Õpilased omandavad uusi teadmisi Saksamaa ajaloost ja kultuurist, riikidevahelisest koostööst, koolikorraldusest, inimeste igapäevaelust ja toitumisharjumustest. Kahe riigi õpilased jätkavad suhtlemist sotsiaalmeedias, õpetajad jätkavad koostööd. Partnerkool kavandab õpirännet Eestisse. Projektis osalemine julgustab õpilasi ka tulevikus osalema rahvusvahelistes projektides.


Maksumus


21 350 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


21 350 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Haridus- ja Noorteamet

Millise programmi / meetme raames


ERASMUS+

Juhtpartner


Tartu Karlova Kool

PartneridJuht


Külli Toots

Algus- ja lõpptähtaeg


01.03.2023 - 31.08.2023

OsakondShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord