Asi: Vanemlusprogramm "Imelised aastad" põhiprogramm uussisserändajatele 2023. aastal

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0148
Menetlev üksus: Tartu Laste Turvakodu
Vastutav töötaja: Piret Värno
Teised töötajad: Merily Tensing-Kruusla
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Vanemlusprogramm "Imelised aastad" põhiprogramm uussisserändajatele 2023. aastal
Registreeritud: 07.12.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Vanemluse toetamine ja vanemahariduse pakkumine on üheks väga oluliseks prioriteediks laste käitumisprobleemide ennetamisel ja perede aitamisel. Seda eriti uussisserändajate puhul, kelle sotsiaalkultuuriline tasust on erinev kohalike elanike omast. Pikemaajalisem eesmärk riiklikul tasandil on vanemahariduse pakkumine kohalike omavalitsuste ennetustegevuste osana. Tartu linnas on üle 22 000 lapse ning Sotsiaalkindlustusameti statistika kohaselt on Tartu linn elukohana registreeritud 2366 Ukrainast pärit täiskasvanul ning 541 lapsel (7.12.2022 seisuga). Lasteaedades ja -hoidudes on Tartus 185 sõjapõgenikest last.


Eesmärgid


Vanemlusprogramm eesmärk on aidata lastevanematel ennetada ja toime tulla laste käitumisprobleemide ning arenguküsimustega. Programmis omandatud praktilised oskused ja saadav tugi võimaldavad lapsevanematel tulla paremini toime laste kasvatamisega kaasnevate väljakutsete ja stressitekitavte olukordadega. Vanemlusprogrammi "Imelised Aastad" põhiprogramm on 2- kuni 8-aastaste laste vanematele.


Tegevused


Põhiprogramm koosneb 16 grupikohtumisest, mis toimuvad korra nädalas 16 nädala vältel ning on kestvusega 2-2,5 tundi. Ühe grupiga töötavad kaks programmi grupijuhti. Koolituse ajal on korraldatud lapsehoid ning laste ja vanemate toitlustus. Ühe grupi suurus on 10-14 lapsevanemat. Ukrainlastele suuntud grupp toimub vene keeles.
Korraldame 2023. aasta alguses 1 grupi, mis on mõeldud uussisserändajatele. Grupp toimub ajavahemikus jaanaur-mai. Tartu Laste Turvakodu Perepesa struktuuriüksuse ülesandeks on koolitusgruppide korraldamine (sh registreerumisandmete kogumine, koolitusruumi ja -vahendite tagamine, toitlustuse ja lapsehoiu korraldamine) ja aruandlusega seotud tegevused.


Tulemused


Vanemlusprogrammi tulemuslikkus on tõestatud ja andnud laste käitumisprobleemide vähendamisel häid tulemusi nii Eestis kui paljudes teistes riikides. Uuringutest on selgunud, et programmi läbinud vanematel paranesid märgatavalt vanemlikud oskused, sh suhtlemis- ja enesekehtestamisoskused ning vähenes vanemlik stress. Programmi rakendamise järel suurenes laste sotsiaalne kompetents, enesekehtestamisoskus, probleemide lahendamise oskus ning paranesid suhted vanemate ning eakaaslastega. Pikas perspektiivis väheneb laste ja noorte agressiivne ja antisotsiaalne käitumine, sõltuvusainete tarvitamine ning koolist välja langemine. Eestis on läbi viidud ka programmi kulu- ja tuluanalüüs. Analüüsi tulemuse leiti, et iga programmi rakendamiseks kulutatud euro aitab pikas perspektiivis hoida kokku 14,40 eurot.


Maksumus


12 000 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


12 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Tervise Arengu Instituut

Millise programmi / meetme raames


Avalik konkurss kohalikele omavalitsustele toetuse taotlemiseks vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ põhiprogrammi pakkumiseks uussisserändajatele

Juhtpartner


Tartu Laste Turvakodu Perepesa

Partnerid


Tartu Laste Turvakodu
JL Erapraksis OÜ

Juht


Merily Tensing-Kruusla

Algus- ja lõpptähtaeg


30.01.2023 - 30.06.2023

Osakond


STO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord