Asi: CURE+ (Centres for Urban Resources, Reuse and Remanufacture)

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0145
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakond
Vastutav töötaja: Jaanus Tamm
Teised töötajad: Aija Kosk; Helje Jõgi; Liina Helmoja; Marion Kade; Olja Fomina; Rein Haak
Tähtaeg: 31.12.2025
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: CURE+ (Centres for Urban Resources, Reuse and Remanufacture)
Registreeritud: 30.11.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Ehitus- , lammutus- ja remondijäätmed on oma massi poolest ELis kõige suurem jäätmevoog, moodustades aastatel 2010-2018 ligikaudu 340 miljonit tonni. Seetõttu on tegemist ühe prioriteetsema jäätmevooga, millele tähelepanu pöörata. Praegu ei ole lammutus- ja renoveerimistöödest tekkivad materjalivood olulises osas taaskasutatud.. CURE+ projekti eesmärk on edendada ringmajanduse praktikaid selliselt, et neid materjale oleks võimalik senisest enam uuesti kasutusele võtta.


Eesmärgid


CURE+ projekti peamiseks eesmärgiks on koostöös KOVide ja erinevate sidusrühmadega edendada ehitus- ja remondijääkide voogude haldamist ning suurendada KOVi töötajate ja sidusrühmade teadlikkust ja suutlikkust ringmajanduse meetmete kavandamisel ja rakendamisel. Projekti alameesmärgiks on parandada riikidevahelist koostööd ja parimate ringmajanduse praktikate vahetamist Euroopa omavalitsuste vahel.


Tegevused


Tartu tegevused:
1. jäätmevoogude (ehitus- ja remondimaterjalid, mööbel, suurolmejäätmed jms) kaardistamine;
2. jääkide taaskasutamise- ja remonditöökodade rajamise tegevusmudelite kujundamine;
3. näidistöökoja rajamine ühte linna omandis olevasse jäätmejaama;
4. seminaride ja teabepäevade korraldamine linnaelanike ja linnavalitsuse ametnike pädevuse tõstmiseks


Tulemused


Jäätmevood (ehitusmaterjalid, mööbel, suurolmejäätmed jms) on kaardistatud
Ühe jäätmejaama juurde on rajatud vastavate jäätmete/materjalide hoiustamise võimalus koos võimekusega esemete kohapealseks remondiks ja materjalide taaskasutamiseks.
On loodud tarkvaralahendus materjalide haldamiseks.


Maksumus


149 736 EUR

Tartu kohustused


7 440 EUR

Toetus


142 296 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Millise programmi / meetme raames


Euroopa Kliimaprogramm (EUKI)

Juhtpartner


Riga City Council

Partnerid


Riga City Council (Rīgas valstspilsētas pašvaldība)
Hogeschool van Amsterdam (Amsterdam University of Applied Sciences (AUAS))
Δήμος Καβάλας (Municipality of Kavala)
Elisava Facultad de Diseño e Ingeniería de Barcelona (Elisava, Barcelona School of Design and Engineering)
Tartu Linnavalitsus (Tartu City Government)

Juht


Jaanus Tamm

Algus- ja lõpptähtaeg


01.12.2022 - 01.03.2025

Osakond


LMO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord