Asi: MINIRAMP Ilmatsallu

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0144
Menetlev üksus: Tartu Noorsootöö Keskus
Vastutav töötaja: Cärolin Kõiv
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: MINIRAMP Ilmatsallu
Registreeritud: 29.11.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Ilmatsalu vajab uut minirampi, et parandada noorte võimalusi vaba aja veetmiseks ning sportimiseks. Tänava- ja ekstreemsport - võib ka öelda üldiselt jalgrattasport - on Ilmatsalu noorte seas kõige levinum harrastussport. Tingimused on samas kasinad. Praegune lähim toimiv miniramp (ühele sportlasele) asub u 4 km kaugusel Rahingel, kuhu ei vii kergliiklus ega muu ohutu külatee vm. Sellele alternatiiviks on 7,5 km kaugusel asuv Veeriku kooli vastavatud bumptrack. Probleem selleni jõudmisel on samalaadne, s.o sõit toimuks suures osas maanteel. Siinkirjutaja avab kohalikke sporditingimusi puudutavat ka minirampi projekti taustaloos, mis on leitav järgmises lõigus. Ilmatsallu on vaja uut minirampi, sest seosed sportimise ja vaimse heaolu vahel on teaduslikult tõestatavad (vt https://www.terviseinfo.ee/et/valdkonnad/liikumine/liikumispuramiid). Projekt aitaks kaasa noorte riskikäitumise vähendamisele. Muuhulgas loob minirampi olemasolu keskkonna - see on näha juba vana katkise rampi pealt - kus erinevast soost, vanusest ja rahvusest noored kohtuvad.


Eesmärgid


Projekti eesmärk on parandada kogukonna ühtekuuluvustunnet läbi noorte jaoks olulise tänavaspordi valdkonna ning edendada samaaegselt noorte vaimset tervist läbi mainitud valdkonna tingimuste parandamise.


Tegevused


Edasiste tegevuste alla kuuluvad noortekeskuse poolt organiseeritud treeningud (kord kvartalis) ja regulaarsed avatud noortetoa tegevused, mille läbiviimisel kasutatakse minirampi. Projekti hoogsa käivitumise korral leiavad aset ka võistlusvormis üritused. Lisaks toimuvad spontaansed (sportlikult või muul moel mõtestatud) tegevused, mida veavad otseselt eest noored. Nii organiseeritud kui spontaansed tegevused aitavad kaasa tänavaspordi-ekstreemspordi (üldisemalt ka jalgrattasõidu) propageerimisele ja mõjuvad positiivselt noorte käitumisharjumuste kujundamisele. Tänavaspordi tingimuste paranemine vähendab otseselt riskikäitumist, sest organiseeritud tegevused pööravad tähelepanu ka vaimse tervise eest hoolitsmisele jne. Rahastuse saamisel, rampi paigaldamisel, paraneb juba promotöö kaudu ümberkaudsete noorte teadlikkus ekstreemspordist ja võimalustest. Selle projekti pikaajaline mõju on, et Ilmatsallu tullakse kaugemalt kui ainult Ilmatsalu alevik. Noorte head käitumisharjumused sünnivad läbi põhimõtte "noored algatasid, noored tegid ja noorte heaks". Pärast projekti elluviimist oskavad noored ehitatud asju hoida, sest on selles kõiges kaasa aidanud. Projekt kultiveerib jätkusuutlikku kogukonnatunde teket erinevast soost, vanusest ja rahvusest inimeste vahel.


Tulemused


Tänu Ilmatsalu minirampi projektile paraneb noorte omavaheline ühtekuuluvustunne, lõimitus kogukonnaga ning läbi aktiivse eluviisi paraneb nende vaimne tervis. Taustainfoks toob siinkirjutaja mõju osas välja fakti, et Tähtvere valda kuulunud Ilmatsalu alevik liideti Tartu linna alla alles aastal 2017. Ilmatsalu rampiprojekti mõjul aktiviseeruvad ~20 noort aktivisti kogukonna ja lähiümbruse (linna)noorte üldise heaolu nimel, osaledes ja viies läbi regulaarseid tegevusi. Varasemalt on Ilmatsalu Noortekeskus teinud koostööd 4 km kaugusel tegutseva Rahinge Wakeparkiga, mis pakub elamusspordi- ja akrobaatilise ekstreemspordiga tegelemisvõimalusi Rahinge järvel ja selle ümber. Näiteks on nad noortekeskuses läbi viinud näidistreeninguid. Nemad on partneriks ka lähitulevikus, kuna omavad noortele head mõju ning on kursis ka rula- ja tänavaspordiga. Koolidest toob siinkirjuta välja Ilmatsalu (220 õpilast), Veeriku (730 õpilast), Hiie (300 õpilast), Mart Reiniku (1000 õpilast) ning Emajõe kooli (36 õpilast). Neis kõigis kokku õpib u 2280 last. Selle arvu sisse jääb arvestatav hulk (tänava)spordihuvilisi, kellest teatud osal on juba orgaaniline, mõnedel kaudne, mõnedel olematu side Ilmatsaluga. Uue rampi ehitus loob momentumi, mis annab hea võimalusi kaasamaks ka kaudselt Ilmatsalu olemasolust teadlike (linna)noori Tartu Noorsootöö Keskuse tegevustesse.


Maksumus


10 000 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


10 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Haridus- ja Teadusministeerium

Millise programmi / meetme raames


Noorte Heaks 2022

Juhtpartner


Tartu Noorsootöö Keskus

PartneridJuht


Rando-Kristen Kangro

Algus- ja lõpptähtaeg


29.11.2022

Osakond


KO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord