Asi: Kirjavahetus

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-22-0140
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Lotte
Vastutav töötaja: Kärt Lüütsepp
Teised töötajad: LOTTE personal
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Kirjavahetus
Registreeritud: 07.11.2022
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
07.11.2022 kuni 06.11.2097
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus


AvTS § 35 lg 1 p 17 - Ärisaladus
07.11.2022 kuni 06.11.2027
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus


Projekt


Lühikokkuvõte


PRIA Koolikava haridusmeetmete tegevuste läbiviimine 2023. aasta kevadel Tartu Lotte Lasteaias, et taastada laste jaoks seos põllumajandusega, tõsta teadlikkust toidu tootmisest, toidu ja keskkonna seostest, kohalikust toiduahelast ning kestliku toidusüsteemi kujundamisest nii tootmises kui tarbimises ning tervislikust toitumisest.


Eesmärgid


PRIA Koolikava toetuse eesmärgiks on:
Suurendada laste puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete tarbimist, edendades seeläbi puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete üldist tarbimist; kujundada laste tervislikke toitumisharjumusi; tõsta laste teadlikkust põllumajandus- ja toidusektorist. Selgitada lastele toidu ja keskkonna vahelisi seoseid, selgitada maheviljelust ning läbi toidu kestliku tootmise ja tarbimise kujundada laste teadlikkust kestlikust majandusest. Olulisel kohal on toiduainete raiskamise ennetamine haridusasutustes. Laste ja lapsevanemate teadlikkus mahetootmisest ning mahetooraine kasutamine nii haridusasutustes kui kodudes on kasvanud. Kõikides projekti kaasatud haridusasutustes on toitlustamisel saadud ökomärk ja selle toel maaeluministeeriumi toetus.


Tegevused


Võrsete kasvatamine, Võnnu mahetalu külastus, Viinamärdi talu ja meierei külastus, Erto talu külastus, Latika talu külastus, Permakultuuri peenarde töötoad (põhitegevused)
Bussi tellimine (kaasnev tegevus)


Tulemused


Lasteaias on laste teadlikkus toidu tootmisest ja keskkonnaga seostest avardunud, ollakse tuttav permakultuuriga ja ise saanud kogemuse teha peenraid. Läbi õpitubade on saadud teadmisi toitumisest, maheviljeluse alustest, sordiaretusest, mullast, elurikkusest aias ja põllul. Teadlikkus piima ning puu- ja köögiviljade tarbimisest on paranenud. Lapsed kasutavad Koolikava piima ning puu- ja köögivilja toetuse toel pakutavat rohkem ning toitumisteadlikkus on paranenud. Tartumaa toidustrateegia sidumine projekti raames teadlikkuse parandamisega tooraine valikute osas: kohalik, hooajalisusega arvestamine, mahetooraine jt. On kujunenud arusaam, kuidas on võimalik tagada kestlik toidusüsteem haridusasutuste tegevustes ja laste toitlustamisel.


Maksumus


1 797 EUR

Tartu kohustused


360 EUR

Toetus


1 797 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Millise programmi / meetme raames


Euroopa Liidu toiduprogrammide Koolikava haridusmeetmete tegevused

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Lotte

PartneridJuht


Maarja Mandri

Algus- ja lõpptähtaeg


07.11.2022 - 30.06.2023

OsakondProjekti lõpetamise põhjusShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord