Asi: Equality in Digitalisation - Erasmusplus koostöö 2022-24

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0138
Menetlev üksus: Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu
Vastutav töötaja: Mai Põldaas
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Equality in Digitalisation - Erasmusplus koostöö 2022-24
Registreeritud: 24.10.2022
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
24.10.2022 kuni 23.10.2097
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus


Projekt


Lühikokkuvõte


IKT-maailm on tehniline ja selles domineerivad mehed. Digitaalsed lõhed ühiskonnas erinevate elanikkonna rühmade vahel aja jooksul vaid suurenevad. Seetõttu on paljud inimesed digimaailmast välja jäetud (nt naised, eakad, majanduslikult ebasoodsas olukorras olevad inimesed, maapiirkondade inimesed). Vastavalt Saksamaa föderaalvalitsuse kolmanda võrdõiguslikkuse aruande ekspertiisile "Digitaliseeritud ühiskonnas võrdõiguslikkuse saavutamine täiendõppe kaudu" selgub, et digitaliseerimisega kaasneb oht, et täiskasvanute soolise võrdõiguslikkuse eesmärke täiskasavnuhariduses ei saavutata. Mehed osalevad digimeediaga õppetegevuses rohkem kui naised. Just kasutatavate õppevormide osas on erinevus kõige suurem. Need uurimuse leiud on kooskõlas üldiselt naiste nõrgema seotusega digitaalse meediaga ja ka naiste digioskused on meestega võrreldes tavaliselt madalamad. Digimeedia suurem kasutamine täiskasvanuhariduses põhjustab takistusi eriti naiste, kuid näiteks ka eakate osalemises. Puhtalt veebivormingute puhul on väljalangevus endiselt kõrge, mida on rohkem tõenäoliselt nende hulgas, kes on juba sotsiaalmajanduslikult ebasoodsas olukorras olevad rühmad, ja nende hulgas, kellel on vähem haridust. Nimetatud uurimuse autorid jõudsid järeldusele, et täiskasvanuhariduse personali professionaalsemaks muutmiseks on vaja midagi ette võtta. Ainult läbi piisava meediapedagoogilise pädevuse saab võimalikuks digimeedia kaudu reaalselt saavutada lisaväärtust täiendõppes ja selgub, kas neid saab kasutada nii, et erineva sarnasuse ja pädevusega osalejad saaksid võrdselt kasu. Selletõttu on lisaks eediapedagoogiliste pädevuste juurde vajalikud ka soo- ja mitmekesisusalased pädevused.


Eesmärgid


Projekti eesmärk on koostada ja katsetada õppekava ja vajalikke õppematerjale skaleeritava IT-koolitaja kvalifikatsiooni saamiseks. Arendada oma pädevusi soole ja mitmekesisusele vastavate IT-koolituste läbiviimiseks digitaalselt kujundatud maailma jaoks konstruktiivses protsessis kõigi projektipartneritega.


Tegevused


Meie projekti eesmärk on välja töötada diferentseeritud koolituskontseptsioonid ja -materjalid naiste ja teiste erinevate sihtrühmade edasiõppimise toetamiseks. Selleks valmistame ette koolitajad neljas erinevas riigis sotsiaalselt ebasoodsas olukorras olevatele sihtrühmadele. Harida mitte ainult tehniliselt hästi ettevalmistatud õpetajaid, vaid koolitajaid, kes on võimelised õpetama erinevaid õppijate rühmi. Koolitajad ja õppematerjalid koostame digitaalseid metoodikaid kasutades, et rahuldada õppijate erinevaid mitmekesisust tundvaid vajadusi.


Tulemused


Enda projektiga aitame kaasa digitaalse lõhe kahanemisele meie riikides, mis vähendab olemasolevat võimalust pääseda tööturule ja ühiskonnale eelkõige naiste, eakate ja sotsiaalmajanduslike raskustega inimeste seas.


Maksumus


78 575 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


78 575 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Erasmusplus

Millise programmi / meetme raames


KA220-ADU - Cooperation partnerships in adult education

Juhtpartner


FrauenComputerZentrumBerlin e.V., Saksamaa

Partnerid


Pirkanmaan muotoilu- ja taideteollisuusyhdistys Modus ry, Soome; Media Partners SRL, Rumeenia; Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu

Juht


Mai Põldaas

Algus- ja lõpptähtaeg


01.12.2022 - 30.11.2024

Osakond


KO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord