Asi: Erihoolekande teenusmudeli piloteerimine III

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0136
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnakantselei
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Teised töötajad: Eda Runthal; Maarika Kurrikoff
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Erihoolekande teenusmudeli piloteerimine III
Registreeritud: 24.10.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Psüühilise erivajadusega isikutel ning nende lähedastel on keeruline saada kompleksset vajalikku abi, mis hõlmaks nii tervishoiuteenuseid kui sotsiaalvaldkonna teenuseid. Lähedastele langeb suur koormus, kui nad peavad asuma korraldama inimese igapäevaelu, saamata täpselt aru, kust abi otsida, millised teenused on olemas. Valitseb teenuste killustatus ning seda riiklikul ja kohalikul tasandil.


Eesmärgid


Projekti raames asub tööle psüühilise erivajadusega isikute teenuste projektijuht-koordinaator, kelle töö tulemusel valmib igale kliendile talle sobilik ning just tema vajadustele vastav teenustepakett. Sobilike teenuste tulemusel paraneb isiku toimetulek ning väheneb lähedaste hoolduskoormus.


Tegevused


Teenuste projektijuht-koordinaator jälgib koostab kliendile sobiliku teenustepaketi ning jälgib, et kliendile osutatakse vajalikke teenuseid nii tervishoiusüsteemist, erihoolekandesüsteemist kui kohalikult tasandilt.


Tulemused


Psüühilise erivajadusega klientide igapäevane toimetulek paraneb. Lähedaste hoolduskoormus väheneb.


Maksumus


486 539 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


486 539 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Sotsiaalkindlustusamet

Millise programmi / meetme raames


Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses

Juhtpartner


Tartu Linnavalitsus

PartneridJuht


Maarika Kurrikoff

Algus- ja lõpptähtaeg


24.10.2022 - 31.12.2024

Osakond


STO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord