Asi: Kirjavahetus

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-22-0134
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Lotte
Vastutav töötaja: Kärt Lüütsepp
Teised töötajad: LOTTE; Viive Vellemaa
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Kirjavahetus
Registreeritud: 12.10.2022
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
12.10.2022 kuni 11.10.2097
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus


Projekt


Lühikokkuvõte


Hetkel on lasteaial olemas eraldi kapp ühiskasutatavas toas IT- ja robootikavahendite jaoks. Sealt "laenutavad" õpetajad vahendeid enda rühma. Kuna meie lasteaias on kokkulepe, et nooremale vanuserühmale viiakse läbi 1-2 robootikategevust nädalas ning vanematele 2-3, siis on see kapp sageli peaaegu tühi ning õpetaja peab ootama, et saada vajalikke vahendeid. Majas on kokkulepe, et kui tegevus on läbi viidud, viib õpetaja digivahendid kappi tagasi.

Digipädevuste tõstmine nii laste kui õpetajate seas on olnud meie lasteaia siht juba mitu aastat ning see on ühe oluliseima teemana sisse kirjutatud ka meie arengukavasse. Selleks, et seda efektiivselt teha, on vaja vahendeid ning võimalust neid kasutada - huvi ja motivatsioon meie õpetajatel (rääkimata lastest) juba on. Kuna lasteaia digipark vajaks uuendamist ning vahendid viiakse tegevuse lõppedes alati rühmast ära ka teistele kasutamiseks, ei toimu rühmas praegu efektiivset digipädevuste toetamist ning seda on meie õpetajad ka korduvalt välja toonud. Näeme, et paljudel meie lastel oleks tegelikult suutlikkus hindamiskriteeriumite järgi programmeerida juba I kooliastme tasemel. Selleks aga, et neid oskusi enam toetada, peaksid lapsed saama erinevate digivahenditega tegutseda rohkem ja järjepidevamalt ehk oma rühmas. Kuna töötame Hea Alguse põhimõtete järgi (ehk tegevused toimuvad väiksemates tegevuspesades väiksemates lastegruppides), sooviksid õpetajad luua enda rühma ühe lisapesa - digipesa (juba olemasolevate pesade hulka kuuluvad nt klotsipesa, kodupesa, kunstipesa jm). Digipesa oleks koht, kus laps saaks ka ise - ilma õpetajapoolse juhendamiseta - digivahendi(te)ga tegutseda, neid tundma õppida ja nendega mängida. Vaid siis, kui lapsel on vahendile vabam ja lihtsam ligipääs, toimub tõeliselt mõtestatud õppimine.


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on laste ja nende õpetajate digipädevuste tõstmine.


Tegevused


Õppevahendid toetavad kõikide alushariduse õppevaldkondade omandamist lõimitult läbi digipädevuste toetamise - lasteaialaste tegevused on nagunii lõimitud erinevate valdkondade vahel, digivahendid rühmas võimaldavad integreerida tegevusse veel ühe valdkonna, et õppimine oleks veelgi põnevam. Meie lasteaia õppekavas on välja toodud robootikategevuste eesmärgid ja põhimõtted ning soetatavad IT-õppevahendid toetavad kõigi nende täitmist:

* laps tutvub läbi mängu lihtsate programmeerimisvõtetega (vahendid on lapsele kättesaadavad ka mängimiseks ja iseseisvalt tegutsemiseks)
* laps tunneb rõõmu robotitega tegutsemisest (uued ja roteeruvad vahendid rühmas tagavad selle eesmärgi täitmise kindlasti)
* laps teeb kaaslastega koostööd ja arvestab nendega (digipesasse mahub mängima kuni neli last korraga)
* saab aru põhjus-tagajärg seostest, oskab oma tegevust kavandada, saab aru lihtsatest mehhaanika põhimõtetest (siin on esialgu oluline roll õpetajal ja juhendatud tegevustel - alles siis, kui tööpõhimõte on selge, saab laps hakkama iseseisva mänguga)


Tulemused


Projekti tulemusteks on:
* olukord, kus lastele on rühma digipesas igapäevaselt kättesaadavad digi- ja robootikavahend(id) ning lisaks juhendatud tegevustele on need kättesaadavad ka laste vabamängus
* toimunud on õpiringid "Õpetajalt õpetajale", kus igal kuul tutvustab õpetaja enda rühmas kasutusesolevat robootikavahendit teistele ning näitab ka üht tegevust, mida sellega seoses tegi
* õpetaja oskab tegevuste planeerimisel arvestada viie digipädevuse hindamiskriteeriumiga (digipadevus.ee)


Maksumus


2 555 EUR

Tartu kohustused


385 EUR

Toetus


2 170 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Riigi Tugiteenuste Keskus

Millise programmi / meetme raames


Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga – IT õppevahendid

Juhtpartner


Riigi Tugiteenuste Keskus

PartneridJuht


Kärt Lüütsepp

Algus- ja lõpptähtaeg


02.01.2023 - 25.08.2023

OsakondProjekti lõpetamise põhjusShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord