Asi: PRIA Koolikava kaasnevate haridusmeetmete tegevused Tartu koolides ja lasteaedades

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-22-0132
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Vastutav töötaja: Ülle Prommik
Teised töötajad: Helje Jõgi; Herdis Nuut; Piret Väljaots
Tähtaeg: 31.08.2023
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: PRIA Koolikava kaasnevate haridusmeetmete tegevused Tartu koolides ja lasteaedades
Registreeritud: 06.10.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


PRIA Koolikava haridusmeetmete tegevuste läbiviimine 2023.aasta kevadel Tartu linna lasteaedades ja koolides, et taastada laste jaoks seos põllumajandusega, tõsta teadlikkust toidu tootmisest, toidu ja keskkonna seostest, kohalikust toiduahelast ning kestliku toidusüsteemi kujundamisest nii tootmises kui tarbimises ning tervislikust toitumisest.


Eesmärgid


PRIA Koolikava toetuse eesmärgiks on:
Suurendada laste puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete tarbimist, edendades seeläbi puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete üldist tarbimist; kujundada laste tervislikke toitumisharjumusi; tõsta laste teadlikkust põllumajandus- ja toidusektorist. Selgitada lastele toidu ja keskkonna vahelisi seoseid, selgitada maheviljelust ning läbi toidu kestliku tootmise ja tarbimise kujundada laste teadlikkust kestlikust majandusest. Olulisel kohal on toiduainete raiskamise ennetamine haridusasutustes. Laste ja lapsevanemate teadlikkus mahetootmisest ning mahetooraine kasutamine nii haridusasutustes kui kodudes on kasvanud. Kõikides projekti kaasatud haridusasutustes on toitlustamisel saadud ökomärk ja selle toel maaeluministeeriumi toetus.


Tegevused


Lasteaedades ja koolides erinevad tervislikku toitumist tutvustavad töötoad ning mahetalude külastused eesmärgiga tutvustada lastele toidu tootmist ja anda neile praktilisi oskusi ise köögivilju ja puuvilju kasvatada. Tutvustatakse toidu tootmise ja keskkonna vahelisi seoseid, jagatakse 2022.aastal toimunud Kliimasõbraliku koolisöökla projekti CLIKIS häid praktikaid nii toidu tooraine valikute kui toiduraiskamise ennetamise osas. Koolidel on võimalus osaleda Eesti Taimekasvatuse Instituudi korraldatavas sordiaretuse töötoas ja Eesti Maaülikooli Mahekeskuse kasulike aiaputukate töötoas. Projekti keskseks teemaks on muld ja mullaelustik, kaasatud on mulla teemal õpitoaks Eesti Maaülikooli teadlased. Maheviljelus ja põllumajanduses kasutatavate kemikaalide mõju keskkonnale ja meie tervisele on teemaks Tartu Ülikooli õppejõu Hans Orru õpitoas. Arstiteaduskonna üliõpilased viivad läbi tasakaalustatud toitumise töötoad koolides.

2022. aastal koostöös Eesti Taimekasvatuse Instituudi kartuli projektiga kaasati lasteaiad tegevustesse ja 2023 .aastal toimuvad nende sordiaretajate eestvedamisel lasteaedadele õpitoad. Praktilised kogukonnaias tehtavad tööd toimuvad ka Emajõe kogukonnaaias, Tartu Maheaia Lammi aias ja Triinu permaaias. Erinevate õpitubadega on eesmärk anda lasteaedadele uusi ideid ja lahendusi õuesõppes toidu teema käsitlemiseks ning seda projektõppe meetodit rakendades. Piima teemal toimub ka Tartu linna Raamatukogu õpituba lasteaedadele, Neid tegevusi toetab ka Kultuuripealinn 2024 projekt "Kasvades oma toiduga", kuhu õpetajad on liitunud ja saavad ise erinevaid projekti eesmärke toetavaid tegevusi ellu viia. Tegevustega toetatakse laste, õpetajate ja lapsevanemate teadlikkust mahetooraine kohta ja selgitatakse Euroopa Liidu "Talust taldrikule" ja "Elurikkuse strateegia" eesmärke. Strateegia "Talust taldrikule" näeb ette meetmed, et liikuda õiglase, tervisliku ja keskkonnasõbralikult toodetud toidu suunas.Kestlik toidusüsteem pakub ohutut, toitainete rikast, tervislikku ning madala keskkonnamõjuga toitu kõigile praegustele ja tulevastele elanikele.


Tulemused


Lasteaedades ja koolides on laste teadlikkus toidu tootmisest ja keskkonnaga seostest avardunud, ollakse tuttav permakultuuriga ja ise saanud kogemuse teha peenraid. Läbi õpitubade on saadud teadmisi toitumisest, maheviljeluse alustest, sordiaretusest, mullast, elurikkusest aias ja põllul. Teadlikkus piima ning puu- ja köögiviljade tarbimisest on paranenud. Lapsed kasutavad Koolikava piima ning puu- ja köögivilja toetuse toel pakutavat rohkem ning toitumisteadlikkus on paranenud. Tartumaa toidustrateegia sidumine projekti raames teadlikkuse parandamisega tooraine valikute osas: kohalik, hooajalisusega arvestamine, mahetooraine jt. On kujunenud arusaam, kuidas on võimalik tagada kestlik toidusüsteem haridusasutuste tegevustes ja laste toitlustamisel.


Maksumus


47 611 EUR

Tartu kohustused


24 037 EUR

Toetus


23 574 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Millise programmi / meetme raames


Euroopa Liidu toiduprogrammide Koolikava haridusmeetmete tegevused

Juhtpartner


Tartu Linnavalitsus

Partnerid


Eesti Maaülikooli Mahekeskus SA
Eesti Taimekasvatuse Instituut
Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts
Eesti Maaülikool
Mahetalud: Viinamärdi, Erto, Võnnu, Hiie, Olemari, Kaspri
Kogukonnaaiad: MTÜ Elukas Emajõe Kogukonnaaed ja Tartu Maheaed
SA Eesti Piimandusmuuseum, OÜ Austusega Looduses, Loodusmark OÜ
Transpordiettevõtted

Juht


Ülle Prommik

Algus- ja lõpptähtaeg


06.10.2022 - 31.08.2023

Osakond


STO

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord