Asi: Kirjavahetus

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0130
Menetlev üksus: Tartu Herbert Masingu Kool
Vastutav töötaja: Siim Värv
Teised töötajad: Marge Mõttus
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Kirjavahetus
Registreeritud: 03.10.2022
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
03.10.2022 kuni 02.10.2097
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus


Projekt


Lühikokkuvõte


Arendada mängustamisõpet erivajadustega õpilaste koolides, jagades meetodeid ja praktikaid õpetajatega erinevates riikides. Luua materjalid kasutamiseks eirvajadustega õpilastega, mille läbi suureneb individuaalne motivatsioon ning õpilaste oskused arenevad.


Eesmärgid


1. Jagada koostööpartnerite vahel teadmisi erinevatest pedagoogilistest metoodikatest HEV õpilaste õpetamisel, tutvustada riikidevahelisi erinevusi õppemetoodikas ning selle tulemusel arendada osalevate õpetajate pedagoogilist kompetentsi. 
2. Luua mängustamise metoodikal põhinev hariduslik töö- ja tunnikava HEV õpilastel, mis toetab õpimotivatsiooni säilimist ning toetab ainevaldkonda vahelist integratsiooni.


Tegevused


1. Koostööpartnerid viivad enda õppeasutuses läbi analüüsi oma õpilaste vajaduste kohta ning lähtuvalt sellest, saavad Hollandi partneri juhendamisel koolitust mängustamis metoodikate kohta. Iga osalev partner saab õpitud mängustamise meetoditest valida enda koolile sobivaima ning tulenevalt sellest loob kaks näidis tunnikava, mida rakendada enda kooli igapäevases õppetöös. 
2. Oma kogemusi ning erinevaid lähenemisviise mänguõppes HEV õpilastega jagatakse partnerite vahel Eestis.
3. Õpilased osalevad mängustamis meetodite praktikal Rumeenias.


Tulemused


1. Partnerkoolide õpetajad on teadlikumad mänguõppe meetoditest.
2. Luukse mängustamise metoodikal põhinev hariduslik töö- ja tunnikava HEV õpilastel,
3. Paraneb osalevate koolide (eripedagoogiliste) tugispetsialistide kompetentsus mängustamise metoodikal põhinevate lähenemiste kasutamine töös HEV õpilastega.
4. Õpetajate teadlikkuse tõstmine jagades metoodikaid HEV laste õpetamisel.
5. Mängulise õpikeskkonna loomise võimaluste toetamine osalevates partnerkoolides.
6. Töötada välja juhendid, mida saaksid õpetajad ning eripedagoogid kasutada tundides. 


Maksumus


60 000 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


60 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Haridus- ja noorteamet

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ väikesemahuline koostööprojekt

Juhtpartner


Tartu Herbert Masingu Kool

Partnerid


Global Education Center B.V., Centrul Scolar de Educatie Invluziva Orizont, Mozgasjavito

Juht


Siim Värv

Algus- ja lõpptähtaeg


01.10.2022 - 31.03.2024

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord