Asi: CITYAM - Preparing cities for sustainable Urban Air Mobility

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0126
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakond
Vastutav töötaja: Jaanus Tamm
Teised töötajad: Helje Jõgi; Liina Helmoja; Olja Fomina; Rein Haak; Vaike Tark
Tähtaeg: 31.12.2025
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: CITYAM - Preparing cities for sustainable Urban Air Mobility
Registreeritud: 28.09.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Traditsiooniline liikluse taristu on linnades ammendumas. Senini vähekasutatud õhuruum linnades pakub aga suuri võimalusi tõhusa ja puhta transpordisüsteemi loomiseks. Samal ajal kui tehnoloogia võimaldaks juba täna kasutada droone erinevates linnatranspordi funktsioonides, ei ole ühiskond – linnad, kodanikud, seadusandjad – veel droonide laiemaks kasutuselevõtuks valmis. Ületada tuleb väljakutseid, mis on seotud tehnoloogiaga, regulatsioonidega, linnaplaneerimisega, avalikkuse heakskiiduga ja poliitika integreerimisega. Nende probleemidega tuleb tegeleda, et droone saaks kasutada rohelise lahendusena nii kaupade (nt meditsiinitoodete) transpordil, kui ka linnaelanikele vajalike teenuste osutamisel.


Eesmärgid


Projekti peamiseks eesmärgiks on teadvustada droonide, kui uute transpordivahendite üha laiemat levikut ja luua valmisolek kohalikul tasandil (õiguslik, tehniline, liikluskorralduslik jmt.) droonide aktiivseks kasutamiseks erinevates linnaelu valdkondades.


Tegevused


Tartu on järgijalinn. Helsingi, Stockholmi ja Hamburgi pilootprojektide tulemuste ülekandmine meie linnaplaneerimisse. Analüüs regulatsioonide kohta, mis on vajalikud droonide kasutuselevõtuks ( taristu, liikluskorraldus, sotsiaalne heakskiit jm),  Seniste pilootprojektide analüüs. SWOT analüüs.
Teavitustegevused.


Tulemused


Projekti tulemusena on tõusnud inimeste (sh. omavalitsuste töötajad) teadlikkus droonide kasutamisega seonduvatest nõuetest ja vajadustest. Kaardistatud on eeltingimused, mis tuleb täita droonide üha kasvava levikuga ning valdkonnad kus droonid saaksid esmajärjekorras tpetada avalike (ka kommerts) teenuste osutamist.


Maksumus


124 780 EUR

Tartu kohustused


24 957 EUR

Toetus


99 823 EUR

Kellele taotlus esitatakse


ERDF

Millise programmi / meetme raames


Läänemere programm

Juhtpartner


Forum Virium Helsinki - Soome

Partnerid


Finnish Geospatial Research Institute MML,  Aalto University, Helsinki City,  Hamburg Aviation Cluster, Hamburg Authority for Economy and Innovation (BWI),  City of Stockholm, Kista Science Park (Living Lab), KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, LFV (Civil Aviation Administration), City of Tartu, Tallinn Technical University,  Estonian Aviation Cluster, City of Gdansk

Juht


Jaanus Tamm

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2023 - 31.12.2025

Osakond


LMO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord