Asi: Tartu Forseliuse Kooli õpilaste teadlikkuse tõstmine jäätmemajanduse ja tarbijavastutuse osas

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-22-0119
Menetlev üksus: Tartu Forseliuse Kool
Vastutav töötaja: Terje Käär
Teised töötajad: Jüri Sasi
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Forseliuse Kooli õpilaste teadlikkuse tõstmine jäätmemajanduse ja tarbijavastutuse osas
Registreeritud: 23.09.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti eesmärgiks on teadvustada Tartu Forseliuse Kooli õpilaste seas korrektse jäätmekäitluse olulisust, propageerida keskkonnasõbralikku ja vastutustundlikku tarbimiskäitumist ning tõsta teadlikkust rohetehnoloogiate osas. Projekti läbiviimine toetab õpilaste kujunemist sotsiaalselt aktiivseteks ja keskkonnateadlikeks inimeseteks, kes hoiavad ja kaitsevad keskkonda, väärtustavad jätkusuutlikku eluviisi ning on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele. Projekti käigus areneb muuhulgas õpilaste ettevõtlikkus ja koostööoskus. Kooli kaudu jõuavad muutused ka kodudeni. Projekti käigus luuakse koolimajja ühtne jäätmete liigiti kogumise süsteem, mis hetkel puudub.


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on:
- luua koolimajja toimiv jäätmete sorteerimise süsteem ning tuua õpilasteni mõistmine igaühe rolli olulisusest materjalide taaskasutuse tagamisel (juhendid, teavituskampaaniad);
- motiveerida õpilasi panustama ning keskkonnateemadel kaasa mõtlema võistluslikul ja õpilaskesksel moel, et samuti suurendada arusaama koostöö olulisusest kliimaprobleemide lahendamisel (klassidevahelised võistlused, rohelise klassiruumi loomine koostöiselt jms);
- tõsta koolipere teadlikkust kliimamuutuste, rohetehnoloogiate ja tarbijavastutuse osas (taaskasutuslikud töötoad, rohetehnoloogiate töötoad, õppekäigud, esinejad, info otsimine ainetundides, ülekoolilised kampaaniad, filmiõhtud).


Tegevused


Projekti käigus luuakse koolimajja ühtne jäätmete liigiti kogumise süsteem, mis hetkel puudub. Projekti abil kaasatakse jäätmete liigiti kogumise vajalikkuse teavitustöö läbiviimisesse II ja III kooliastme õpilased (5.-9. klass). Õpilased koguvad ainetundides infot jäätmekäitluse ja sellega seotud rohetehnoloogiate kohta. Õpilased viivad läbi teavituskampaania jäätmete sorteerimise olulisuse kohta ning juhendavad kooliperet seda korrektselt tegema. Kevadel toimub keskkonnakuu, mil toimuvad seminarid, taaskasutuslikud töötoad ja häkaton koolielu rohelisemaks muutmise ideede leidmiseks. Seminare viivad läbi rohetehnoloogia valdkonnas tegutsevad spetsialistid ja ettevõtjad (jäätmete ümbertöötlemine, keskkonnasäästlik moedisain, taastuv energia, keskkonnasõbralikud õpilasfirmad). Kooliaasta vältel toimub klassidevaheline võistlus jäätmete sorteerimises ja klassiruumi rohelisemaks muutmises ning parima tulemuse saavutanud klass võidab õppekäigu rohetehnoloogia ettevõtete külastamiseks.


Tulemused


- koolimajas on toimiv jäätmete sorteerimise süsteem;
- kooliaasta jooksul on toimunud aktiivne teavituskampaania ning koostatud on prügi sorteerimise juhendid;
- kooliaasta jooksul on toimunud motiveerivad klassidevahelised võistlused rohelise klassiruumi loomises;
- kooliaasta jooksul on toimunud keskkonnaalast teadlikkust tõstvad töötoad, õppekäigud, seminarid, ainetunnid ja filmiõhtud.Maksumus


7 759 EUR

Tartu kohustused


388 EUR

Toetus


7 371 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Keskkonna Investeeringute Keskus (KIK)

Millise programmi / meetme raames


Taotlusvoor: Õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamine II - 20.04.2022-20.06.2022
Meede: Kliima.7.1 Kasvuhoonegaaside heitkoguse vähendamine

Juhtpartner


Keskkonnainvesteeringute Keskus SA

PartneridJuht


Maarja Tamjärv

Algus- ja lõpptähtaeg


08.09.2022 - 09.06.2023

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjusShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord