Asi: Kirjavahetus

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0104
Menetlev üksus: Tartu Hansa Kool
Vastutav töötaja: Signi Savi
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Kirjavahetus
Registreeritud: 14.09.2022
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
14.09.2022 kuni 13.09.2097
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus


Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Hansa Kooli 1.-9. klasside õpilased osalevad ühel keskkonnateadlikkust tõstval õppeprogrammil. Õppeprogrammid toimuvad valdavalt õuesõppena ja seovad klassiruumis omandatud teoreetilised teadmised reaalse eluga. Õpilased teavad, et keskkond on kõik, mis meid ümbritseb ja seda ei saa võtta iseenesestmõistetavalt.


Eesmärgid


Ühest keskkonnateadlikkust tõstvast programmist võtavad osa kõik Hansa kooli 35 klassi, kokku 750 õpilast.


Tegevused


Igale paralleelklassile on planeeritud üks keskkonnateadlikkust tõstev õppekäik, millest võtavad osa kõik õpilased.


Tulemused


Õpilaste keskkonnateadlikkus on tõusnud, lisaks klassiruumi teoreetilistele teadmistele on nad osalenud praktilistes õppeprogrammides ja oskavad luua seoseid teooria ja praktika vahel.


Maksumus


7 000 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


7 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkus

Juhtpartner


Tartu Hansa Kool

PartneridJuht


Signi Savi

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2022 - 07.07.2023

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord