Asi: Tartu Kesklinna Kooli õppekäigud 2022/2023 õppeaastal

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0103
Menetlev üksus: Tartu Kesklinna Kool
Vastutav töötaja: Kaire Varrik
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Kesklinna Kooli õppekäigud 2022/2023 õppeaastal
Registreeritud: 14.09.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine läbi praktiliste õppekäikude. Kavandatud tegevused toetavad õppekava ainevaldkondades püstitatud eesmärkide saavutamist ja õppekava üldpädevuste saavutamist.


Eesmärgid


Toetada 1.-9. klassi õpilaste mitmekülgset ja huvitavat õppimist läbi aktiivsete keskkonnateadlikkust suurendavate õppeprogrammide.


Tegevused


Õppekäikude raames erinevate õppekava rakendamist toetavate ja õpiväljundite paremat saavutamist võimaldavate õppeprogrammide läbiviimine 1.-9. klassi õpilastele 2022/2023. õppeaastal.


Tulemused


Õppeprogrammides osalemine näitlikustab õpitut, aitab kinnistada olemasolevaid teadmiseid, luua paremaid seoseid õpitu vahel ning laiendada üldist silmaringi.


Maksumus


4 200 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


4 200 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud projektid

Juhtpartner


Tartu Kesklinna Kool

PartneridJuht


Tiina Karri

Algus- ja lõpptähtaeg


14.09.2022 - 31.08.2023

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord