Asi: CoVE Hydrogen

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-22-0086
Menetlev üksus: Tartu Rakenduslik Kolledž
Vastutav töötaja: Andrei Atškasov
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: CoVE Hydrogen
Registreeritud: 22.08.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti raames luuakse partnerriikides vesinikutehnoloogia kompetentsikeskuste infrastuktuur, mis pakuvad kaasaegseid õppimis- ning karjäärivõimalusi, kaasates koostöösse nii kohalike omavalitsusi, kui ettevõtteid ning erinevaid haridusasutusi. Vesinikutehnoloogia olulisus energia väärtusahelas on kiiresti suurenemas ning kasvav sektor vajab kiiremas korras spetsialistide väljaõpet, seda nii kutse- kui kõrghariduse tasandil. Projekti raames luuakse õppekavad rahvusvahelises koostöös tagades nii nende tunnustamise kui ka võimalused liikuda erinevate haridusastmete vahel. Projekti tegevused toetavad regionaalset vesinikutehnoloogia infrastruktuuri arengut sh Eesti Vesinikuoru algatust.


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on luua vesinikutehnoloogia kutseõppe kompetentsikeskused Euroopas - asukohaga Norras, Hollandis, Austrias ja Eestis, mis hõlmavad nii kutse- kui kõrgkoole ning on võimelised õpetama vesinikutehnoloogia erinevaid õppekavasid EQF tasemetel 4-7.


Tegevused


1. Vesinikutehnoloogia õppekavadeks vajaliku analüüsi läbiviimine sh:
- vajalike vesinikutehnoloogiat puudutavate oskuste kaardistamine;
- olemasolevate karjäärivõimaluste analüüs;
- olemasolevate õppekavade ja koolitusprogrammide analüüs;
- koolitajate koolituse skeemi loomine;
- CoVE stuktruuri loomine.
2. Vesinikutehnoloogiate infrastruktuuri loomine sh:
- vesinikutehnoloogia CoVE kohalike võrgustike loomine;
- regionaalsete ja rahvusvaheliste vesinikutehnoloogia võrgustike ja ökosüsteemide arendamine;
- vesinikutehnoloogiate õppekavade tutvustamine karjäärinõustamise protsessis;
- regionaalse ja riikliku poliitika kujundajatega suhtlemine.
3. Vesinikutehnoloogia H2P platvormi loomine.
4. Uute ja täiustatud oskuste õpetamine kutseõppes ning kõrghariduses sh:
- kutseõpetajate ja õppejõudude koolitamine;
- vesinikutehnoloogia õppekavadel õpiteede loomine, mis võimaldab liikuda kutseõppest kõrgharidusse;
- kutseõppes vesinikutehnoloogia laborite loomine;
- elukestva õppe võimaluste loomine, uute kursuste arendamine ning piloteerimine.
5. Vesinikutehnoloogia õppekavade ning karjääriteede populariseerimine.


Tulemused


1. Vesinikutehnoloogia olemasolevate karjäärivõimaluste ning õppekavade analüüs. Loodud on koolitajate koolitus ning CoVE-de loomiseks vajalik struktuur.
2. Loodud on vesinikutehnoloogiate infrastruktuur CoVE ümber, mis hõlmab õppeasutusi, regionaalseid klastreid ning ettevõtteid.
3. Loodud on H2P platvorm vesinikutehnoloogiate õpetamiseks.
4. Loodud on vesinikutehnoloogiate tunnustatud õppekavad ja õppematerjalid. Kutseõppekeskustes on sobilikud laborid ning tehnilised tingimused vesinikutehnoloogiate õpetamiseks.
5. Välja on töötatud materjalid vesinikutehnoloogia karjääri- ning õppimisvõimaluste tutvustamiseks. Läbi on viidud töötoad ettevõtte ja haridusasutuste koostöös vesinikutehnoloogia õpiradade tutvustamiseks partnerriikides.


Maksumus


250 000 EUR

Tartu kohustused


50 000 EUR

Toetus


200 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


European Education and Culture Executive Agency

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ CoVE

Juhtpartner


Western Norway University of Applied Sciences

Partnerid


1. SKYCORP.
2. Eesti Vesinikuühing.
3. European Hydrogen Association.
4. Eesti Lennuakadeemia.
5. Vestland County Council.
6. FH Kufstein Tirol University of Applied Sciences.
7. New Energy Coalition.
8. Noordeport College.
9. FEN Sustain Systems GmbH.
10. Verein klasse!forschung.

Juht


Andrei Atškasov

Algus- ja lõpptähtaeg


01.06.2023 - 30.05.2027

Osakond


VOCO

Projekti lõpetamise põhjus


Finantseerija lükkas tagasi

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord