Asi: Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomine ja piloteerimine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0079
Menetlev üksus: Hariduse Tugiteenuste Keskus
Vastutav töötaja: Mai Hansen
Teised töötajad: Annely Võsaste
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomine ja piloteerimine
Registreeritud: 11.07.2022

Projekt


Lühikokkuvõte

Eesmärgid


Projekti eesmärk on suurendada laste ja perede heaolu ning elukvaliteeti kohalikes omavalitsustes. Projekt keskendub laste hariduslike erivajaduste ja toevajaduse varajase märkamise ning laste toetamise tõhustamisele. Projekt ühendab haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda ning võimestab omavalitsuste ülest koostööd abivajadusega laste märkamisel ja toe pakkumisel ning info vahetamisel.


Tegevused


I Juhtumikorralduse koostöömudeli (JKKM) loomine.
Protsessi käigus töötatakse välja valdkondade ülene juhtumikorraldusmudel, mis ühendab haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda ning võimaldab nii kohaliku omavalitsuse siseselt kui vajadusel omavalitsuste üleselt korraldada abivajadusega laste teenuste koordineerimist. JKKM eesmärk on tagada kõigi toevajadusega laste varajane märkamine ning tõhus ja vajaduspõhine toetamine igas piirkonnas Tartumaal.
Töötatakse välja kolm erinevat eelkõige omavalitsuse suurust arvestavat mudelit.
II Väljatöötatud juhtumikorralduse koostöömudelite testimine kohalikes omavalitsustes.
Protsessi käigus piloteeritakse väljatöötatud mudeleid kõigis omavalitsustes. Hinnatakse mudeli sobilikkust ning tehakse vajaduspõhiseid muudatusettepanekuid mudelite kohandamiseks ning praktiliseks rakendamiseks.
III Hindamisinstrumentide ja -juhendite tööriistakasti (TRK) loomine
Protsessi käigus luuakse juhendmaterjalid, mille eesmärk on abistada õpetajaid ja tugispetsialiste toevajaduse varajasel tuvastamisel ning oskuslikuma toe pakkumisel. Teadlikumaks peredega koostöö tagamiseks koolitatakse esmatasandi juhtumikorraldajaid (HEVKO) sotsiaal-, lastekaitse ning peretöö valdkondades.Tulemused


Välja on töötatud kohaliku tasandi valdkondadeülene integreeritud teenuste hindamismudel. Koostatud on juhismaterjalid ja tööriistad teenusvajaduse hindamiseks. Projekti raames koolitakse 80 kohaliku omavalitsuse ja haridusasutuse spetsialisti mudeli kasutamiseks ning hindamisvahendite rakendamiseks kohalikes omavalitsustes.


Maksumus


201 670 EUR

Tartu kohustusedToetus


201 670 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Riigi Tugiteenuste Keskus

Millise programmi / meetme raames


Programmi (HOP)

Juhtpartner


Projekti juhtpartner on Tartu linn. Projektijuht Annely Võsaste – Hariduse Tugiteenuste Keskuse juhataja.

Partnerid


Projekti olulised koostööpartnerid on Tartumaa Omavalitsuste Liit, Elva vald, Kambja vald, Kastre vald, Luunja vald, Nõo vald, Peipsiääre vald, Tartu vald.
Projekti on kaasatud kaks välispartnerit, kelle kogemusi ja teadmisi loodame kasutada uute tegevuste arendamisel.
Soomest - Tampere Eesti Klubi ja Norrast omavalitsuste konsultant Rekstad Consulting.
Projekti sihtrühm on kõigi omavalitsuste haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juhid, spetsialistid ja õpetajad.

Juht


Annely Võsaste

Algus- ja lõpptähtaeg


23.05.2022 - 30.04.2024

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord