Asi: AUTO-COVE Develop Vehicle Technology Education Together in Europe

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0078
Menetlev üksus: Tartu Rakenduslik Kolledž
Vastutav töötaja: Andrei Atškasov
Teised töötajad: Veronika Kupri
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: AUTO-COVE Develop Vehicle Technology Education Together in Europe
Registreeritud: 04.07.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti raames luuakse üle-Euroopaline võrgustik mootorsõiduki tehnika erialasid õpetavatest kutse ning rakenduskõrgkoolidest ning eesrindlikest ettevõtetest, kes on toonud turule uued alternatiivkütustel põhinevad tehnoloogiad, muuhulgas elektrisõidukid, hübriidtehnoloogi ning vesiniktehnoloogia.


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on kaasajastada mootorsõiduki tehnika kutseõpet ning viia see vastavusse arenevate tehnoloogiate kasutuselevõtuga tekkinud vajadustele. Projekti raames luuakse tugev rahvusvaheline võrgustik piirkondlikest kompetentsikeskustest, mis omavahel jagavad olemasolevaid kompetentse vastavalt sellele, millises riigis on mingi tehnoloogia kasutuselevõtt edukamat toimunud.


Tegevused


Projekti käigus viiakse läbi ettevõtete uuring, et kaardistada vajalikke kompetentse, millest juba praegu tööturul vajak jääb. Samuti koostöös ettevõtetega projitseertiakse muutusi tööjõu oskuste osas lähitulevikus. Kõigi partnerite panustamisel koostatakse õppekava moodulid koos juurdekuuluvate rakenduskavade ning õppematerjalidega. Toimub õppemoodulite piloteerimine 5 riigi kutsekoolides. Töötatakse välja valikkursused mootorsõiduki tehnika õpilastele, mis võimaldab toetada õpilaste haridustee jätkamist peale kutsekeskhariduse omandamist kõrghariduses inseneriõppes.


Tulemused


Projekti tulemusena luuakse 5 uut õppemoodulit mootrosõiduki tehnika erialadele, mida piloteeritakse kutsekoolidest partnerite juures esmalt valikmoodulitena eesmärgiga muuta need loomulikuks osaks õppekavadest. Moodulid keskenduvad elektriautode, hübriidajamite ning vesinikautode remondile ning hooldusele.


Maksumus


350 000 EUR

Tartu kohustused


70 000 EUR

Toetus


280 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


European Education and Culture Executive Agency

Millise programmi / meetme raames


Erasmus + Centres of Vocational Excellence

Juhtpartner


Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Partnerid


Finnish research institute VTT (Soome)
University of Applied Sciences: Metropolia (Soome)
Jakob Preh Schule (Saksamaa)
University of Applied Sciences FHWS (Saksamaa)
Konig Willem I College (Holland)
Eesti Maaülikool (Eesti)
Toyota Baltic (Eesti)
Ventspils Technicum (Läti)
Tartu Rakenduslik Kolledž

Juht


Andrei Atškasov

Algus- ja lõpptähtaeg


15.06.2023 - 14.06.2027

Osakond


VOCO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord