Asi: LAK-õppe rakendamise kogemusi õpetajalt õpetajale

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0077
Menetlev üksus: Tartu Aleksander Puškini Kool
Vastutav töötaja: Svetlana Dolgorukova
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: LAK-õppe rakendamise kogemusi õpetajalt õpetajale
Registreeritud: 01.07.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Programm on vahetult seotud enesereflektsiooni ja nõustamisprotsessiga, kokku toimub vähemalt 8 (akadeemilist) tundi nõustamist. Koolitusel osalevad Tartu Aleksander Puškini, Tallinna Avatud ja Pärnu Tammsaare koolide õpetajad.


Eesmärgid


Õppijad on teadlikud lõimitud õppetunni kavandamise, läbiviimise ja analüüsimise võimalustest ja vajalikkusest.


Tegevused


Koolituse "LAK-õppe rakendamise kogemusi õpetajalt õpetajale" läbiviimine 4. moodulis:
07.04.2022 – I. moodul,
26.04.2022 – II. moodul,
11.05.2022 – III. moodul
26.05.2022 – IV. moodul


Tulemused


Koolitusel osalejad on:
analüüsinud oma senist kogemust ja lähtuvalt sellest seadnud endale koolituse eesmärgid;
mõtestanud LAK-õppe põhimõtted;
teadvustanud endale tunni ülesehituse põhimõtted;
teadvustanud keeleliste osaoskuste arendamise võimalusi erinevates ainetundides;
leidnud ja kasutavad erinevaid lõimimise võimalusi ainetundides;
mõtestanud eesmärkide ja tagasiside seost;
teadlikud lõimitud õppetunni kavandamise, läbiviimise ja analüüsimise võimalustest ja vajalikkusest;
kogenud eneserefleksiooni olulisust iseenda kui õppija arengus.


Maksumus


3 000 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


3 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Haridus- ja Noorteamet

Millise programmi / meetme raames


Eestisisese ühisürituse toetamine

Juhtpartner


Tartu Aleksander Puškini Kool

Partnerid


Tallinna Avatud Kool ja Pärnu Tammsaare Kool

Juht


Tatjana Kodas, Tartu Aleksander Puškini Kooli õppealajuhataja

Algus- ja lõpptähtaeg


30.06.2022 - 30.08.2022

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord